Wat is schuldhulpverlening?

Consumenten die schulden hebben die ze niet meer alleen aankunnen, hebben recht op schuldadvies. Een schuldhulpverlener geeft u inzicht in uw schuldenlast en probeert u te helpen uw schuld te verminderen. Ook kunnen zij bemiddelen met schuldeisers.

Er kunnen financiële problemen zijn waar u niet uit kunt komen. De schulden zijn heel geleidelijk opgebouwd, of de schulden zijn ontstaan ​​door een grote tegenslag. In dergelijke gevallen kunt u hulp inroepen. Mogelijk heeft u bij uw gemeente recht op schuldhulpverlening. Wel kunnen door de gemeente eisen en beperkingen worden gesteld. Zo kunnen mensen die schulden hebben opgebouwd als gevolg van fraude of andere criminele activiteiten geen toegang krijgen tot schuldhulpverlening.

Wat zijn de vereisten voor schuldhulpverlening?

Niet iedereen zal hulp krijgen, maar de meeste consumenten kunnen bij dit soort hulp terecht. De eisen die lokale overheden stellen zijn:

Eerste dingen eerst

Voordat je aan de schuldhulpverlening kunt beginnen, moet je eerst proberen om zelf zaken op een rijtje te zetten. Allereerst moet er een staat van baten en lasten en ontstane schulden worden gemaakt. Dit is de informatie die een schuldhulpverlener eerst nodig heeft om inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening houdt in dat een organisatie mensen met problematische schulden helpt bij het oplossen van hun schulden. Schuldhulpverlening is een breed begrip, er zijn namelijk officiële instanties die handelen via de gemeente, maar je kunt ook terecht bij commerciële hulpverleners. Het is wettelijk niet toegestaan ​​om geld te vragen voor de schuldhulpverlening. In de praktijk blijkt vaak dat sommige commerciële organisaties niet betrouwbaar zijn. Voor hulp bij schulden dient u altijd contact op te nemen met uw gemeente.

Wie biedt hulp bij probleemschulden?

Dit kan bij een van de kredietbanken van de gemeente, een particuliere schuldhulpverlener of de Sociale Dienst van de gemeente.

Probeer eerst uw schulden in der minne te regelen

Allereerst probeert een schuldhulpverlener namens de schuldenaar (de persoon met de schulden) een gunstige regeling met schuldeisers te bedingen. Schuldeisers zijn bijvoorbeeld tevreden met een bepaald percentage van het bedrag dat ze verschuldigd zijn. Ook is het mogelijk om met schuldeisers af te spreken dat zij gedurende 36 maanden een bepaald bedrag ontvangen, waarna de schuld wordt vereffend. Daarna betaalt de kredietinstelling het bedrag vooruit aan de debiteur. Lukt het niet om via minnelijke schikking tot overeenstemming te komen met de schuldeisers, dan is het mogelijk om de wettelijke schuldsanering aan te vragen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)

Indien de minnelijke schikking geen oplossing biedt, beslist de rechter of een schuldoverdracht wordt aangeboden. Daarbij worden de schulden in drie jaar geherstructureerd. De debiteur krijgt een klein bedrag om van te leven en de rest van het inkomen of de uitkering wordt gebruikt om de schulden af ​​te betalen. Aan het einde van de periode is de debiteur onder bepaalde voorwaarden schuldenvrij. Daartoe heeft hij zich absoluut aan de regels gehouden.€