Preferente crediteuren en preferente schulden

Bij faillissementen voldoen schuldeisers vaak aan hun eisen. Als niet alle schulden uit de failliete boedel kunnen worden betaald, wordt de rangorde van schuldeisers belangrijk. Preferente crediteuren hebben voorrang op concurrerende en achtergestelde crediteuren. Juridische preferente schulden hebben voorrang op daadwerkelijke preferente schulden. Als men de schuld mag herstructureren, zijn de preferente schuldeisers ook verplicht om mee te werken.

Wie zijn preferente schuldeisers?

Classificatie van schuldeisers in faillissement

Wanneer een bedrijf of particulier failliet gaat, is er vaak een hele reeks schuldeisers. Iedereen die een openstaande vordering heeft, wil deze incasseren en kan bij de curator terecht. Als de faillissementsboedel groot genoeg is en aan ieders vordering kan worden voldaan, zijn er geen problemen. Dit gebeurt echter zelden. Als de boedel onvoldoende is, wordt de rangorde van schuldeisers ineens heel belangrijk. In dat geval wordt de rang van schuldeisers bij wet bepaald. Er sterk in staan
separatisten
met zekerheidsrechten. Een secessionist is een schuldeiser die een direct recht heeft om te vorderen van een pandrecht, hypotheek of pandrecht. In de meeste gevallen geldt dit voor de bank. Zij kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is geweest. Het vereist geen tussenkomst van curatoren.

Schuldeisers van de boedel en vorderingen van de boedel

De meeste schuldeisers hebben vorderingen die voor het faillissement zijn ontstaan. Dit is meestal een betalingsvoorwaarde.
eigendomsvereisten
er is echter een uitzondering. Dit zijn vorderingen die zijn ontstaan ​​na de faillietverklaring en daarmee samenhangen. Het omvat ook de verplichtingen die de curator aangaat voor het beheer van de nalatenschap. Voorbeelden van vastgoedvorderingen zijn huur- en loonachterstanden vanaf het moment van faillissement en het salaris van de curator.

Voorkeurscrediteuren

Nadat separatisten en schuldeisers van onroerend goed komen
preferente crediteuren
het aanbod. De vorderingen van deze schuldeisers worden betaald voordat andere (concurrerende) schuldeisers in aanmerking worden genomen. De wet bepaalt wie bevoorrechte schuldeisers zijn. Dit zijn:

Schulden met preferente crediteuren zijn niet per se preferentieel

Dat u een schuld heeft aan een instelling die wettelijk is aangewezen als preferente schuldeiser, betekent niet automatisch dat het een preferente schuld is. Zo heeft HMRC voorrang als u een schuld heeft als gevolg van een onjuiste aangifte, maar niet als de schuld verband houdt met ten onrechte of te veel ontvangen uitkeringen. De Wet algemene inkomensafhankelijke regelingen kent namelijk geen tegemoetkoming toe aan de terugvordering van uitkeringen.

Concurrerende vorderingen en achtergestelde crediteuren

Nadat de vorderingen van de preferente crediteuren zijn voldaan, worden de concurrente vorderingen besproken. Dit zijn “gewone” schuldeisers die geen zekerheid hebben gesteld in de vorm van een pandrecht of hypotheek. Daarnaast zijn er ook achtergestelde crediteuren voor wie in de leningsovereenkomst is bepaald dat sprake is van een achtergestelde vordering. Deze categorie schuldeisers heeft de minste kans om hun vordering te innen. Soms zien we deze constructie wanneer een project meerdere financiers heeft en een of meer financiers bereidwillig zeggen te wachten tot andere schuldeisers hun vordering kunnen betalen.

Juridische senior schuld versus werkelijke senior schuld

Als men schulden heeft opgebouwd, kan dit zowel wettelijke preferente schulden zijn als daadwerkelijke preferente schulden. onderstaand
wettelijk voorkeursschuld
schulden vallen op staatsinstellingen. Dat kan de Belastingdienst zijn, maar bijvoorbeeld ook de sociale dienst of DUO (studieschuld). Het gaat over
werkelijke voorkeursschulden
als het gaat om schulden aan instellingen die door middel van vervelende maatregelen betaling kunnen afdwingen. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekverstrekker die je uit huis kan zetten, het energiebedrijf dat de verwarming kan uitzetten of je zorgverzekeraar. Als debiteur bent u waarschijnlijk de eerste die geneigd is om de echte voorkeursschulden af ​​te betalen omdat u vervelende maatregelen wilt vermijden. De wet stelt echter dat juridische preferente schulden voorrang hebben.

Voorkeursschuld en schuldsanering

Als de debiteur een zware schuldenlast heeft, kan hij onder strikte voorwaarden het proces van schuldsanering starten. De Wet sanering persoonlijke schulden, of WSNP, geeft deze mensen de kans om hun lei op te ruimen. Als iemand “begint met het herstructureren van de schuld”, zijn de beslagleggingen nietig en moeten schuldeisers naar de bewindvoerder gaan. Sanita (de persoon die de schulden herstructureert) leeft drie tot vijf jaar op het absolute sociale minimum, terwijl al het verdiende overschot op de vastgoedrekening wordt gestort. Deze vastgoedrekening zal ook de opbrengst hebben van alles van waarde in het sanitair eigendom. Van dit geïncasseerde bedrag worden crediteuren betaald, vandaar dat er ook crediteurenclassificatie wordt toegepast. Schuldeisers zijn wettelijk verplicht om mee te werken aan de herstructurering.€