Voordelen 2020: IVA, WIA en WGA 2020

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2019 en 2020 aanspraak maken op twee regelingen. Twee uitkeringen staan ​​centraal: inkomensverzekering voor geheel en blijvend arbeidsongeschikten, IVA, en werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, WGA. De twee voordelen zijn met elkaar verbonden en kunnen aanzienlijke financiële steun betekenen voor degenen die ervoor in aanmerking komen. Beide regelingen onder WIA. Wat zijn de bedragen van deze uitkeringen en wat zijn de voorwaarden? Premies voor werkhervatting in fonds Whk. Blijft in 2019 ongewijzigd, behalve de maximale premie voor grote bedrijven voor de flex van de Ziektewet.

WIA uitkering bedrag

De Wet werk en inkomen WIA kent twee verschillende regelingen voor arbeidsongeschikten van minimaal 35%, namelijk IVA en WGA. Welke regeling voor u van toepassing is, hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. U kunt in aanmerking komen als uw gezinsinkomen anders onder het sociaal minimum ligt.

IVA

U heeft in principe recht op een IVA-uitkering als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent door IVA en de kans op herstel klein is. Totale arbeidsongeschiktheid betekent 80% of meer arbeidsongeschiktheid. Omdat het UWV in beginsel beoordeelt of iemand werkelijk blijvend arbeidsongeschikt is, is kortdurend herstel uitgesloten en wordt de kans op langdurig herstel klein geacht. U kunt de IVA-uitkering krijgen tot de AOW-leeftijd.

Voordeel en gebrek aan IVA

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. De IVA-toeslag is 75% van het IVA-maandsalaris dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het jaarsalaris gedeeld door 261 en vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Heeft u meer verdiend dan het maximum dagloon, dan wordt het maximum geaccepteerd. Per 1 juli 2019 is dat 216,90 euro bruto, inclusief vakantiegeld. Het maximale maandsalaris is dan 21,75 maal EUR 216,90. Het is gelijk aan 4717,58 euro. De uitkering is dus maximaal 3.538 euro per maand (in juli 2019). Iemand die bijvoorbeeld 300 euro per dag verdient en dus meer dan het maximum, krijgt dus geen 75% van 6.525 euro, maar 75% van 4.717,58 euro. Het is 3538,19 euro. Dit voordeel van 3.538 euro is dus slechts 54% van je verdiende maandsalaris. Het kan ook worden opgewaardeerd als iemand daarvoor verzekerd is met de IVA superverzekering. Ook is het goed om te weten dat de uitkering maar geldig is totdat u op oudere leeftijd AOW krijgt. Als de arbeidsgeschiktheid in de tussentijd verbetert, wordt de IVA-toeslag omgezet in een WGA-toeslag.

maximum dagloon in 2018 en 2019

Salaris 2018 2019 jaar
Maximaal dagloon 211,42 euro per dag 216,90 euro per dag
Maximaal maandsalaris 4598,39 euro per maand € 4717,58 per maand

WGA

U heeft recht op een WGA-uitkering, de Regeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten werkhervatting, als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent of als u meer dan 80% arbeidsongeschikt maar niet blijvend arbeidsongeschikt bent. Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn met een loonverlies van meer dan 80%, maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen ook onder de WGA. Het voordeel bestaat uit drie delen:

  1. Loongerelateerde uitkering lgu.
  2. Salaris verhoging.
  3. WGA aanvullende uitkering vvu.

Loongerelateerde uitkering lgu

U kunt een loongerelateerde uitkering krijgen als u niet meer werkt en 26 weken of langer heeft gewerkt in de 36 maanden voordat u arbeidsongeschikt werd. Voor de eerste twee maanden geldt een toeslag van 75%. Deze toeslag wordt op vergelijkbare wijze berekend als de IVA-toeslag. Het maximale dagloon is 211,42 euro, dat is 21,75 dagen per maand. Daarna is de uitkering slechts 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en het minimumloon. Omdat maximale compensatie wordt gebruikt, wordt een gat met. Om het WGA-tekort te beperken kan een eigen WGA-verzekering worden afgesloten. De uiteindelijke duur van de uitkering hangt ook af van de lengte van uw arbeidsverleden:

WGA-omvang en arbeidsverleden:

Werkgeschiedenis Duur van de uitkering
1 jaar tot 3 jaar 3 maanden
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
Van 38 jaar tot 40 jaar 38 maanden

Salaris verhoging

Iedereen die na loongerelateerde toeslag minimaal 50% van de resterende arbeidscapaciteit verdient, heeft bij volledige benutting van de resterende arbeidscapaciteit recht op een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon. Zoals hierboven vermeld, is dit salaris maximaal.

Een bijkomend voordeel van de WGA

Iedereen die na loongerelateerde toeslag niet of minder dan 50% van de arbeidsgeschiktheid verdient, heeft recht op een toeslag. De hoogte van deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de persoon valt en is daarom vrijwel altijd lager dan de loongerelateerde uitkering. Als het gezinsinkomen onder het sociaal minimum ligt, is een uitkering van het UWV nog steeds mogelijk. Er wordt rekening gehouden met het eventuele inkomen van de partner:

Hoogte toekomstige WGA-uitkering:

Niveau van handicap Hoogte van de voordelen
35 tot 44% 28% van het wettelijk minimumloon
45 tot 54% 35% van het wettelijk minimumloon
55 tot 64% 42% van het wettelijk minimumloon
65 tot 79% 50,75% van het wettelijk minimumloon
80% of meer 70% van het wettelijk minimumloon

Het eigen risico WIA is gelijk aan het maximum dagloon minus het salaris

Werknemers met een hoger inkomen hebben een verzekering zodat ze geen WIA Gap of WIA Gap krijgen. Dit betekent dat het bedrag boven de WIA-grens, het eigen risico, voor 70% verzekerd is. Dit beleid kan individueel of collectief worden vastgesteld.

Maximaal dagsalaris (deelsalaris) in 2019, 2020 en 2021:

Bonussen voor hervatting van het werk in het fonds in 2019 en 2020

In 2019 en 2020 bestaat de nieuwe gedifferentieerde toeslag voor werkhervatting Whk uit twee premies (2016 WGA-Vast en WGA-FLex worden gecombineerd):

2019 bonussen:

Soort premie Minimum premie Maximale premie
WGA 0,18% 3%
ZW-flex 0,1% 1,72%

Bonussen 2020:

Soort premie Minimum premie Maximale premie
WGA 0,19% 3,04%
ZW-flex 0,13% 2,08%

Over het algemeen dus hogere bonussen in 2020 dan in 2019. Daarnaast heeft het kabinet Rutte 3 besloten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Dit is overigens optioneel. In dit verband staat in het regeerakkoord dat in het evaluatiebesluit meer aandacht zal worden besteed aan passend werk bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Slot

In het algemeen is bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van 75% van het laatstverdiende salaris niet mogelijk en treedt het WIA-verschil op. Daar kun je je voor verzekeren.

Lees verder