Wettelijke schuldsanering, een stappenplan

Wie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door baanverlies en inkomensverlies, kan meestal een beroep doen op de wettelijke schuldsanering, WSNP. Lees hier hoe het werkt.

Schuldsaneringsrecht natuurlijke personen (WSNP)

De Wet Schuldsanering, ingevoerd in 1998, maakt onderdeel uit van de Faillissementswet en is alleen voor particulieren. Om als WSNP-debiteur te kwalificeren, moet een specifieke procedure worden gevolgd, waarvan de stappen hieronder worden beschreven.

Start een minnelijk proces

Als schuld een acuut probleem is, kan schuldsanering via WSNP meestal een oplossing bieden. Het doel van WSNP is om debiteuren na 3 of 5 jaar weer schuldenvrij te krijgen, maar het vraagt ​​in deze periode wel de nodige discipline van hen. Voordat u zich inschrijft voor WSNP, moeten de volgende stappen worden genomen:

Verzoek aan rechter voor toelating tot WSNP

Bovengenoemd verzoekschrift wordt samen met de nodige bijlagen door het Bureau Schuldhulpverlening bij de rechtbank ingediend.

In de bijlagen staan ​​in ieder geval de berekening van het zogenaamde “disconteerbare bedrag”, weigeringen in het afwikkelingsproces en de jaarrekening van de debiteur.

Overigens is het niet ongebruikelijk dat de rechter wordt gevraagd om de voorgestelde schikking ook toe te passen op de schuldeisers.

Publicatie in de Staatscourant en benoeming bewindvoerder

Als de rechter de schuldenaar daadwerkelijk toegeeft aan WSNP, wordt voor hem een ​​bewindvoerder aangesteld. Dit kan een medewerker zijn van de Gemeentelijke Kredietbank, een advocatenkantoor of een particuliere bewindvoerder.

Daarna moet het betreffende besluit in de Staatscourant worden geplaatst. Hierdoor kunnen nog onbekende schuldeisers zich alsnog melden bij de curator. De uitspraak wordt ook geregistreerd in het Centraal Insolventieregister op internet.

Uw inkomsten en uitgaven tijdens WSNP

Schuldsanering duurt volgens de WSNP doorgaans drie jaar, maar een verlenging tot maximaal 5 jaar is ook denkbaar. De administrateur opent op uw naam een ​​zogenaamde vastgoedrekening waarop al uw inkomsten worden bijgeschreven tijdens de revalidatie, behalve het gedeelte waar u vrij over kunt beschikken. De administrateur rapporteert periodiek aan de onderzoeksrechter.

Tijdens de herstructureringsperiode mogen crediteuren geen rente op schulden innen.€