Wettelijke verdeling van de erfenis?

Als na het overlijden blijkt dat de overledene geen testament heeft gemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de bij wet vastgestelde verdeling. Indien er een testament is opgemaakt, is dit boven de wettelijke verdeling geldig.

De wet bepaalt dat de langstlevende echtgenoot en kinderen de erfenis van de overledene ontvangen. De langstlevende echtgenoot heeft toegang tot alle eigendommen en de kinderen behouden een vordering op de langstlevende ouder. Kinderen kunnen geen aanspraak maken op hun deel en krijgen hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder.

De wet bepaalt hoe de uitkeringen plaatsvinden nadat iemand is overleden. Hiervan kan worden afgeweken door een testament op te maken bij de notaris. Als er geen testament is, vindt de uitkering plaats volgens de wet.

Wettelijke verdeling van overlijdensrisicoverzekeringen

Na overlijden wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. Als er geen testament is, wordt er gebruik gemaakt van juridische verdeling. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. De wettelijke verdeling blijft gehandhaafd, tenzij verzekerde een andere verdeling in de polis heeft vastgelegd.

Hoe ziet de juridische afdeling eruit?

De erfgenamen zijn in groepen verdeeld. Als de eerste groep een of meer naaste verwanten bevat, hebben de erfgenamen van de andere groep geen rechten. Als de overledene bijvoorbeeld geen partner had maar wel één kind, krijgt dat kind de volledige erfenis. Groepen zien er als volgt uit:

Waarom een ​​testament maken?

In het testament kunnen aanvullende en afwijkende afspraken worden vastgelegd. Dit is met name van belang in gevallen waarin de wet een verkeerde verdeling heeft gehandhaafd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij samenwonende partners. Volgens de wet zijn ze niet elkaars erfgenamen. De wet is van toepassing op gehuwde partners (of partners in een geregistreerd partnerschap).

Bij overlijden van een van de samenwonende partners gaat de eigendom over op de nabestaanden, niet op de partner met wie hij samenwoonde.

rekenvoorbeeld

Een man sterft en laat een vrouw met twee kinderen achter. De overledene had geen testament gemaakt. Het totale (totale) vermogen bedraagt ​​€ 300.000,- inclusief het eigen vermogen van de woning. De vrouw en drie kinderen erven een gelijk deel. De verdeling ziet er als volgt uit:

De helft van de rijkdom is van de vrouw. De overige 150.000 euro gaat naar de man. De vrouw en kinderen hebben elk recht op 50.000 euro. De kinderen hebben een vordering op de vrouw van 50.000 euro. De vrouw blijft gewoon toegang krijgen tot het gemeenschappelijk vermogen. Kinderen krijgen hun deel pas na de dood van de vrouw.€