Wat houdt de Wet werk en bijstand (WWB) in?

Alle Nederlanders hebben recht op een basisuitkering. Mensen die geen recht hebben op loon, winst uit een onderneming of welke uitkering dan ook, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en bijstand.

Onder bepaalde omstandigheden hebben Nederlanders recht op een bijstandsuitkering. Zo krijgt iedereen een inkomen dat minimaal een leefbaar loon is. In principe moet iedereen al het mogelijke doen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Helaas blijkt dit niet voor iedereen mogelijk te zijn. Deze mensen ontvangen een bijstandsuitkering, met de verplichting om in de toekomst regelmatig inkomen te zoeken.

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Mensen met een inkomen of een uitkering die lager is dan het leefloon, kunnen recht hebben op een toeslag op het leefloon. Het bestaansminimum is afhankelijk van factoren als gezinssamenstelling en leeftijd. We kijken ook naar activa boven een bepaald bedrag. Een uitkeringsgerechtigde kan maximaal vijfduizend euro bezitten, een gezin maximaal bijna elfduizend euro. Home equity speelt ook een rol bij het bepalen van het eigen vermogen. De begunstigde hoeft de woning niet direct te verkopen, maar een overwaarde boven de zesenveertigduizend is niet uitgesloten.

Aandelenhuis

De overwaarde boven de vrijstellingsuitkeringen kan door de instantie worden verstrekt met een lening. De hulp zal komen van het eigen vermogen. In de vorm van een leninghypotheek wordt dit bedrag naar verluidt uit het huis gehaald en aan de begunstigde gegeven. Zodra de overwaarde is “opgegeten”, krijgt de ontvanger weer reguliere hulp.

Hoe een bijstandsuitkering aanvragen?

U moet een aanvraag indienen bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Als de tegemoetkoming niet voldoende is, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dit moeten de noodzakelijke bijzondere kosten zijn. Deze dient u aan te vragen bij de sociale dienst van de gemeente. Een voorbeeld van zo’n uitgave is: kinderopvang of verhuiskosten.

Voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is het laatste vangnet. Dit geldt ook voor mensen die geen recht hebben op een andere uitkering en die niet over voldoende kapitaal beschikken om in hun eigen onderhoud te voorzien. De uitkering moet niet worden gezien als een bestemming. Het doel is om deze mensen aan werk te helpen. De uitkering wordt alleen toegekend aan personen die legaal in Nederland verblijven en ten minste achttien jaar oud zijn.

Hoe groot is het voordeel?

De hoogte van de uitkering wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. Het minimumloon wordt twee keer per jaar vastgesteld – op 1 juli en op 1 januari. Bij deze gelegenheden wordt ook de hoogte van de bijstandsuitkering gewijzigd. De hoogte van de uitkering voor echtgenoten of samenwonende personen van 27 tot 65 jaar is 100 procent van het minimumloon. Alleenstaande ouders in dezelfde leeftijdsgroep ontvangen 70 procent van het minimumloon. Singles krijgen 50 procent. Jongeren onder de 27 jaar krijgen geen bijstandsuitkering. In plaats daarvan krijgen ze een baan- of studieaanbod van hun gemeente.

Extreem hoge winst

In bepaalde gevallen hebben individuen recht op een extra toeslag. Dit geldt bijvoorbeeld voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. De premie kan oplopen tot twintig procent extra. De voorwaarden hiervoor worden door de gemeente bepaald en verschillen dus ook per gemeente. Het is ook mogelijk om hulp in natura te krijgen. In deze gevallen neemt de gemeente bepaalde betalingen over. Dit gebeurt vaak met mensen die niet beter zijn in het zelfstandig beheren van hun geld. Ook de gemeente heeft de mogelijkheid om bijzondere bijstand te verlenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor mensen die door lichamelijke beperkingen of ziekte extra geld nodig hebben.

Lees verder