Schuldadvies, hoe werkt het?

Ieder van ons kan zich in een situatie bevinden waarin we zonder professionele hulp niet meer met onze schulden kunnen omgaan. Schuldhulpverlening kan in dat geval uitkomst bieden. Overleg met een schuldhulpverlener kan u helpen een handig pad uit te stippelen om weer schuldenvrij te worden.

Beheer WSNP

De Wet Schuldsanering Persoonlijke Schulden (WSNP) dateert uit 1998 en biedt schuldenaren de mogelijkheid om wettelijke schuldsanering aan te vragen als de schuldsanering via minnelijke schikking niet is gelukt. In dat geval benoemt de rechtbank een bewindvoerder. De bewindvoerder ziet toe op de nakoming van de verplichtingen van de schuldenaar en brengt regelmatig verslag uit aan de rechtbank. Er is trouwens speciale software op de markt voor beheerders die hen kan helpen met het administratieve deel van de taken.

Wat is een WSNP-melding?

Wie een beroep wil doen op een wettelijke schuldverkoop, moet zich tot de rechtbank wenden. Een essentieel onderdeel van zo’n petitie is onder meer de zogenaamde WSNP-verklaring. Zo’n verklaring geeft inzicht in de financiële situatie van de debiteur en verklaart ook waarom pogingen om de schulden via minnelijke schikking te regelen niet succesvol zijn geweest.

Wat is budgetbeheer?

Een typisch onderdeel van schuldhulpverlening is budgetbeheer. In dat geval worden alle inkomsten en uitgaven van de debiteur beheerd door de schuldhulpverlener. Hij zorgt ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald, stort het geld op een zogenaamde reserverekening en stelt het resterende bedrag wekelijks beschikbaar voor huishoudelijke uitgaven.

Wat is een beschermingsvoorziening?

Natuurlijk zijn volwassenen verantwoordelijk voor hun eigen daden. Er zijn echter situaties denkbaar waarin mensen niet meer (volledig) in staat zijn hun belangen adequaat te behartigen. In zo’n geval biedt de wet de mogelijkheid om ‘administratie ter bescherming van volwassenen’ toe te passen, in de omgangstaal beter bekend als ‘beschermingsadministratie’ of ‘administratie’.

Burgers kunnen alleen onder bewind worden gesteld als hiervoor een verzoek is ingediend bij de rechtbank. Als een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, benoemt de rechtbank een bewindvoerder die onder meer verantwoordelijk is voor de betaling van vaste kosten en betalingsregelingen bij schulden.

Verantwoordelijkheid van de beheerder

In het geval van een conservatoir beslag moet de bewindvoerder jaarlijks aan de rechtbank rapporteren over:

Overname van hypotheekschulden door lokale overheden

In het kader van schuldhulpverlening kunnen gemeenten besluiten hypotheekschulden over te nemen van inwoners als zij deze zelf niet meer kunnen betalen. Een voorbeeld van zo’n financieringsarrangement is de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Den Haag, die de betreffende hypotheken eventueel aflost tegen de executiewaarde van het pand. In dat geval moet de hypotheekverstrekker afstand doen van het resterende deel van de hypotheekschuld.

Het overnemen van problematische hypotheekschulden levert voordelen op voor alle betrokken partijen: de hypotheekverstrekker, de huiseigenaar, maar ook de gemeente zelf: