Overstapvergoeding bij vermindering van uren

Als uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd nadat u minimaal twee jaar heeft gewerkt, heeft u recht op een transitievergoeding of een ontslagvergoeding. U heeft echter ook recht op transitievergoeding als u gedwongen minder gaat werken. Aangezien de wet niet voorziet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de overeenkomst eerst opgezegd en daarna opnieuw getekend voor een beperkt aantal uren. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad van september 2018 heb je recht op transitievergoeding voor het aantal uren dat je minder werkt.

Werktijdverkorting en transitievergoeding

Recht op transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 weten we:
transitievergoeding
. Het is de vergoeding die u als werknemer ontvangt als u ontslagen wordt of uw contract niet wordt verlengd. Alle vaste en tijdelijke werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn, hebben er recht op. Over het algemeen is de ontvangen vergoeding lager dan bij toepassing van de rechtbankformule, maar er is een grotere groep mensen die recht heeft op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar de volgende baan te vergemakkelijken. De uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een ​​aanvullende opleiding te geven of om een ​​periode van werkloosheid te boven te komen.

Betalingsbedrag overmaken

Voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met het aantal dienstjaren en het maandsalaris. Hoofdregel bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding is dat het gaat om 1/6 van het maandsalaris bij een half jaar dienstverband in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst, of 1/4 van het maandsalaris bij een half jaar indien je bent in loondienst geweest. al meer dan tien jaar. De gewerkte jaren vóór de leeftijd van achttien tellen alleen mee als je minimaal meer dan 12 uur per week hebt gewerkt.

Tot 2020 gold een andere regeling voor werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal tien jaar in dienst waren. Ook als u werkt voor een bedrijf met minder dan 25 werknemers en u wordt ontslagen om zakelijke redenen, kan een andere regel gelden. Dan is het mogelijk dat een deel van het arbeidsverleden wordt genegeerd. De transitievergoeding is niet hoger dan € 79.000,- of één bruto jaarsalaris, als het salaris hoger is dan dit bedrag (2020. In bepaalde omstandigheden kan de werkgever bepaalde kosten aftrekken van de transitievergoeding, bijvoorbeeld als de werkgever bijscholing bevordert. De vergoeding wordt meestal in één keer uitbetaald, als de werkgever daar niet toe in staat is, kan deze ook langer dan zes maanden worden uitbetaald, dan moet er wettelijke rente worden betaald.

Transitievergoeding bij minder gaan werken

Er kunnen veel redenen zijn waarom een ​​werknemer gedwongen wordt om minder te gaan werken. Dit kan komen doordat het werkaanbod is afgenomen, waardoor de werkgever je minder uren per week nodig heeft. Een andere reden is dat je door ziekte niet meer op je oude uren kunt werken en om gezondheidsredenen moet bezuinigen. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, is de procedure dat eerst je oude arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en daarna wordt je voor een beperkt aantal uren aangenomen. Bijgevolg is er ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar alleen in volledige beëindiging of beëindiging. Betekent dit dat u recht heeft op een overbruggingsuitkering? Het antwoord op deze vraag is ja. Dat heeft de Hoge Raad in september 2018 bepaald.

De onthulling volgt op een rechtszaak die is aangespannen door een vrouw die in het onderwijs werkte en wegens ziekte stopte. Ze was 33 jaar in dienst toen ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd verklaard. Haar advocaat vond dat ze recht had op transitievergoeding voor het aantal uren dat ze minder was gaan werken. Ook de Hoge Raad was het daarmee eens. De motivatie is dat er anders een oneerlijke situatie zou ontstaan ​​als de arbeidsovereenkomst van de vrouw op een later tijdstip geheel zou worden beëindigd. De basis waarop dan het bedrag van de transitievergoeding zou worden berekend, zou immers aanzienlijk lager zijn.

Een aanzienlijke vermindering van de werktijd

Om recht te hebben op een transitievergoeding bij vermindering van het aantal uren, is de Hoge Raad van oordeel dat er sprake moet zijn van een “substantiële vermindering van de arbeidsduur”. Om de regel hanteerbaar te maken, heeft de Hoge Raad bepaald dat de arbeidsduur met minimaal 20% moet worden verminderd. De advocaten van eiser in genoemde zaak stelden na de uitspraak dat veel werknemers hiervan in de toekomst profijt zouden kunnen hebben.€