Zijn pensioenen in Nederland veilig (dekkingsgraad)?

Zorg dat je zelf extra pensioen hebt, want je hebt het niet nodig van de overheid en de dekkingsgraad is lager dan die van veel pensioenfondsen. Pensioenen zijn in Nederland nog goed geregeld, zeggen ze. Maar hoe zit het met pensioengeld in ons land en de rest van de EU? Wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord van 4 juni 2019 voor pensioenkortingen in 2020 en 2021? Zijn pensioenen veilig in ons land? Hoe zit het met het grootste pensioenfonds ABP?

De dekkingsgraad van het pensioenfonds en het pensioenakkoord 2020

Wat is de dekkingsgraad van het pensioenfonds?

Simpel gezegd, de dekkingsgraad van het pensioenfonds is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichting. Als de dekkingsgraad 100% is, is het vermogen exact gelijk aan de pensioenverplichtingen. Er is geen overschot, er moet alleen iets negatiefs gebeuren en het pensioenfonds heeft te weinig kapitaal om toekomstige verplichtingen te betalen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank wil daarom dat de dekkingsgraad aanzienlijk hoger wordt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee dekkingscoëfficiënten, die beide van belang zijn in de berekeningen:

De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste dekkingsgraad om beslissingen te nemen, omdat er met dagtarieven alleen niet veel voorhanden is.

Gevolgen van een lage dekkingsgraad

Als de dekkingsgraad vijf jaar op rij lager is dan 105%, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen en verzegelen. Pensioenen boven de 130% kunnen worden geïndexeerd. Elk pensioenfonds heeft een andere dekkingsgraad. Niet alleen de samenstelling van de fondsdeelnemers is anders (bijvoorbeeld grote leeftijdsverschillen tussen fondsen), maar ook het beleggingsbeleid. Zo zal het ene fonds meer risico nemen bij het beleggen dan een ander fonds. Een dekkingsgraad tussen 110% en 130% wordt over het algemeen als neutraal beschouwd.

Veilige pensioenen

Om het recht op pensioen in ons land te financieren, hebben we drie soorten dekkingsregelingen:

Coating systeem

AOW, het basispensioen, wordt gefinancierd via een boekhoudsysteem. Dat betekent dat er elk jaar wordt berekend wat de pensioenuitkeringen zullen zijn en hoeveel premie daarvoor nodig is. Deze totale premie wordt vervolgens verdeeld onder degenen die de premie moeten betalen. Omdat 65-plussers tot nu toe geen AOW-premie meer hoeven te betalen, wordt de premie volledig door de rest betaald. AOW is dus gebaseerd op solidariteit. Als die wegvalt, raakt de AOW in de war. Zolang er echter sprake is van een gelijkmatige en evenwichtige bevolkingsopbouw, hoeft dit systeem geen problemen te veroorzaken.

Rentedekkingssysteem

Een rentedekkingsregeling kijkt naar de toekomstige stroom van uitkeringen voor elke begunstigde. Aangezien deze uitgaven in termen van financiering worden verdeeld over alle bijdragers, is de begunstigde verzekerd van een toekomstige inkomstenstroom. In feite is het een slimmer beloningssysteem omdat het naar de toekomst kijkt en niet alleen naar de huidige problemen.

Kapitaalfinancieringssysteem

In het kapitaaldekkingsstelsel wordt het pensioen gefinancierd op het moment dat het recht op pensioen ontstaat. Tijdens deze opbouwfase wordt een fonds gevormd dat zodanig moet zijn dat toekomstige pensioenrechten kunnen worden uitbetaald. Dit systeem is ingesteld voor al onze AOW-uitkeringen die vallen onder de Wet Pensioenen en Voorzieningen (PSW). De PSW bepaalt dat het vermogen van het pensioenfonds, samen met het verwachte inkomen, voldoende moet zijn om de pensioenverplichtingen die voortvloeien uit de statuten en reglementen te dekken.

Pensioengeld in Nederland en de EU

Hoewel de pensioenen in Nederland over het algemeen goed geregeld zijn, zijn er duidelijke plannen om de premiebetaling via de Bosbelasting verder uit te breiden naar 65-plussers met een iets hoger pensioen. De financiële tijdbom van een vergrijzende samenleving ligt dus niet zozeer in Nederland, maar in de EU. Vrijwel nergens buiten Nederland is de oudedagsvoorziening goed geregeld.

Ouder worden en pensioen

Over dertig jaar is de verhouding tussen 65 plus en 65 min één op twee, terwijl die nu één op vier is. Het VK heeft gestructureerde pensioenen en Zweden evolueert naar een systeem met kapitaaldekking. Maar in Frankrijk en Spanje is het niet goed geregeld, en Italië is de ergste uitzondering. In Italië loopt de staatsschuld, naarmate de bevolking vergrijst, snel op omdat alles uit de staatskas moet komen. Niet voor niets heeft de Wereldbank gepleit voor de overgang van de EU naar een kapitaalfinancieringssysteem, maar tot nu toe is dit onwerkbaar gebleken.

Lage rente en pensioenrechten

Een andere vraag is hoeveel pensioengeld lijdt onder de subprime-crisis en de lage rente. In feite werd deze vraag snel beantwoord. Door de lage rente hebben pensioenfondsen moeite om de dekkingsgraden op peil te krijgen, waardoor pensioenkortingen niet uitgesloten zijn. Ook bij grote beleggers als ABP. En dat geeft natuurlijk geen voldoening. Voor pensioenfondsen is het echter makkelijker dan voor particulieren: als de dekkingsgraad onvoldoende is, worden de premies verhoogd en vindt er niet of gedeeltelijk pensioenindexatie plaats.

Je bent nooit te jong om te sparen voor extra pensioen

Vooral jongeren denken niet veel na over hun pensioen. Maar het is nu juist zo dat wie in de eerste jaren een lager pensioen opbouwt door het faillissement van het pensioenfonds daar in de latere jaren dubbel zoveel van zal merken. Dan komt het veel harder aan.

ABP pensioenfonds

De lage rente weegt zwaar op de schouders van pensioenfonds ABP. De dekkingsgraad, voor zover het fonds pensioenen in de toekomst kan garanderen, is verder gedaald. Was de dekkingsgraad eind september 2008 nog 118 procent, op 30 november 2018 was de dekkingsgraad nog maar 101,8%. Merk op dat 2019 een goed jaar was voor de aandelenmarkt.

Dekkingsgraad en pensioencontract

In 2020 geldt nog steeds dat als het pensioenfonds vijf jaar op rij niet hoger is dan 104%, het pensioenfonds verplicht is om de pensioenen te verlagen. Vanaf 2020 (de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenakkoord) is de grens een dekkingsgraad van 100% per jaar. Moet onder de 100% snijden, niet erboven of erboven. Volgens het pensioenakkoord kan het pensioenfonds zelfs indexeren, maar dan zou het volgend jaar onder de 100% dekkingsgraad kunnen zakken en dan afbouwen. De rekenrente wordt niet verhoogd.

Kortingen in 2020 en 2021?

Het idee is om pensioenkortingen zoveel mogelijk te vermijden, omdat er een nieuw pensioenstelsel ontstaat waar mensen niet op voorhand over willen oordelen. In 2020 zijn er bijna geen reducties. De goede kermis van 2019 heeft hier veel aan bijgedragen, maar niemand weet hoe de kermis er eind december 2020 uit zal zien, zodat ook in 2021 pensioenkortingen voor het collectieve pensioen vermeden kunnen worden. Zorg dus dat je je eigen nestei hebt.

Slot

Kortom, wanneer de vruchten van investeringen teleurstellen, wordt de pijn breed gedeeld. En het is heel triest voor degenen die sparen via een pensioenfonds, en dat doen we bijna allemaal! Uw spaargeld lijkt dus niet erg veilig en de garantieregeling van 100.000 euro (depositogarantiestelsel) is niet van toepassing op dit soort pensioensparen. Lijkt me een mooie kans om wat extra te sparen. Dat kan met een lijfrenteverzekering, een spaarverzekering of bijvoorbeeld door een goede spaarrekening te kiezen.€