Zijn er betaalde vakantiedagen: wat zijn uw rechten?

Als u uw vakantiedagen niet benut, kan het aantrekkelijk zijn om deze te laten uitbetalen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Ten eerste moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke feestdagen. U kunt alleen uitbetaling krijgen voor vakantiedagen die hoger zijn dan een wettelijke vakantiedag. Een afspraak hierover kan worden opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of een individuele arbeidsovereenkomst. Zo wordt vaak afgesproken dat vakantie-uren maximaal één week in loon mogen worden uitbetaald. Over betaalde vakantiedagen betaal je meer belasting dan over je reguliere salaris.

Vakantiegeld

Wettelijke en optionele vakanties

Volgens de wet heb je als werknemer recht op 20 dagen betaald verlof per jaar bij voltijds werk. Die zijn
wettelijke feestdagen
. Dit is vier keer het aantal werkdagen in een week. Dus als je bijvoorbeeld vier dagen werkt, heb je recht op 16 betaalde vakantiedagen. Hierdoor kun je hetzelfde aantal vakantieweken gebruiken. Immers, als je vier dagen per week werkt, heb je ook minder dagen nodig om een ​​week vrij te hebben dan iemand die fulltime werkt.

Naast wettelijke vakantiedagen hebben veel werknemers ook recht op:
wettelijke feestdagen
. Dit zijn extra vakantiedagen die je krijgt omdat dit in de cao of je arbeidsovereenkomst staat. Soms zijn er standaard meerdere extra vakantiedagen inbegrepen. Het kan ook zijn dat je meer vakantiedagen krijgt naarmate je ouder wordt. Bij sommige bedrijven of instellingen krijg je bij een contract van 40 uur per week maar 38 uur uitbetaald en worden de overige twee uur altijd bij je vakantie-uren opgeteld. Als je 40 uur betaald wilt krijgen, kun je dit omrekenen.

Neem vakantie van het voorgaande jaar

Veel mensen gebruiken hun vakantiedagen niet elk jaar volledig. Daarom rijst de vraag of u het recht heeft om vakantiedagen van het voorgaande jaar over te dragen naar het volgende jaar. Hoe dit werkt met wettelijke feestdagen is wettelijk vastgelegd. Uw wettelijke vakantiedagen eindigen zes maanden na het nieuwe jaar. U kunt bijvoorbeeld vakantiedagen voor 2020 opnemen tot 1 juli 2021. In een eventuele cao kan een bepaling staan ​​die het mogelijk maakt om wettelijke vakantiedagen langer aan te houden. Deze periode mag niet worden ingekort. Als u redelijkerwijs geen vakantiedagen kon opnemen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, moet uw werkgever u na 1 juli van het volgende jaar vakantiedagen laten opnemen.

Bij vakanties boven het wettelijk minimum ligt dat anders. De wet schrijft er niets over, dus in principe geldt de verjaringstermijn van vijf jaar. Als er niets aan wordt gedaan, moet u vijf jaar kunnen overdragen na de wettelijke datum. Omdat dit voor de onderneming grote financiële onzekerheid kan opleveren, wordt dit in de praktijk echter meestal afgesproken. Omdat niet-wettelijke dagen niet wettelijk zijn beschermd, staat het mensen vrij om ze naar believen af ​​te spreken, in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele arbeidsovereenkomst. Zo wordt vaak afgesproken dat deze vakantiedagen maximaal één of twee jaar kunnen worden meegenomen. Ook kan worden afgesproken dat de buiten de wet genoemde dagen in het geheel niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar.

Vakantie moet betaald worden

Als je je vakantiedagen niet benut en ze raken op of raken op, dan is dat natuurlijk jammer. Is het ook mogelijk om de gespaarde vakantiedagen contant uit te betalen? Met wettelijke feestdagen is dit in ieder geval niet mogelijk. Als we het hebben over vakantiedagen die het wettelijk minimum overschrijden, dan moeten we terug naar de onderlinge afspraken die zijn gemaakt in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Als er geen overeenkomst is, zijn uw rechten beperkt tot het gebruik van vakantiedagen en kan uw werkgever niet worden verplicht deze in de vorm van loon uit te betalen.

Sommige werkgevers bieden een ‘keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ aan. Het komt veel voor in onder meer ministeries, universiteiten en ziekenhuizen. Je hebt dan de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden voor elkaar uit te wisselen. Zo kun je een deel van je salaris inruilen voor meer vakantie-uren, maar ook andersom: vakantie-uren inruilen voor een hoger salaris. Vaak gaat dit gepaard met maximaal één of twee werkweken.

Uitbetaling vakantiedagen na ontslag

Er is een belangrijke uitzondering op de regel dat vakanties niet verplicht zijn. Als u boventallig wordt – ongeacht de reden van het ontslag – is uw werkgever verplicht uw openstaande saldo in vakantie-uren uit te betalen. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke feestdagen. Om hierover geschillen te voorkomen, is het verstandig om het exacte saldo van vakantie-uren op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Belasting op betaalde feestdagen: speciaal tarief

Als je onbetaalde vakantiedagen hebt betaald, kan het zijn dat je minder euro’s op je rekening hebt staan ​​dan je had verwacht. Op betaalde vakantiedagen,
speciaal tarief
belastingdienst van toepassing. Dit is het tarief dat geldt voor afkoopsommen. Het speciale tarief geldt ook voor vakantiegeld, dertiende maand en bonussen. Het percentage ingehouden belasting is afhankelijk van uw jaarsalaris. Het speciale tarief is 0% tot een jaarsalaris van 6.511 euro. Tot 20.142 euro is dat 36,55%. Verdient u tussen de € 20.143 en € 34.405 bruto per jaar, dan is het percentage 40,85%. Daarboven is het percentage 51,95%. Zo kunt u zelf berekenen hoeveel belasting er wordt ingehouden op het nettobedrag dat bij uw vakantietijd hoort. Als blijkt dat er te veel belasting is ingehouden, bijvoorbeeld omdat u grote aftrekposten heeft, krijgt u het teveel ingehouden met uw belastingteruggave van het betreffende jaar.€