Verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden

Schulden kunnen vervallen in 2021 en 2022. De erfenis kan verlopen, de rekening kan verlopen. Nogal wat banken hebben rekeningen waar al jaren geen transacties zijn gedaan (slapende rekening). Wat gebeurt er met het geld, wat zijn de regels en verjaringstermijnen? Of u krijgt vele jaren later een rekening van de loodgieter. Moet je ervoor betalen? Dit alles is onderhevig aan het statuut van beperkingen, onderbreking en verval van een schuld of account. Hoe zit het met het beperken van de aankoop van een consument? Wanneer verjaart een uitstaande lening en wat is opzegging? Ook de vordering op de verzekeraar kan verjaren. Hoe zit het met de belastingdienst? Zoveel vragen die beantwoord moeten worden.

Wat zijn inactieve accounts?

Niemand weet precies om hoeveel geld het gaat, maar de banken van ons land hebben te maken met zogenaamde slapende bankrekeningen. Dit zijn geen rekeningen van mensen die niet willen of wat, maar van bijvoorbeeld mensen die zijn verhuisd of in het buitenland verblijven. Ze vergeten vaak hun rekeningen. De vraag is welke verjaringstermijn hier van toepassing is.

Welke verjaringstermijnen zijn er?

De wet onderscheidt hoofdzakelijk drie soorten voorschriften:

Wat is de ontlastende verjaringstermijn?

Een ontlastende beperking betekent dat u, evenals de andere partij, niet langer wettelijk verplicht bent om te voldoen aan een rechtsvordering. Het recht daarop is verloren gegaan. Je bent ervan verlost.

Wat is de verjaringstermijn voor verkrijging?

Een verkrijgingsopdracht houdt in dat het onroerend goed na een bepaalde periode wordt verworven. Daarover later meer.

Algemene verjaringstermijn in het Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk Wetboek, Nederlands Burgerlijk Wetboek 3:306. artikel stelt dat de wettelijke verplichting om aan een wettelijk vereiste te voldoen in beginsel na 20 jaar zijn kracht heeft verloren. Deze algemene verjaringstermijn geldt dus ook voor inactieve bankrekeningen. Trouwens, na deze 20 jaar is er nog steeds een morele verplichting om dingen te respecteren, maar het is niet afdwingbaar. De verjaringstermijn van 20 jaar geldt ook voor de uitspraak van een rechter in een handelszaak, waarbij een bepaalde hoofdsom moet worden terugbetaald. Daarentegen heeft de terugvorderbare wettelijke rente een verjaringstermijn van vijf jaar.

Verjaringstermijn voor contractuele claims

Naast de algemene verjaringstermijn van 20 jaar zijn er ook enkele bijzondere verjaringstermijnen. Zo is de verjaringstermijn voor contractuele verplichtingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier van contractuele verplichtingen. U moet niet alleen denken aan de geldvordering, de openstaande lening of de huurvordering, maar ook aan alle verplichtingen die u aangaat. Daarna kan de wederpartij geen juridische stappen meer ondernemen om de vordering uitbetaald te krijgen. De verjaringstermijn gaat in op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is. Het is gebaseerd op BW3 art. 307(1):

Een rechtsvordering ter nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst tot geven of doen verjaart door verloop van 5 jaar na het begin van de volgende dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Verkoop aan de consument

Met consumentenkoop bedoelen we een overeenkomst waarmee:

De verjaringstermijn is slechts 2 jaar, artikel 7:28 BW. Niet elk koopcontract komt overeen met het concept van een consumentenkoop. Regels voor consumentenkoop zijn alleen van toepassing op goederen zoals boodschappen, wasmachines, auto’s en niet op diensten zoals verzekeringen, het boeken van reizen of het afsluiten van een lening. Daarnaast moet het gaan om de zogenaamde roerende zaken, zaken die je mee mag nemen, en niet bijvoorbeeld de aankoop van een woning.

Opschorting van beperking

De verjaringstermijn kan echter worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaringstermijn wordt gestuit. Hiervoor kunt u veel stappen ondernemen en procedures initiëren. Deze procedures hebben alleen opschortende werking als ze schriftelijk kunnen worden bewezen, bijvoorbeeld per aangetekende brief. Denk bijvoorbeeld aan:

Zodra de uitstelprocedure is afgerond, bijvoorbeeld omdat er een betalingsovereenkomst is gesloten of een aanbetaling is gedaan, hebben we het over
verjaringstermijn breken
. De dag na de pauze gaat dan een nieuwe verjaringstermijn in. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar. Bouncen kan op veel manieren. Denk aan herinnering of herinnering over een betaling of claim.

Accijnzen en Douane en zwart geld, verjaringstermijn Accijnzen en Douane

Schulden aan de Belastingdienst vervallen doorgaans na 5 jaar, tenzij er bij het doen van de aangifte sprake was van opzet of grove schuld. Overigens is het nu de bedoeling om de herstelperiode te verlengen tot twaalf jaar in geval van niet-betaling van belastingen. Ook de Belastingdienst hanteert langere termijnen voor zwart geld op buitenlandse rekeningen in het buitenland, tot een maximum van 12 jaar. U kunt gebruik maken van de zogenaamde inkeerregeling van de Belastingdienst.

Milieucriminaliteit

Milieuvervuiling wordt zeer zwaar in rekening gebracht. Voor vergoeding van milieuverontreiniging geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.

De resulterende verjaringstermijn

Roerende of onroerende goederen die u niet echt bezit, kunnen uw eigendom worden door de verjaringstermijn. Hoe lang het duurt, hangt af van of u de woning te goeder trouw hebt gekocht. Als iets niet te goeder trouw is verkregen, bijvoorbeeld door diefstal, is het na 20 jaar nog steeds in uw bezit, dan wordt het toch uw eigendom. Als het te goeder trouw is gedaan, is de verjaringstermijn 10 jaar voor onroerende goederen en 3 jaar voor roerende goederen.

Een voorbeeld van het verkrijgen van recepten

Stel dat u een mooi horloge op straat vindt en de juiste aangifte doet. Laten we er ook vanuit gaan dat het horloge niet is opgeëist door de rechtmatige eigenaar. Dan is het over 3 jaar jouw horloge. Als u geen aangifte indient, wordt het pas over 20 jaar uw eigendom als u het nog steeds bezit.

Wat zijn de verjaringstermijnen voor erfenis en erfenis?

Erfrechten hebben hun eigen verjaringstermijnen. Zo vervalt sinds de nieuwe Erfwet van 2003 in het geval van vererving en vererving, als een kind zijn rechtmatige deel niet binnen 5 jaar na uw overlijden opeist, het recht op dat rechtmatige deel. Ook als het kind niet van uw overlijden wist.

Wat zijn de verjaringstermijnen in het strafrecht, een parkeerboete, een verkeersboete?

Het Wetboek van Strafrecht kent ook verschillende verjaringstermijnen, afhankelijk van de ernst van het misdrijf. Hoewel ik er niet in detail op inga, is het goed om te weten dat je drie jaar na een zwaardere verkeersovertreding niet meer voor die overtreding kunt worden bestraft. Het eindigde na 3 jaar. Bij kleine overtredingen loopt de verjaringstermijn nog sneller af:

Het plan roept op tot decriminalisering van ernstige misdrijven zoals verkrachting, mensenhandel, doodslag en ernstige seksuele misdrijven waarbij kinderen betrokken zijn.

Uitgifte van pensioen

Soms komt het voor dat iemand niet weet dat hij recht heeft op een bepaald opgebouwd pensioen. Bijvoorbeeld omdat de pensioenuitvoerder niet weet waar de begunstigde nu woont en de pensioengerechtigde niet kon informeren. Zolang de gepensioneerde nog in leven is, behoudt hij ook het recht op zijn pensioenuitkering. En vanaf de pensioendatum. Artikel 59 van de Pensioenwet bepaalt dat de rechtsvordering tegen de pensioenuitvoerder tot uitkering niet verjaart tijdens het leven van de pensioengerechtigde.

Premie zorgverzekering op recept

Het proces voor het innen van onbetaalde zorgpremies is verbeterd:

  1. Bij een betalingsachterstand van twee maanden zal de zorgverzekeraar binnen 10 werkdagen een betalingsregeling aanbieden. Dit is door middel van een machtiging tot automatische incasso.
  2. Heeft u een achterstand van vier maanden en betaalt u deze niet, dan krijgt u een waarschuwing, een aanmaning en krijgt u bij een achterstand van 6 maanden of meer informatie over extra kosten en gevolgen.
  3. Bij een vertraging van zes maanden meldt de zorgverzekeraar het College voor Zorgverzekeringen, CVZ. Zo wordt de bonus een administratieve bonus waaraan een boete van 30% wordt toegevoegd.
  4. Meer dan 6 maanden. Als u betaald heeft, wordt dit ook aan het CVZ gemeld. Bij wanbetaling volgt incasso of schuldsanering.

De vordering verjaart 5 jaar na de laatste aanmaning of brief van de premie voor het betreffende jaar.

Voorgeschreven Verzekeringsrecht en Verzekeringen 2021 en 2022

Ook uw aanspraak op de verzekeraar waarbij u recht heeft op vergoeding eindigt. De verjaringstermijn is 3 jaar. Per 1 juli 2010 verandert er iets als u de verjaringstermijn overtreedt. In dat geval kan de verzekeraar uw claim zonder formaliteiten afwijzen, namelijk door het sturen van een brief, e-mail of anderszins. Als de verzekeraar niet weigert, gaat een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar in. Tot voor kort was dat slechts 6 maanden.

Voorschrift gas- en elektriciteitsrekening, rekening, rekening

Als u vóór 14 juli 2004 klant bent geworden van uw energiebedrijf, kan het energiebedrijf u na vijf jaar niet meer aanklagen tot betaling van de rekening. Maar als u na 14 juli 2004 klant bent geworden, kan uw energiebedrijf u na twee jaar niet meer voor de rechter slepen. Uw energiemaatschappij kan u het leven zuur maken door uw gas en elektriciteit uit te zetten totdat u uw rekening betaalt. Wat je doet is dit:

  1. Vraag het energiebedrijf om uitleg.
  2. Dien uw bezwaar schriftelijk en aangetekend in bij uw energieleverancier.
  3. Leg een geschil voor aan de geschillencommissie. Het hangt af van de algemene voorwaarden of het de bedrijfsklachtencommissie is of de Geschillencommissie Energie en Water in Den Haag. U betaalt hiervoor een klachtenvergoeding.
  4. Eindelijk kunt u naar de rechtbank.

Recept en schone lei WSNP

Het volgende is van toepassing op degenen die met een schone lei uit WSNP komen. Aan het einde van de reis verdeelt de bewindvoerder het beschikbare geld onder de hem bekende schuldeisers. Dit kunnen ook mensen zijn die pas bekend zijn geworden toen WSNP al actief was. Meestal is het uit te keren bedrag onvoldoende om alle schulden af ​​te betalen, waardoor sommige schuldeisers een restvordering hebben. Zij, maar ook degenen die een vordering hadden maar niet bij de curator bekend waren, kunnen u niet meer verplichten om hun vordering op u achteraf te betalen als u met een schone lei bent begonnen. De zaak is gesloten. Het is niet hetzelfde als een recept, maar met een schone lei hoef je niet meer te betalen. Er zijn uitzonderingen, namelijk enkele studieschulden bij de Informatie Beheer Groep en vorderingen die voortvloeien uit strafrechtelijke veroordelingen bij het Centraal Bureau voor de Rechtspraak.

Slot

Let dus op de beperking van juridische kosten, boetes, rekeningen. Vaak zijn ze niet meer te betalen.

Lees verder