Successierechten bij erfrecht en erfrecht België

U moet in 2019 of 2020 successierechten betalen in Vlaanderen, maar hoeveel is dat? Overlijdt iemand in België binnen de 3 jaar na de schenking, dan wordt de verkrijging opgenomen in de nalatenschap en erfenis. De erfgenamen moeten gezamenlijk de erfenis aangeven via het formulier van de bevoegde burgerlijke stand. Bekijk wat u aan erf- en erfbelasting moet betalen. Hoeveel hangt af van de regio van België, de omvang van de erfenis en uw relatie met de overledene. Per 1 september 2018 is het Belgische erfrecht op verschillende punten gewijzigd.

Verklaring van erfrecht

De aangifte van erfrecht moet worden ingediend bij de burgerlijke stand waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de persoon in kwestie de afgelopen jaren in verschillende regio’s heeft gewoond, wordt de regio gehanteerd waarin de overledene het langst heeft gewoond. Bij de aangifte erfbelasting moeten veel gegevens worden ingevuld:

  1. Wie zijn de ondergetekenden of aangevers. Ze moeten ook allemaal ondertekenen, hun naam, achternaam, rijksregisternummer vermelden en hun relatie met de overledene vermelden. Als u getrouwd bent, vermeld dan ook de voor- en achternaam van uw man of vrouw.
  2. Wie is overleden, met vermelding van naam, namen, beroep, woonplaats, geboorteplaats en datum van overlijden, plaats en datum van overlijden.
  3. Die worden uitgesloten als erfgenamen. Een persoon kan worden onterfd door testament of testamentaire beschikking. Geef aan wat het is.
  4. Wie zijn de erfgenamen, legatarissen of hebben in de afgelopen 3 jaar een schenking ontvangen, begiftigden. Geef ook aan om welke bedragen het gaat en of u denkt schenkbelasting verschuldigd te zijn.
  5. Vul uw woonplaats en adres in waar u alle correspondentie wilt ontvangen.
  6. Is er vruchtgebruik? Om welke items gaat het en welke.
  7. Inventarisatie verzekerde inboedel en inboedel. Uit de aangifte moet blijken of deze goederen verzekerd zijn tegen brand, diefstal of enig ander risico. Wat de polis dekt, de waarde en de datum en het nummer van de polis.
  8. Een actief of een aan te geven actief. Alle roerende en onroerende goederen in binnen- en buitenland, vermogen of rente van de levensverzekering van de overledene moeten worden aangegeven. Dit doe je voor elk artikel met een nauwkeurige omschrijving.
  9. Schulden omvatten begrafeniskosten of verplichtingen. Begrafeniskosten omvatten de kist, grafsteen, kerkdienst, overlijdensberichten, maaltijd en diner op de dag van de begrafenis of crematie.

Waardering van geërfde goederen

Zaken worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de dag van overlijden. U kunt het onroerend goed zelf schatten op basis van recente verkopen in de omgeving of taxateurs vragen om een ​​taxatie te doen. Indien de beoordeling door deskundigen wordt uitgevoerd, wordt de aangegeven waarde aan de administratie en het registratiekantoor verstrekt. Uw schatting moet gemotiveerd zijn en kan nog worden betwist door de Belastingdienst.

Erfrechten in België, zoals Vlaanderen

De hoogte van de successierechten verschilt per regio, varieert met de omvang van de erfenis en is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam met de overledene. In Vlaanderen gelden bijvoorbeeld de volgende tarieven (2018, 2019 en 2020):

Tarief voor erfenis, tarief % van erfenis:

Heritage hoogte vanaf Verervingshoogte tot Overlevende of huwelijkspartner, kind, kleinkind, ouder, grootouder broer of zus de anderen
35.000 euro 3% 30% tot 1 september 2018, daarna 25% 45% tot 1 september 2018, daarna 25%
35.000 euro 50.000 euro 3% 30% 45%
50.000 euro 75.000 euro 9% 30% 45%
75.000 euro 125.000 euro 9% 55% 55%
125.000 euro 250.000 euro 9% 65% tot 1 september 2018, daarna 55% 65% tot 1 september 2018, daarna 55%
250.000 euro 27% 65% tot 1 september 2018, daarna 55% 65% tot 1 september 2018, daarna 55%

Op de zo berekende bedragen worden dan de volgende bedragen als vrijstelling in mindering gebracht:

Wijzigingen in het nieuwe erfrecht per 1 september 2018 gelden uiteraard ook voor 2019 en 2020

Misschien wel de belangrijkste verandering is dat het vrije deel van de erfenis altijd 50% is, ongeacht het aantal kinderen. Voorheen was dit gratis deel afhankelijk van het aantal kinderen. Als u twee kinderen heeft, is 50% van uw nalatenschap gratis, tot 1 september 2018 was dat nog 1/3. Per 1 september 2018 kan er voor één kind in totaal 3/4 van het aandeel (kinderdeel of erfelijke reserve plus vrij aandeel) overblijven. Een andere verandering is dat alle giften, hand-outs en onroerend goed worden gewaardeerd op de datum van schenking. Vervolgens worden ze geïndexeerd op overlijdensdatum. Nu kunt u ook een
erfcontract of familiecontract
waarin u vooraf met de erfgenamen afspreekt hoe de verdeling zal plaatsvinden.

Slot

Zoals je ziet is de berekening van de successierechten een behoorlijk grote rekensom, die ook in verschillende regio’s uit kan komen. Een goede notaris helpt je met berekeningen en je belastingaangifte.

Lees verder