Wat is een liquiditeitsbudget?

Een liquiditeitsbudget is erg belangrijk om een ​​goed inzicht te krijgen in de cashflow van een organisatie. Periodiek wordt nagegaan welke inkomende en uitgaande kasstromen worden verwacht. Het liquiditeitsbudget wordt zowel gebruikt voor het verstrekken van informatie aan banken bij het indienen van een financieringsaanvraag als voor de interne aansturing van de organisatie.

Wat is een liquiditeitsbudget?

Een liquiditeitsbudget is een overzicht van alle inkomende en uitgaande kasstromen over een bepaalde periode, zoals een maand, kwartaal of jaar. Het liquiditeitsbudget is een nuttige aanvulling op de winst-en-verliesrekening, aangezien de winst-en-verliesrekening een momentopname is waarin het liquiditeitsbudget de beweging over een periode weergeeft. Daarnaast geeft de V&W-rekening inzicht in de winstgevendheid van de onderneming, maar niet in de hoeveelheid geld waarover de organisatie beschikt. Een V&W-rekening gaat over uitgaven en inkomsten, terwijl een liquiditeitsbegroting over uitgaven en inkomsten gaat, wat een aanzienlijk verschil is. Als een bedrijf in januari goederen ter waarde van 10.000 euro verkoopt aan een ander bedrijf met een betalingstermijn van 1 maand, dan is de opbrengst in januari 10.000 euro. Het inkomen is echter 0 EUR omdat het bedrijf van de koper pas 1 maand later moet betalen. Ook aan winstgevendheid kan gedacht worden, wat in het liquiditeitsbudget minder snel gebeurt. Ten slotte verwijst het naar de daadwerkelijke beweging van kasstromen.

Wat is de betekenis van liquiditeitsbudget?

Liquiditeit is essentieel voor de levensvatbaarheid van een organisatie. Gebrek aan liquiditeit kan acute problemen veroorzaken. U kunt geen goederen meer kopen, crediteuren betalen of werknemerssalarissen overdragen. Een bedrijf kan zeer winstgevend zijn, maar volledig illiquide. Denk aan een bedrijf met een snel groeiende omzet. Daarom moet er enerzijds veel geïnvesteerd worden in aandelen, anderzijds groeit de portefeuille van debiteuren snel. Er wordt meer uitgegeven terwijl de inkomsten achterblijven omdat dat geld “vastzit” bij debiteuren. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in kasstromen en is een zeer belangrijk hulpmiddel om te beoordelen wanneer er een overschot aan liquide middelen is die bijvoorbeeld voor investeringen kunnen worden gebruikt, en wanneer er een gebrek aan liquiditeit is, zodat een banklening moet worden worden verhoogd naar ruimte op een betaalrekening.

Een voorbeeld van een liquiditeitsbudget

Organisatie X heeft in de periode november 2013 tot en met maart 2014 de volgende opbrengsten en kosten gegenereerd:

november 2013 December 2013 januari 2014 februari 2014 maart 2014
Omzet 50.000 150.000 90.000 80.000 80.000
Aankoop 25.000 75.000 45.000 40.000 40.000
Personeelskosten 20.000 30.000 25.000 20.000 20.000

De organisatie hanteert een debiteurentermijn van 2 maanden. Zij moeten zelf de schuldeisers na 1 maand betalen. De bank heeft een lening waarvoor in de eerste maand van elk kwartaal 20.000 euro moet worden afgelost. Er is een machine in gebruik die vervangen moet worden. Een nieuwe auto vergt een investering van 30.000 euro. De organisatie wil deze graag binnen bovengenoemde termijn afnemen. Op 31-12-2013 beschikt de organisatie over liquide middelen van 10.000 euro.

Het liquiditeitsrapport ziet er als volgt uit:

januari 2014 februari 2014 maart 2014
Debiteuren ontvangen 50.000 150.000 90.000
Betalingscrediteuren 75.000 45.000 40.000
Personeelskosten 25.000 20.000 20.000
Aflossing 20.000
Kapitaal positie -60.000 25.000 55.000

Kijkend naar de omzet en kosten kan worden geconcludeerd dat de organisatie elke maand een positief resultaat behaalt en winst maakt. Daarentegen daalde de liquide positie in januari 2014 van 10.000 euro naar -60.000 euro. Dit komt doordat de omzet voor de goede maand december 2013 pas in februari 2014 binnenkomt (vanwege de debiteurentermijn van 2 maanden), terwijl de grootste aankoop van 75.000 al in januari betaald moet worden (omdat de crediteurentermijn 1 maand is) . ). Ook moet de lening worden afgelost, waardoor de liquiditeitspositie verder is verslechterd. Om januari 2014 te overleven, moet de organisatie een banklening hebben van minimaal 60.000 euro. Investeringen in de auto kunnen pas in maart 2014 plaatsvinden. Ook is het veilig omdat bekend is welke resultaten in maart zijn behaald en welke kasstromen dus in april en mei 2014 worden verwacht.

Slijtage

De winst- en verliesrekening houdt rekening met de afschrijving van activa. Bijzondere waardeverminderingen van activa worden door middel van afschrijvingen in het resultaat verwerkt. Een afschrijving is echter geen echt gebruik van contant geld. Afschrijvingen komen daarom niet voor in het liquiditeitsbudget. Het tegenovergestelde geldt voor verlossing. De aflossing van de lening verschijnt niet in de winst- en verliesrekening (het is immers geen kostenpost, maar een aflossing van het verkregen kapitaal), maar het is een last, waardoor zowel de lening (geld) ontvangen) en de aflossing wordt opgenomen in het liquiditeitsbudget.

Conclusie

Een liquiditeitsplan is essentieel voor de continuïteit van de organisatie. Het geeft inzicht in welke maanden er overschotten zijn en in welke maanden de liquiditeitspositie verslechtert. De organisatie kan hierin voorzien: