Voorwaarden voor het ontvangen van een aanvullende beurs

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een OV-studentenkaart, eventueel een lening en eventueel een aanvullende beurs. Het inkomen van uw ouders bepaalt voor een groot deel of u recht heeft op een basis- of een aanvullende uitkering. Wat zijn de voorwaarden om een ​​aanvullende beurs te krijgen?

Studentenbeurs: basisbeurs

Iedereen die in aanmerking komt voor studiefinanciering heeft recht op een basisbeurs. Dit is een vast bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van het soort opleiding dat je volgt: het mbo heeft een lagere basisbeurs dan hbo of wo. Ook je woonsituatie is van invloed: als je thuis woont, krijg je minder studiefinanciering dan als je uitwonend bent. Zorgt u als student voor een kind en ontvangt u kinderbijslag, dan heeft u mogelijk recht op een uitkering naast de basisuitkering.

Extra beurs aanvragen

Als je studiefinanciering aanvraagt, kun je direct een aanvullende beurs aanvragen. Maar ook als je al studiefinanciering ontvangt, is het mogelijk om (via internet) een aanvullende beurs aan te vragen.

Voorwaarden voor het ontvangen van een aanvullende beurs

Als student kun je een aanvullende beurs krijgen. Of u in aanmerking komt, hangt af van het inkomen van uw ouders. De extra beurs is een gift voor de eerste vijf maanden die u niet hoeft terug te betalen. De aanvullende beurs wordt dan omgezet in een studiepunt dat vervalt als de student de opleiding binnen 10 jaar behaalt (“graadtermijn”).

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een aanvullende beurs kijkt DUO naar het gezamenlijke inkomen van de ouders twee jaar geleden. DUO houdt bij de berekeningen ook rekening met andere schoolgaande kinderen in het gezin en eventuele studieschulden die de ouders nog moeten betalen. Ouders krijgen bericht van DUO over het al dan niet toekennen van een aanvullende beurs. Als u broers of zussen heeft, kan de toeslag hoger of lager zijn.

Ouderbijdrage studiekosten

Van ouders wordt verwacht dat zij bijdragen in de kosten van onderwijs, zoals kamerhuur, schoolgeld of studieboeken. Deze ouderbijdrage is optioneel. Als de ouders volgens DUO niet over de nodige financiële middelen beschikken, heeft de student recht op een aanvullende beurs.€