WIA-voordeel, WIA-informatie

WIA-uitkering staat voor Werk en Inkomen Wet Arbeidsvermogen, afgekort als WIA. Als u op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden, heeft u recht op een WIA-uitkering. Eerst worden 104 weken loon doorbetaald, waarna u aanspraak kunt maken op een WIA-uitkering. Voordat die 104 weken zijn verstreken, kunt u het beste vroeg WIA aanvragen om te voorkomen dat u tijdelijk zonder inkomen zit. Het verdient aanbeveling de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e ziekteweek aan te vragen.

Wat is het voordeel van WIA?

Hoe weet u of u recht heeft op een WA-uitkering en wanneer u deze aanvraagt? Iedereen kent waarschijnlijk de voordelen van WAO. De WAO is wettelijk arbeidsongeschikt. Vanaf december 2005 is als opvolger de WIA in werking getreden. Mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden, maken gebruik van de oude WAO.

Werk en inkomen volgens arbeidsgeschiktheidswet

De afkorting WIA staat voor: Werk en Inkomen Wet werkvermogen. Mensen hebben recht op deze uitkering als ze langer dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn en arbeidsongeschikt blijven. De WIA is dus in feite een werknemersverzekering.

WAO of WIA, wat is het verschil?

WIA gaat dieper in op wat een gehandicapte nog kan. Het doel is ook om mensen met een handicap aan het werk te houden met financiële middelen. Werknemers zijn vaak niet volledig arbeidsongeschikt. Daarom hanteert de WIA ook verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid om al dan niet in aanmerking te komen voor een uitkering:

Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, wat nu?

Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering. Daarna blijft u werknemer van de werkgever. Mogelijk hebt u recht op andere vormen van hulp, zoals een subsidie. Zij zullen zich richten op mogelijkheden om u te behouden of in dienst te nemen, en om u te huisvesten.

Wie bepaalt voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent?

Als u twee jaar arbeidsongeschikt bent, wordt gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Niet iedereen is immers 100% arbeidsongeschikt. Het UWV stelt vast hoe ernstig de arbeidsongeschiktheid is en bepaalt het percentage dat arbeidsongeschikt is. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde WIA-test. Op basis hiervan wordt u al dan niet geschikt geacht voor de functie.

Wia-test

Het doel van de WIA-toets is om vast te stellen waartoe je fysiek nog in staat bent, zodat je op basis daarvan een (voor jou) passende baan kunt vinden. Er zal een medisch onderzoek plaatsvinden. Als u 100% arbeidsongeschikt bent, wordt dit vastgesteld. Als u niet 100% arbeidsongeschikt bent, wordt u gebeld door een arbeidsdeskundige.

WIA job expert

Een arbeidsdeskundige van UWV kijkt vooral naar wat er nog meer kan, niet naar wat u nog meer kunt doen. Natuurlijk zijn er beperkingen, maar mensen willen graag bepalen welke mogelijkheden er nog zijn om te kunnen werken. Met hoeveel procent iemand nog in staat is om te werken, wordt bepaald, mede op basis van de conclusie van de medische keuring en arbeidsgeneeskundig deskundige.

Loonverlies

Omdat het loonverlies komt door minder te werken, bepaalt het wat het verdienvermogen is en wat er minder wordt verdiend. Op basis van deze verschillen en tekorten komt de werknemer in aanmerking voor een van de uitkeringen afhankelijk van de hoeveelheid arbeid die wel of niet kan worden verricht.

Einde WIA-uitkering

Wanneer eindigt de WIA-uitkering? Er zijn verschillende redenen waarom de WIA-uitkering weer kan worden beëindigd. Uiteraard eindigt de uitkering na overlijden. Vanaf de eerste dag van overlijden. Nabestaanden worden vervolgens bepaald om in aanmerking te komen voor een overlijdensuitkering. Nabestaanden zijn: een echtgeno(o)t(e) of inwonende kinderen onder de 18 jaar, of een weduwe of weduwnaar, of een persoon met de overledene die in het gezin woonde volgens de regels van de gemeentelijke basisadministratie. Gegevensbestand (GBA):