Verdeling van erfenis en vermogen met of zonder testament

De verdeling van de erfenis met of zonder testament is in 2020 en 2021 aanzienlijk anders. Bij het opmaken van een testament is de verdeling van nalatenschappen en erfenissen niet meer hetzelfde als de wettelijke verdeling. Hoe te verdelen wordt dan uitgelegd. Als er iemand overlijdt, komt binnen drie maanden ook de Belastingdienst bij u aankloppen. Over de netto nalatenschap zijn successierechten verschuldigd. Maar hoe is uw nalatenschap geregeld en wie erft als uw erfgenamen. Waar gaat uw vermogen naar toe en hoeveel erfbelasting is er verschuldigd? Denk aan een tweeledig testament om te besparen op erfbelasting, een nabestaandenbeding, erfopvolging bij testament of het aanstellen van een voogd bij minderjarigen.

Verdeling van erfenis en eigendom zonder testament, erfgenamen en verdeling

Wie de erfgenaam is bij overlijden zonder testament, staat in het Burgerlijk Wetboek. Dan zijn er vier groepen erfgenamen in erfenissen:

Erfenis zonder testament.

Bij het ontbreken van een testament heeft groep 1 recht op erfrecht en erfrecht. Als groep 1 niet meer in leven is, is het groep 2 enzovoort. De wettelijke erfgenamen zijn dus alleen de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwanten. Bloedverwanten zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, kinderen van broers of zussen, enzovoort. Merk op dat niet-bloedverwanten stiefkinderen, schoondochters, zwagers, enzovoort zijn.
Zonder testament kunnen deze bloedeloze verwanten, ook wel verwanten genoemd, niet erven van een overledene.

Verdeling van de nalatenschap: Mijn stiefmoeder stierf intestate

Als de vader is hertrouwd en uw stiefmoeder overlijdt zonder testament, erft de vader als langstlevende echtgenoot en eventuele kinderen uit het tweede huwelijk.

Ben ik een erfgenaam van het testament?

Zonder testament zijn meerdere personen wettelijk uitgesloten van erfrecht:

Ouders, broers en zussen als erfgenamen

Als de erflater ongehuwd was, geen geregistreerd partner had of geen kinderen meer had, gaat de erfenis naar de 2e groep wettige erfgenamen. Dit zijn ouders, broers en zussen, dan ooms en tantes, dan neven en nichten. Daarnaast ontvangen de ouders individueel minimaal een kwart van de erfenis en de overige 50% aan de langstlevende broers en zussen.

Verdeling van erfenis en eigendom bij testament, verdeling

Door een testament op te maken bij een notaris kunt u bepalen wat er met uw nalatenschap en erfenis moet gebeuren. Iedereen die 16 jaar of ouder is en verstandelijk begaafd is, kan een testament maken. Een testament kan tijdens uw leven meerdere keren worden gemaakt en gewijzigd. Het laatst opgestelde testament wordt geteld. Daarnaast kunt u in uw testament afwijken van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde erfregels.

Wel of niet een testament maken?

Er kunnen veel redenen zijn om een ​​testament te maken. Enkele redenen om een ​​testament op te stellen zijn:

Administratie opnemen in het testament

In een testament kunt u een erfgenaam in bewind stellen en een bewindvoerder aanstellen. Iedereen die onder bewind is gesteld, kan naar de rechter stappen om bezwaar aan te tekenen. De onder bewindstelling geplaatste persoon moet aantonen dat hij het vermogen zelf goed kan beheren. De duur van de uitvoering ervan wordt bepaald in het testament. Ook is het mogelijk te specificeren aan welke voorwaarden de curatoren naar het oordeel van de erflater moeten voldoen om de nalatenschap zelf te kunnen beheren. Als het gaat om minderjarige kinderen of wanneer een erfgenaam die de erflater niet vertrouwt, de erfenis goed kan afhandelen, wordt meestal in het testament opgenomen. Dit wordt ook gedaan om de erfgenaam te beschermen tegen derden. Let op: het regime geldt voor de nalatenschap, niet voor de particulier.

De modus kan onder bepaalde voorwaarden worden onderbroken

Regeert kan eindigen omdat:

Successierechten in 2018, 2019 en 2020

Vrijstellingen erfbelasting voor 2018:

in verband met de overledene maximale vrijstelling
Ouder 48.385 euro
Partner 643.194 euro
Een kind 20.371 euro
gehandicapt kind 61.286 euro
Kleinkind 20.371 euro
de anderen 2147 euro

Vrijstellingen erfbelasting voor 2019:

in verband met de overledene maximale vrijstelling
Ouder 48.821 euro
Partner 650.913 euro
Een kind 20.615 euro
Gehandicapt of gehandicapt kind 61.840 euro
Kleinkind 20.615 euro
de anderen 2173 euro

Vrijstellingen erfbelasting voor 2020:

in verband met de overledene maximale vrijstelling
Ouder 49.603 euro
Partner 661.328 euro
Een kind 20.946 euro
Gehandicapt of gehandicapt kind 62.830 euro
Kleinkind 20.946 euro
de anderen 2208 euro

Wie is vrijgesteld van erfrecht?

Een erfenis zonder rechten betekent dat de successierechten die de erfgenaam zou moeten betalen, ten laste komen van de erfenis. De totale nalatenschap bestaat dan uit de waarde die de erflater aan iemand wil nalaten, plus de waarde van de verschuldigde successierechten bij de aankoop. Tenminste als de schulden in erfenis en erfenis niet te groot zijn. Dan kunt u de erfenis ook afwijzen: erven geen schulden na de erfenis.

Wat is wettelijk erfrecht?

Met een testament kunt u naaste familieleden volledig ontnemen. Daarentegen behouden nakomelingen, kinderen en kleinkinderen het recht op een bepaald minimumaandeel in de erfenis. We noemen dit de rechtmatige erfenis of rechtmatig aandeel. Indien de nakomeling dit wenst, moet dit recht uiterlijk 5 jaar na het overlijden worden uitgeoefend. Echtgenoot, geregistreerd partner, ouders en grootouders hebben geen recht op erfrecht.

Wat is wettelijk erfrecht?

De omvang van de wettelijke erfenis, waar de nazaten zich op kunnen beroepen, is gelijk aan de helft van de erfenis die hij zou hebben gekregen als er geen testament was. Het is een recht op geld, niet op goederen. Giften die tijdens het leven van de ouders zijn gedaan, tellen echter wel mee voor de berekening van de wettelijke erfenis.

Een voorbeeld van wettelijke erfenis in erfenis en erfenis

Een voorbeeld hier. Als er bijvoorbeeld twee kinderen en een echtgenoot zijn, betekent het onterven van de kinderen en het nalaten van de erfenis aan de echtgenoot het volgende. Zonder testament zou iedereen 1/3 van de erfenis hebben gekregen. De wettelijke erfenis van de kinderen is 1/6. Het 4/6-aandeel blijft dus bij de echtgenoot wanneer de kinderen hun wettelijke erfenis opeisen.

Tweetraps wil

Als er een nabestaande is, kunt u de directe betaling van successierechten op een vordering die de kinderen rechtmatig van de langstlevende ontvangen, voorkomen of uitstellen met een testament in twee stappen: de erfenis gaat dan over op de langstlevende en alleen de kinderen na diens overlijden. . Omdat de nabestaande een relatief grote vrijstelling heeft, wordt zo vaak vermeden dat er successierechten moeten worden betaald. Zonder testament in twee stappen en zonder testament ontvangen de kinderen de direct nabestaanden- en nabestaandenvordering, waaruit de erfbelasting direct moet worden betaald.
Daarvoor moet je naar een notaris.
Een testament in twee stappen wordt ook wel een testament in twee stappen genoemd.

Wat is een overlevingsclausule?

Een nabestaandenbeding houdt in dat uw partner pas echt van u erft als hij of zij u minimaal 30 dagen overleeft. Doet u dat niet en heeft u geen kinderen, dan kan het overlijden van uw partner betekenen dat de gehele erfenis naar de schoonfamilie gaat. Als u kinderen heeft, zou dat betekenen dat er dubbel zinloos erfbelasting wordt betaald omdat er twee erfenissen zijn. Dit kan worden voorkomen door een nabestaandenbeding in het testament op te nemen.

Samenwonen en erfrecht

Als u samenwoont met uw partner en geen geregistreerd partnerschap of fiscaal partnerschap heeft, bent u geen erfgenaam van elkaar. In dergelijke gevallen is het zeker raadzaam om een ​​testament te maken om elkaar te verlaten. Zeker als er een huis is. Let op: in 2020 is de vrijstelling slechts € 2.208,- en dus veel lager dan voor een geregistreerd partner. Deze vrijstelling in 2020 is immers 661.328 euro. In 2021 gaan de vrijstellingen nog verder omhoog.

Afwijzing van erfenis

Een erfgenaam kan om verschillende redenen een erfenis weigeren. Denk aan situaties waarbij er meer schulden dan bezittingen zijn, waardoor de erfenis negatief wordt. Of situaties waarin de erfgenaam een ​​slechte relatie had met de erflater. Als u niet zeker weet of u veel schulden heeft, kunt u de erfenis ook voordelig accepteren en later beslissen of u de erfenis accepteert.

Slot

Vraag bij erfenissen en belangrijke erfenissen altijd goed advies bij een notaris. Kijk niet alleen wie wat uit de erfenis krijgt, maar ook hoe u later kunt besparen op erfbelasting.

Lees verder