Wat houdt de Wet op de arbeidsvermogen (WWNV) in?

Om mensen te stimuleren zoveel mogelijk door te werken, wordt op 1 januari 2013 de Wet arbeidsgeschiktheid ingevoerd. Deze wet moet onder meer de Wet WSW, WIJ en Wajong vervangen. De wet moet gelden voor iedereen die na 1 januari 2013 arbeidsongeschikt wordt.

De wet op tewerkstelling naar bekwaamheid moet meer duidelijkheid verschaffen over de rechten en plichten van gehandicapten. De wet vervangt vier wetten geheel of gedeeltelijk. Omdat er meerdere wetten zijn, is er verwarring en verwarring over wat een gehandicapte krijgt en niet krijgt. De wet zou moeten gelden voor mensen die na 1 januari 2013 arbeidsongeschikt zijn geworden en nog in deeltijd kunnen werken. De volgende wetgeving dient te worden vervangen door de WWNV:

In bepaalde gevallen moet het mogelijk blijven om naar de Wajong en het WSW te verwijzen. De Wajong moet van toepassing blijven op jongeren met een handicap die niet kunnen werken en de WSW moet blijven gelden voor werknemers die afhankelijk zijn van werk (sociale werkplaatsen).

Voordelen van de wet Werken onder capaciteit

Iedereen die arbeidsongeschikt wordt, bevindt zich in dezelfde situatie. Ze moeten tegen deze wet worden berecht. In veel gevallen zal dit waarschijnlijk minder gunstig zijn voor de gehandicapte, maar er is van meet af aan meer duidelijkheid.

Verschillen tussen Wyong’s Act en Ability Act Work?

Wajong richt zich op de belangen van jongeren met een beperking, de Wet arbeid naar vermogen kijkt meer naar het financiële plaatje. Als de gehandicapte jongere nog kan werken, wordt dit ook van hem verwacht. Aangenomen wordt dat de gehandicapte jongere in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Werkt hij niet, dan gelden de regels die ook gelden voor de bijstand. Er komt een stimuleringsregeling voor werkgevers om het in dienst nemen van mensen die onder de Wet arbeid naar capaciteiten vallen aantrekkelijk te maken.

Rapporteer per 1 januari 2013

Zoals nu gezien (visie voor oktober 2011). De instroom zal zo gebeuren. Eerst zal moeten worden beoordeeld of de gehandicapte nog kan werken. Dan komt hij of zij in WWNV terecht. Er is recht op een uitkering op het niveau van de bijstand. Als de partner inkomen heeft, telt dit inkomen mee bij de beoordeling van de geschiktheid. Daarnaast wordt gekeken naar het vermogen van de rechthebbende en eventueel de overwaarde van de woning. Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van bijstandsnormen.

Als blijkt dat een arbeidsongeschikte arbeidsongeschikt is, heeft hij mogelijk recht op een Wajong-uitkering. Werknemers die alleen in een beschermde omgeving (bijvoorbeeld in een beschermde werkplaats) aan de slag mogen, krijgen de aanduiding ‘beschermd werk’.

Sollicitatieplicht voor gerechtigden volgens de Wet tewerkstelling naar vermogen

Deze groep mensen wordt gelijkgesteld aan bijstandsgerechtigden. Daaruit volgt dat zij recht hebben op het sociaal minimum. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling en kan oplopen tot 100 procent van het minimumloon. Een uitkeringsgerechtigde is verplicht zo spoedig mogelijk naar werk te solliciteren om zo snel mogelijk uit het werk naar vermogen te komen.€