Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds

Tegen het einde van de oorlog werd de Wereldbank zo’n 60 jaar geleden opgericht op de Bretton Woods-conferentie. Het doel van de oprichters was economische samenwerking om het rampzalige beleid te voorkomen dat eerder was toegepast en dat heeft bijgedragen aan de Grote Depressie van de jaren dertig en het wereldwijde conflict dat daarop volgde.

Taken

Aanvankelijk richtte de Wereldbank zich op specifieke projecten om herstel te bewerkstelligen in een wereld die verwoest was door de Tweede Wereldoorlog. Na een tijdje begonnen mensen zich te concentreren op ontwikkelingslanden en hun integratie in de wereldeconomie. De Wereldbank doet veel onderzoek naar armoede, ontwikkelingsvraagstukken, het milieu, globalisering enzovoort. De bevindingen worden jaarlijks gepubliceerd in het World Development Report, dat zich richt op de huidige staat van de wereldeconomie. Met deze kennis kan de bank gedegen advies geven. Ten slotte beheert de Wereldbank de fondsen; geld verkregen van rijke landen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

De Wereldbank is verdeeld in 4 entiteiten zoals hieronder beschreven.

Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

De IBRD leent geld aan middeninkomenslanden als Turkije en Argentinië. Een langere looptijd en een iets lagere rente zijn de voorwaarden die deze landen een winstgevende mogelijkheid maken om te lenen. Leningen worden gebruikt om de infrastructuur te hervormen en te verbeteren in bepaalde sectoren, zoals het bankwezen, mijnbouw, enzovoort. Ook kunt u een lening aanvragen voor projecten; aanleg van dammen, snelweg, enz. Ten slotte verstrekt de bank leningen aan overheden om te voldoen aan de eisen van zogenaamde structurele aanpassingsprogramma’s. Het doel van deze aanpassingsprogramma’s is om het begrotingstekort terug te dringen door de overheidsuitgaven te verminderen. Daarnaast zullen overheden worden aangemoedigd om onder meer meer te exporteren, staatsbedrijven te privatiseren en het handelsbeleid te liberaliseren.

Agentschap voor Internationale Ontwikkeling

IDA is in 1960 opgericht om leningen te verstrekken aan de armste landen. Er is geen rente verschuldigd en de looptijd kan variëren van 35 tot 40 jaar. Pas na 10 jaar moeten de landen beginnen met het terugbetalen van de lening. Armoede bestrijden, duurzame ontwikkeling bevorderen en het milieu beschermen, dat zijn de dingen die IDA beweert te doen. De leningen zijn echter gekoppeld aan structurele aanpassingsprogramma’s, ook hier moet het begrotingstekort worden verminderd.

Internationale Financieringsmaatschappij

IFC werd opgericht in 1956. Het doel van deze entiteit is het verstrekken van leningen aan de particuliere sector in ontwikkelingslanden. Het hoofddoel was in principe om te investeren in projecten die op zich moeilijk zijn om investeerders aan te trekken. In de praktijk blijkt dat er ook geïnvesteerd wordt in projecten die het zelf kunnen. IFC is ook belast met het adviseren over privatisering, milieubeleid en handel op de internationale kapitaalmarkt. Onder de tien grootste IFC-partners bevinden zich vier Nederlanders:

Multilateraal verzekeringsgarantiebureau

MIGA is het nieuwste onderdeel van de Wereldbank, opgericht in 1988. Het doel is om ontwikkelingslanden te helpen productieve buitenlandse investeringen aan te trekken. Ter bevordering van buitenlandse investeringen biedt MIGA niet-commerciële garanties. MIGA verzekert investeerders uit de particuliere sector tegen politieke risico’s zoals burgeroorlog of onteigening.

Naast deze instanties is er een afdeling opgericht om te bemiddelen bij eventuele geschillen.

Internationaal centrum voor beslechting van investeringsgeschillen

Geschillen tussen ontwikkelingslanden en investeerders moeten worden opgelost om het vertrouwen van investeerders in risicovolle landen te vergroten.

Naast de oprichting van de Wereldbank werd ook het IMF opgericht tijdens de Bretton Woods Conference.

Internationaal Monetair Fonds

Het doel van het IMF is om de stabiliteit van het internationale monetaire systeem te handhaven om duurzame economische groei, armoedebestrijding en een betere levensstandaard te verzekeren. Liquide middelen zijn door 187 lidstaten samengevoegd. Daarnaast heeft het IMF de mogelijkheid om geld te lenen van zijn rijke lidstaten. Bij een groot handelstekort kan een lidstaat financieel een beroep doen op het IMF als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De Wereldbank heeft, net als het IMF, haar hoofdkantoor in Washington, D.C., en beide organisaties zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op de websites van deze organisaties.