Tips voor een succesvolle investering

Het is natuurlijk niet zo eenvoudig als de naam doet vermoeden. Het is onmogelijk om meerdere voorwaarden te scheppen die een succesvol beleggingsbeleid garanderen. Er kunnen echter meerdere factoren worden genoemd, die minimaal nodig zijn om te voorkomen dat particuliere investeringen op een teleurstelling uitlopen.

Kennis

Zo is het voor de particuliere belegger van belang om de theoretische basis te kennen van de beleggingsinstrumenten die hij wil gebruiken.

Ten tweede is timing van cruciaal belang voor het succes van transacties van particuliere beleggers. Tijd betekent hier: de tijd die een belegger besteedt aan het volgen en analyseren van beursgegevens. Het is natuurlijk niet voor niets dat institutionele (grote) investeerders veel geld investeren in onderzoeksafdelingen voor hun investeringen.

Ten derde is het van belang dat de belegger ervoor zorgt dat hij over voldoende en hoogwaardige informatie beschikt. We kunnen deze informatie onderverdelen in verschillende categorieën.

Algemene economische informatie

Deze algemene economische informatie is van belang zodat de belegger een algemeen beeld kan schetsen van de economische situatie in binnen- en buitenland om zo de impact van bepaalde factoren op zijn beleggingen te kunnen inschatten. Beleggers kunnen deze informatie verkrijgen via verschillende media zoals kranten, tijdschriften, radio, televisie en internet.

Bedrijfsgerichte informatie

Bedrijfsinformatie is nodig voor een belegger om een ​​idee te krijgen van de fijne kneepjes van een bepaald bedrijf. Op basis van de door de belegger verstrekte informatie over verschillende bedrijven die in dezelfde branche actief zijn, kan de belegger zich een oordeel vormen over de situatie in de specifieke sector van de gekozen branche. Beleggers kunnen deze informatie verkrijgen via jaarverslagen van ondernemingen en eventuele tussentijdse persberichten (persberichten).

Informatie over prijzen

Prijsinformatie is onder te verdelen in twee verschillende soorten, namelijk:

Historische prijsinformatie

Bij het analyseren van de koersontwikkeling van een bepaald aandeel of index heeft de belegger historische koersinformatie nodig. Typisch wordt deze historische prijsinformatie verwerkt tot grafieken, ook wel “charts” genoemd, op basis waarvan getracht wordt toekomstige prijsontwikkelingen te voorspellen. Historische koersgegevens kunnen door een belegger uit een krant worden gehaald of van internet worden gedownload. Deze historische vergoedingsinformatie kan worden opgehaald uit gespecialiseerde databases.

Realtime prijsinformatie

Realtime prijsinformatie kan alleen via een computer worden verkregen en een belegger moet de aandelenmarkt tijdens intraday-handel kunnen volgen om te reageren op prijsveranderingen.


risico’s

Bij beleggen is het belangrijk om rekening te houden met de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Enkele van de belangrijkste risico’s waarmee een belegger wordt geconfronteerd, zijn:

Renterisico

Het risico van renteschommelingen ontstaat vooral bij het beleggen in effecten met vastrentende waarden, bijvoorbeeld: obligaties, spaarrekeningen, deposito’s, spaarobligaties, enz. In mindere mate ook in aandelen, opties, valuta’s en edelmetalen.

Als de rente fluctueert, veranderen de genoteerde obligatiekoersen zodat de effectieve rente gelijk is aan de nieuwe rente. Als de rente stijgt, daalt de prijs van obligaties, als de rente daalt, stijgt de prijs. Bij andere vastrentende effecten profiteert de belegger niet van de mogelijk hogere rentebetaling op de effecten die hij aanhoudt.

Als een belegger besluit een nieuw deposito te openen wanneer de rente stijgt, zal hij natuurlijk profiteren van de nieuwe, verhoogde rentetarieven op dit nieuw geïnvesteerde geld.

Prijsrisico

Het risico van deze koersschommelingen wordt voornamelijk gedragen door de belegger van beursgenoteerde effecten en verhandelbare opties. Veel verschillende factoren zijn van invloed op prijsschommelingen. Denk bijvoorbeeld aan binnenlandse en buitenlandse economische ontwikkelingen, politieke factoren of de emotionele toestand van beleggers.

Solvabiliteit

Het solvabiliteitsrisico hangt nauw samen met het prijsrisico. De solvabiliteit van een onderneming is de mate waarin deze onderneming in staat is aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen. Als de onderneming deze verplichtingen niet nakomt, bestaat het risico dat obligatiehouders en aandeelhouders ernstige verliezen lijden. Obligatiehouders vanwege het feit dat de onderneming niet langer in staat is om rente en hoofdsom op deze obligatie te betalen; aandeelhouders omdat de aandelenkoers

aandelen zullen fors dalen door problemen in het bedrijf.

Valutarisico

Valutarisico ontstaat wanneer iemand zich gaat richten op investeringen in buitenlandse beurzen of Nederlandse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland. Naast het risico van koersschommelingen, bestaat ook het risico dat de valuta waarin wordt belegd, in waarde daalt ten opzichte van de euro.

Om dit risico te vermijden, ligt het voor de hand om alleen in Europese aandelen en obligaties te beleggen.€