Voorbeeldcontract voor onderhandse uitlening voor uw kind

De Vereniging van Financieringsmaatschappijen VFN heeft een nieuwe gedragscode om het lenen iets beter te sturen. Sommige ouders laten het niet zo ver komen, maar helpen hun kind een handje met een onderhandse lening. Maar hoe zou zo’n leenovereenkomst eruit kunnen zien? Als voorbeeld wordt een eventuele leningsovereenkomst of kredietovereenkomst opgesteld. Dit voorbeeldcontract of voorbeeldcontract kunt u gebruiken voor een onderhandse lening voor bijvoorbeeld een kind of ander gezinslid zonder notaris. Wil je alles weten over particulier geld lenen en slim geld lenen? Vergeet de hypotheek niet te melden bij de Belastingdienst.

Wat is een persoonlijke lening?

Genoeg ouders zijn bereid hun kind financieel te helpen door goedkoop voor hun kind te lenen. Dit gebeurt door particulier geld te lenen via IOU’s. Als het kind het geld vervolgens gebruikt om een ​​huis te kopen of te verbeteren, betaalt de Belastingdienst ook. Het kind kan de rente die hij aan u verschuldigd is opsplitsen als hypotheekrente en komt dus in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Privé een voorbeeldcontract lenen voor uw kind

De Belastingdienst houdt zo’n constructie nauwlettend in de gaten. Is er een contract opgesteld en staat daarin bijvoorbeeld duidelijk hoeveel rente er betaald moet worden en waarvoor de lening dient? En is de belangstelling marktconform of is het het douceurtje dat de geur van donatie met zich meedraagt? Want dan moet u mogelijk schenkbelasting betalen. Let ook op de lening die direct aangevraagd kan worden, want vanaf 1 januari 2010 zal de Belastingdienst het verschil tussen de 6% rente en uw werkelijke rente als schenking beschouwen en dit verschil ook als zodanig belasten. Bij een lening die niet direct opeisbaar is, zoals een hypotheek, mag de rente niet hoger zijn dan de marktrente plus 25% daarvan. Een renteloze lening zal vaak niet onopgemerkt blijven.

Notaris en persoonlijke leningen

Als je een goed contract wilt maken, ga je vaak naar een notaris. Zeker als het om grote bedragen gaat. Om je een idee te geven van een mogelijk contract heb ik hieronder een voorbeeld gemaakt zodat je privé een lening kunt regelen met je kind. Mede omdat lezers van eerdere artikelen ernaar vroegen. In dit voorbeeld staat hier en daar wat uitleg tussen de haakjes. Anders spreekt de tekst voor zich. Het is natuurlijk aan jou hoe je dingen op papier zet.

Een bankje voor je kinderen

Als je je kind geld leent dat hij vervolgens gebruikt om een ​​huis te kopen of te verbouwen, ben je allebei goede kopers. Uw kind kan de rente aftrekken als hypotheekrente en u krijgt 5 of 6 procent, terwijl banken tegenwoordig vaak geen 0,5 procent spaarrente geven op een instantrekening. Dit is een fiscaal voordeel gecombineerd met een hoog spaarrendement als bonus.

Inhoud leenovereenkomst, kredietovereenkomst

Enkele onderdelen van de leenovereenkomst met uw kind of ander gezinslid zijn:

Ik zal u hieronder ook een voorbeeld van een onderhandse leningsovereenkomst bezorgen.

Voorbeeld van een modelcontract voor onderhandse leningen

Hieronder vindt u een mogelijke leenovereenkomst:

Leenovereenkomst
Geldschieter: ….. wonen……
en
Kredietnemer: ….. wonen……
Voldoet de leenovereenkomst aan de volgende voorwaarden:
1. Hoofdsom De geldgever stelt aan de geldnemer een bedrag ter beschikking van € ….. In de woorden ….., hierna te noemen Hoofdsom. Tegoed is beschikbaar door een reservering toe te voegen voor … op kosten van de ….. lener in het bezit van … Bij … .
2. Doel van de lening De lening is voor …. en wordt alleen voor dit doel gebruikt.
3. Bepaling van de rente De te betalen rente wordt berekend over de uitstaande hoofdsom gedurende die periode. De rente is …. procent per jaar.
4. Betaling van rente De rente is maandelijks betaalbaar op de eerste dag van de maand, voor de eerste keer… .
5. Termijn en aflossing van de hoofdsom De totale schuld (hoofdsom en rente) moet worden afgelost…. . De terugbetaling van de onbetaalde hoofdsom geschiedt door … in gelijke delen in EUR … te betalen. Betaling dient te geschieden op de eerste dag van de maand, op de eerste dag…
6. Annulering De kredietverstrekker kan de lening te allen tijde opzeggen met een termijn van … maand(en).
7. Termijn Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en de lening kan worden afgelost indien …….
8. Vervroegde aflossing De lener kan… vervroegde aflossing tot maximaal € …. in het kalenderjaar. Bij vervroegd aflossen blijft de totale aflossingstermijn ongewijzigd, maar wordt het maandbedrag dienovereenkomstig verlaagd of wordt de looptijd dienovereenkomstig verkort .
9. Overige leningen Na het sluiten van deze overeenkomst zal de kredietnemer zonder schriftelijke toestemming van de kredietgever geen krediet- of leenovereenkomst met anderen aangaan.
10. Andere voorwaarden .
11. Handtekening .

Het is altijd verstandig om twee kopieën van dit voorbeeldcontract te maken. Ik kan me ook voorstellen dat je als aanvullende clausule opneemt dat de lening bij faillissement of echtscheiding direct opeisbaar wordt.

NB Zie voor een voorbeeldovereenkomst verhoogde heffingvrije schenking in 2020 of 2021 de mogelijkheid voor de verhoogde vrijstelling voor de schenking in 2020 tot 103.600 euro belastingvrij (105.300 euro in 2021).

Hypotheekrenteaftrek in 2020 en 2021

Vanaf 2013 is aflossing van nieuwe leningen verplicht om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Dit geldt niet voor bestaande leningen of leningen met een overgangsregeling. Daarnaast moet de hypothecaire lening digitaal worden aangemeld bij de Belastingdienst in de aangifte inkomstenbelasting.

Registratie van onderhandse akten bij de belastingdienst

Als u wilt aantonen dat een bepaalde regeling op een bepaalde datum bestond, kunt u deze als onderhandse akte laten registreren bij de Belastingdienst. U heeft een aantal specifieke gegevens over de akte geregistreerd door:

Registratie is gratis. De Belastingdienst legt alleen schriftelijke gegevens vast, geen elektronische gegevens. Als bewijs van inschrijving bij de Belastingdienst wordt op de geregistreerde akte een sticker geplakt met daarop:

Sinds 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst alleen krediet als registratie verplicht is, bijvoorbeeld bij een particuliere hypotheek waarvoor u hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen. Vanaf oktober 2013 kunt u uw hypothecaire lening digitaal indienen bij de Belastingdienst met het formulier Aangifte Eigenwoningforfait om renteaftrek aan te vragen. Dus ook in 2020 en 2021.

Slot

Bovenstaand modelcontract voor een onderhandse lening biedt een goede oplossing. Het wordt vaak gecombineerd met een ander type
leen goedkoop geld aan uw kind
. Wanneer een dergelijke lening wordt gebruikt om de woning van de eigenaar te kopen of te verbeteren, is de rente aftrekbaar als hypotheekrente. Net als bij een banklening.

Lees verder