Zakelijke lening aanvragen: waar let de bank op?

Vandaag een zakelijke lening aanvragen is niet ongebruikelijk. Sinds 2008 zijn banken en kredietverstrekkers gewoon voorzichtiger geworden. U krijgt niet meer zomaar een woninghypotheek. De criteria voor het verstrekken van leningen aan bedrijven zijn nog strenger. Logisch, want steeds meer bedrijven komen in de problemen als gevolg van de economische crisis. Maar het is ook niet zo dat de bank de kraan helemaal heeft dichtgedraaid. Banken zijn echter selectiever en accepteren alleen de beste aanvragen met voldoende onderpand en aflossingscapaciteit. Maar waar let de bank op bij het aanvragen van een zakelijke lening?

Zakelijke lening aanvragen: wat komt er bij kijken?

criteria

Bij het aanvragen van een zakelijke lening loont het de moeite om vooraf een aantal criteria en parameters te checken. Uiteindelijk zal de financiële instelling waarbij u een aanvraag indient, dezelfde gegevens in overweging nemen om te bepalen of uw bedrijf een lening krijgt. U kunt bijvoorbeeld geen lening krijgen als uw bedrijf geen terugbetalingscapaciteit heeft, onvoldoende onderpand heeft of de jaarverslagen niet erg aantrekkelijk zijn.

Te voorzien

Als je merkt dat je op een bepaald criterium geen goede resultaten behaalt, kun je daar beter op anticiperen. Is er een goede verklaring voor, zoals grote investeringen in het afgelopen boekjaar of bijzondere omstandigheden? Gelieve dit in het dossier aan te geven. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van leningen als ze de indruk krijgen dat de aanvrager informatie mist. Je open kaarten spelen en niet proberen de negatieve punten te verbergen, is meestal de beste aanpak.

Jaarverslagen: balans en winst- of verliesrekening

De spiegel van uw bedrijf zijn natuurlijk in de eerste plaats de jaarverslagen. De bank maakt kennis met deze jaarverslagen en voert een grondige analyse uit. De belangrijkste balanspost is het eigen vermogen. Als het eigen vermogen van uw onderneming negatief is, meestal door opgebouwde verliezen, zal de bank in principe geen krediet meer aan die onderneming verstrekken.

De financiële instelling controleert ook de waarde van de activa van de onderneming. Een bedrijf met veel onroerend goed en veel liquide middelen heeft een bepaalde waarde. De bank is echter van mening dat bepaalde activa op de balans “praktisch waardeloos” zijn. Denk bijvoorbeeld aan opstartkosten, immateriële activa zoals licenties of certificaten, of vorderingen zoals bankrekeningactiva. Het zijn activa die aan niemand anders kunnen worden verkocht en daarom meestal weinig waarde hebben.

Kredietterugbetalingscapaciteit

geldstroom

Iemand die een lening aanvraagt, moet ook kunnen aantonen dat hij deze met zijn huidige inkomen kan terugbetalen zonder in de problemen te komen. Dit principe geldt ook voor het bedrijf. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het over voldoende jaarinkomen beschikt om de nieuwe lening (evenals een eventuele bestaande lening van het bedrijf) vlot te kunnen aflossen. Hiervoor kijkt de bank naar de zogenaamde ‘cashflow’ van het bedrijf. Maar hoe bereken je de cashflow? Deze krijgt u door afschrijvingen toe te voegen aan de nettowinst (dus winst na belastingen) van het boekjaar. Dit bedrag moet groot genoeg zijn om de jaarlijkse leningbetalingen van het bedrijf te dekken.

Correcties

Banken passen vaak nog kasstroomaanpassingen toe na zorgvuldige analyse van de winst- en verliesrekening. Laten we zeggen dat het bedrijf vorig jaar een goede nettowinst heeft gemaakt, maar bij nader inzien blijkt dat dit geheel is gerealiseerd door “buitengewone inkomsten” (zoals de verkoop van onroerend goed uit de nalatenschap van het bedrijf). Dit betekent dat de cashflow dit jaar extreem groot is door een eenmalige gebeurtenis (“one shot”) en dus niet echt de jaarlijks terugkerende cashflow weerspiegelt.

De geschiedenis van het bedrijf en de kwaliteit van de manager

Dagvaarding of faillissement

De bank zal ook controleren op negatieve elementen. Als een bedrijf in het verleden is aangeklaagd wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, is dit natuurlijk een zeer negatief element. De bank zal voorzichtigheid betrachten, ook als de zaakvoerder van de vennootschap eerder failliet is verklaard in een andere vennootschap waarin hij als zaakvoerder optrad. Hoe dan ook, u zult een zeer goede verklaring voor dit incident moeten geven. Een enkel faillissement kan nog steeds te wijten zijn aan omstandigheden of pech, maar herhaald faillissement wijst eerder op slecht bestuur.

Betaalgeschiedenis en tijdige indiening van saldi

Het spreekt voor zich dat ook als het bedrijf al leningen heeft, maar deze systematisch niet (of te laat) terugbetaalt, de bank geen nieuwe aanvullende leningen wil verstrekken. Een ander negatief element is dat de onderneming systematisch te laat is met het indienen van haar jaarverslagen.

Manager profiel

Ook gaat de bank na hoe stabiel de beheerder van het bedrijf is. Betaalt de bedrijfsleider zijn onderhandse leningen en particuliere hypotheek correct en regelmatig? Of heeft hij al betalingsproblemen gemeld en staat zijn bankrekening constant in het rood?

Voorgestelde storting aan de bank

Zoals bij alle leningen, moeten zakelijke leningen adequaat worden beveiligd. Onroerend goed (huizen, gebouwen, appartementen) is het beste onderpand van de bank. De bank zal echter ook de kwaliteit van het gehypothekeerde vastgoed beoordelen. Om welk type onroerend goed gaat het? Wat is de staat van het pand? Heeft de woning al een hypotheek of niet?

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe meer eigen middelen uw bedrijf gebruikt voor investeringen waarvoor u een lening aanvraagt, hoe beter de bank uw zaak zal beoordelen. Stel dat uw bedrijf een kantoorgebouw wil kopen. Aankoopprijs 800.000 euro. Bij het aanvragen van een lening van 800.000 euro zijn je kansen op succes vrij klein. Maar als je een lening van 500.000 of 600.000 euro vraagt, waarbij het bedrijf de overige 200.000 euro zelf financiert, is het risico voor de bank natuurlijk veel lager. Dan heeft uw leningaanvraag een aanzienlijk grotere kans van slagen.

Als het hoofd van het bedrijf daarnaast een eigenwoninggarantie geeft of een persoonlijke garantie geeft, is dit een pluspunt. De bank zal dit beschouwen als een ondubbelzinnige verbintenis van de beheerder aan zijn onderneming.

Bedrijfsevolutie

De bank vergelijkt de jaarrekeningen van voorgaande boekjaren om te zien hoe de onderneming zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Het spreekt voor zich dat wanneer uw bedrijf in een positieve trend zit (omzet verhogen, winst verhogen, negatieve balansposten verminderen), de kans op het krijgen van een lening veel groter is dan wanneer uw bedrijf een neerwaartse trend vertoont en duidelijk ongelijk heeft. kant lijkt te gaan.

De branche van het bedrijf

Ten slotte speelt ook de sector waarin de onderneming opereert een rol bij de beslissing van de bank. De bank is gewoon van mening dat sommige activiteiten risicovoller zijn dan andere.

Industrieën met een hoog risico

De financiële instelling beschouwt sectoren als horeca, transport en textiel als “risicosectoren”, aangezien het aantal faillissementen in de eerste drie jaar na oprichting statistisch gezien veel hoger is dan in andere sectoren.

goede industrieën

Anderzijds beschouwt de bank medische en juridische beroepen als goede sectoren, omdat faillissementen in deze sectoren statistisch gezien minder frequent voorkomen dan in risicovolle sectoren.

Dit neemt niet weg dat ook als uw bedrijf in de zogenaamde “risicosector” valt, het ontvangen van een lening zeker niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Als je voldoende garanties biedt, de jaarverslagen goed zijn en er geen negatieve elementen zijn, kunnen zelfs bedrijven in risicovolle sectoren een lening aanvragen met een goede kans van slagen.

Lees verder