Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat een kind van een ouder of ouders erft, en de grootte van het aandeel van dat kind, hangt in de eerste plaats af van het feit of er een testament wordt gemaakt, of dat alleen het erfrecht van toepassing is. Het bepaalt of de erfenis bestaat uit het deel van het kind, het kleinste wettelijke deel of meer. Ook wordt duidelijk of het geld direct opeisbaar is of dat het kind moet wachten tot de langstlevende ook overlijdt. Dus hoeveel erft het kind en wanneer is het geld beschikbaar of is de erfenis voor de langstlevende? Het is immers ook mogelijk om kinderen te onterven en bij gemeenschappelijk vermogen is de helft van de nabestaanden al in leven.

Wettelijke erfrechten sinds 2003 en verdeling van de ouderlijke erfenis, kinderaandeel en overlevende ouder

Als een ouder overlijdt en er is nog een overlevende ouder en kind, heeft de langstlevende partner sinds 2003 toegang tot de volledige erfenis. Het is zo ingericht dat de nabestaande zorgeloos kan blijven wonen. Maar dit betekent niet dat het kind niets krijgt. Het kind krijgt een vordering op de langstlevende ouder ter hoogte van het deel van zijn kind. Om ervoor te zorgen dat de langstlevende ouder zorgeloos kan blijven wonen, vereist de wet dat deze vordering niet direct opeisbaar is. Dat verandert niets aan het feit dat het kind erft en erfbelasting moet betalen. Een claim is immers ook een troef. De verschuldigde erfbelasting wordt betaald door de langstlevende echtgenoot en wordt in mindering gebracht op de vordering van het openstaande kind.

Wat is het aandeel van het kind in de erfrechten?

Het is niet zo dat de langstlevende partner alles erft als er geen testament is. De langstlevende ouder erft evenveel als het kind, dit noemen we het kinderdeel. Als er twee kinderen en één ouder zijn, is het aandeel van het kind een derde van de erfenis. De manier waarop de ouders zijn getrouwd, al dan niet met huwelijkse voorwaarden, is bepalend voor de hoogte van de erfenis. Als de ouders in gemeenschap van goederen waren gehuwd, was de ene helft van de langstlevende echtgenoot al getrouwd en kon alleen de andere helft aanspraak maken op de verdeling van de goederen. Met andere woorden, de langstlevende had al de helft en erft het deel van het kind.

Heb ik recht op kinderbijslag?

Het kinderaandeel ontstaat pas op het moment van overlijden en niet eerder. Een kind kan niet zomaar aanspraak maken op het kinderdeel als de langstlevende echtgenoot hertrouwt of het geld uitgeeft. Natuurlijk kan het kind in beroep gaan bij de rechtbank, maar de kans dat de vordering wordt ingewilligd is niet zo groot. Anders is het als er een testament is opgemaakt, waarin staat wanneer het kinderdeel opeisbaar is en wanneer faillissement nabij is.

Het kinderdeel en het nabestaandendeel worden eerder uitbetaald

Tijdens het leven kan de kostwinner een deel van de vordering die het kind op hem heeft op papier betalen. Vaak komt de vordering met rente pas vrij als de langstlevende ook overlijdt. Maar houd er rekening mee dat als de overlevende het geld nodig heeft om te overleven, de uitbetaling daarna verwoestend kan zijn. Het kinderaandeel is dus een waarde op papier, pas later zal duidelijk worden of het volledig kan worden betaald.

Onterving van een kind, wettelijk aandeel als kinderaandeel

Als het kind wordt geërfd, heeft hij nog steeds recht op het wettelijke deel als het wordt gebruikt. Het wettelijke deel is de helft van het kinderdeel. Als er een testament is dat het kind onterft, verliest het kind niet al zijn rechten. Het kind heeft het recht om zijn legitimiteit op te eisen. Het verschilt om twee redenen van een normaal babygedeelte:

Ook kan het wettelijke deel niet worden opgeëist zolang de langstlevende nog in leven is, tenzij het testament anders bepaalt.

Bij de notaris voor het testament

Als u uw partner meer, bepaalde goederen of meer geld wilt geven, of als u een deel van de erfenis aan anderen wilt geven, of als u wilt dat de erfenis later niet in handen van uw schoonfamilie komt, dan je zou er goed aan doen een testament te maken. Daarvoor moet je naar een notaris.

Lees verder