Overdrachtsakte of leveringsakte: eigendomsoverdracht

Bij het kopen van een woning heeft u te maken met verschillende officiële papieren. De voorlopige koopakte wordt opgemaakt zodra de verkoper en de koper de koopprijs overeenkomen. De akte van levering wordt opgemaakt zodra het moment van betaling (hypotheekoverdracht) en eigendomsoverdracht plaatsvindt. Een leveringsakte wordt ook wel een leveringsakte genoemd. De akte moet worden opgemaakt bij een notaris en ingeschreven in de openbare registers.

De
overdrachtsakte
geef persoonlijke gegevens, kadastrale kenmerken en naam van aankomst aan. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat de verkoper de eigenaar is. De titel van overdracht, rechtsverhouding wordt ook vermeld.

Partner

De
De aankoopprijs:
in de leveringsakte staat ook vermeld en dat ook de koopprijs is betaald. Toestemming tot verkoop wordt ook gegeven door de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de verkoper. De koper heeft geen toestemming van een partner nodig, tenzij beiden de woning hebben gekocht. Dan moeten ze allebei de akte van levering ondertekenen.

erfdienstbaarheden

Eventuele erfdienstbaarheden worden ook vermeld in de leveringsakte. Ze zijn immers verbonden met het huis. Een erfdienstbaarheid kan betekenen dat uw tuin een
overdragen
is bedoeld voor de aangrenzende tuin.

clausule

Ketenclausules zijn bedingen opgelegd door de gemeente. Ze staan ​​vermeld in de akte van levering. Deze kunnen verwijzen naar een grenshek, maar er zijn ook speciale soorten clausules, zoals een anti-speculatieclausule. In dat geval moet de woning bij verkoop eerst aan de gemeente worden aangeboden.

Een concurrentiebeding kan voorkomen in winkelpanden en houdt in dat een bepaalde winkel, zoals een apotheek, gedurende een bepaalde periode niet kan worden opgericht.

onverdeeld eigendom

Het recht op onverdeelde eigendom staat ook vermeld in de leveringsakte. Dit betekent dat wanneer de een komt te overlijden, de ander het recht heeft om tegen betaling het aandeel van de overledene over te nemen van de erfgenamen.

Notaris

De notaris maakt de akte van levering op. Hij controleert vooraf in het kadaster of de verkopers als eigenaar staan ​​ingeschreven. Papieren van eerdere verkopen zijn ook nodig om te controleren op erfdienstbaarheden of verkooppunten die niet in de verkoopakte staan.

Dezelfde dag controleert de notaris of er veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld of er geen beslag is gelegd op de woning. Na ondertekening van de akte van levering wacht de notaris nog een dag om opnieuw te controleren of er wijzigingen zijn geweest, pas dan wordt het geld aan partijen overgemaakt.€