Nieuwe kinderbijslag in 2020 en 2021

Of de nieuwe kinderbijslag medio 2021 ingaat of wacht tot 2022 of 2023 is nog de vraag. Allereerst moet het wetsvoorstel Recourt en Van der Steur (Van Oosten) van de Tweede Kamer worden aanvaard. Iedereen is ervan overtuigd dat de kinderalimentatie moet veranderen. De huidige alimentatieberekening is te ingewikkeld, zorgt voor veel discussie, houdt te weinig rekening met de verdeling van zorgtaken en is een grote belasting voor ouders. Hoe ziet de nieuwe kinderbijslag er in 2020 en 2021 uit en wat gaat er veranderen? Volgens het voorstel wordt kinderbijslag mogelijk voor het kind tot 23 jaar.

Kinderalimentatie berekenen

Het berekenen van de kinderalimentatie is een complex proces, waarbij al snel twee kampen ontstaan: de achtergebleven ouder en de kostwinner die op het punt staat een nieuw leven te beginnen. En dan zijn er de Trema-normen, die alleen aangeven hoeveel jaar de kostwinner voor het kind moet betalen. Maar iedereen weet dat de wereld eigenlijk anders werkt. Natuurlijk zijn er twee ouders en vaak is er ook een kind, maar beide ouders hebben ook hun eigen leven, gaan vaak nieuwe relaties aan, combineren werk met zorg, hebben hun eigen zorgtaken en ook een eigen inkomen. Het zwart-wit beeld van kostwinner en kostwinner bestaat in veel gevallen niet meer. Daarnaast veranderen allerlei regels die invloed hebben op de koopkracht van ouders. Hoewel de kosten van levensonderhoud van een kind tot 2015 nog fiscaal aftrekbaar zijn, zijn ze in 2015 en 2016 niet meer fiscaal aftrekbaar, waardoor de nettokosten voor de betaler stijgen. Tegelijkertijd kan een alleenstaande ouder vanaf 2015 rekenen op een extra kindgebonden budget, waardoor een alleenstaande ouder erbij komt, waardoor de ontvangende partij extra inkomen krijgt waarmee rekening kan worden gehouden. Alimentatie en kinderbijslag zorgen voor veel controverse. Het Landelijk Loket Alimentatiebetalingen (LBIO) heeft de handen vol aan achterstallige alimentatie en rechters zijn bezig met alimentatiebepalingen en allerlei verzoeken tot wijziging van alimentatiebetalingen. Het wetsvoorstel van Tweede Kamer en Van der Steur moeten het allemaal wat eenvoudiger, redelijker en transparanter maken. Het voorstel is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen en een plenair debat in de Eerste Kamer is nog niet gepland. Initiatiefnemer Van der Steur is vervangen door Van Oosten.

Kinderbijslag voor 2020 en 2021, voorgestelde wijzigingen

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

Hieronder vindt u een toelichting.

Betere afstemming met ouderschapsplan, zorg, kinderbijslagkosten

In het ouderschapsplan staat onder meer wie welke zorg op zich neemt en in welke mate de opvoedingstaken. Dit kan worden vertaald in kindgebonden kosten (bijvoorbeeld kosten van zorg, kleding, sport, hobby’s, mobiele telefoon, zakgeld) en verblijfskosten (waar het kind slaapt en woont). Voor kindgebonden kosten is een inkomenstabel gemaakt met vaste bedragen voor drie leeftijdsgroepen: onder de zes jaar, zes tot twaalf jaar en twaalf tot drieëntwintig. Deze vaste kosten worden geacht te worden gedragen door de ouder waar het kind is ingeschreven. Anders kan het ouderschapsplan anders overeenkomen.

Kindgebonden kosten naar leeftijdscategorie kinderbijslag, maandinkomen (capaciteit):

Inkomen per maand tot 6 jaar 6-12 jaar 12-23 jaar
tot 1500 euro € 25 € 35 €50
1500-2000 euro € 35 €50 € 70
2000-2500 euro 45 € 65 euro €90
2500-3000 euro € 55 € 80 € 110
3000-3500 euro 65 euro € 95 130 euro
3500-4000 euro €75 € 110 € 150
4000-4500 euro € 85 125 € 170 €
4500-5000 euro € 95 140 euro 190 €
5000-5500 euro €105 €155 210 euro
5500-6000 euro 115 euro 170 € 230 euro
6.000 euro en meer 125 € 185 € € 250

Wat de ouders hebben afgesproken in het verblijfsplan van het kind of wat de rechter beslist, bepaalt wie de kosten van levensonderhoud betaalt. Dit percentage van de woonplaats wordt als volgt bepaald:

Het percentage van het verblijf van het kind, gedeeld door de verblijfskosten:

Nummer van nachten Percentage van verblijf, %
tot 19 0%
20-44 7%
45-69 14%
70-94 21%
95-119 29%
120-149 37%
150-169 45%
170-182 50%

Eén ouder moet een minimumbedrag betalen

Volgens het wetsontwerp moet elke ouder minimaal 50 euro per maand betalen voor de kosten van levensonderhoud van het kind, wat in 2020 nog 25 euro is. De financiële middelen van een ouder kunnen hoger zijn dan 600 euro per jaar, maar niet lager. Dit betekent ook dat zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget voor 2020 en 2021 worden geacht te zijn gebruikt voor het kind.

Beide ouders betalen kinderbijslag, bepaling van andere behoeften

Zo dragen beide ouders bij aan het onderhoud van het kind en niet alleen de kostwinner. Het uitgangspunt is niet meer alleen het totale alimentatie-inkomen zoals dat was voor de scheiding, maar ook dat verdiend na de scheiding. Als in voorgaande jaren de behoefte aan een kind werd bepaald door wat ze tijdens het huwelijk gewend waren, kijken we nu ook naar de meerkosten en de andere levensstijl die de ex-partners na het huwelijk zullen hebben en die hun handelingsvermogen beïnvloeden. .. Als dit inkomen na het huwelijk voldoende is om te voorzien in een behoefte vergelijkbaar met die tijdens het huwelijk, zal dit het uitgangspunt zijn, maar als de koopkracht nu lager is, kan de bijdrage aan het kind ook lager zijn en het kind dus geregeld. Simpel gezegd: als het kind gewend was aan 1.000 euro, maar na het huwelijk is dit bedrag niet meer mogelijk, wordt een kleiner bedrag geaccepteerd en kan een aanvulling op het oude niveau alleen plaatsvinden als de koopkracht van beide ouders ook voldoende is. niveau weer.

Stiefmoeder of nieuwe partner betaalt niet

Nieuw is dat de nieuwe partner of stiefmoeder niet kan worden verplicht mee te betalen voor een kind uit een eerder huwelijk. Natuurlijk kan het, maar het hoeft niet.

Rekening houdend met de gewijzigde indeling van kinderen

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie worden de kinderbijslag en het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen van de ouder die dit geld ontvangt. Het stopzetten van de kinderbijslag heeft gevolgen voor de solvabiliteit.

Kinderbijslag tot 23 jaar voor een studerend kind

Tot 2021 zijn ouders wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en onderwijs van hun minderjarige kinderen en van 18 tot 21 jaar zorg- en onderwijskosten, aangezien wordt aangenomen dat het kind dat nodig heeft. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de premieplicht beperkt tot 18 jaar als het kind niet naar school gaat. Als het kind studeert, kan het recht op kinderalimentatie worden verhoogd tot 23 jaar. Het kind hoeft hiervoor niet naar de rechter.

Hooggerechtshof, 9 oktober 2015, over kinderbijslag

Sinds 1 januari 2015 is er onduidelijkheid over de kinderalimentatie in relatie tot het kinderbudget. Op 9 oktober 2015 werd deze duidelijkheid verschaft door de uitspraak van de Hoge Raad:

Regeerakkoord Rutte 3, implicaties voor 2020 en 2021

In het regeerakkoord Rutte 3 wordt gesproken over een herijking van het familierecht, inclusief kinderalimentatie. Daarom moeten er in 2020 of 2021 mogelijk verdere wijzigingen worden aangebracht in de hoogte van de kinderbijslag en de rechten en plichten voor kinderbijslag. Politieke partijen hebben aangekondigd dit proces te willen versnellen. Voor velen is het ongetwijfeld jammer dat het zo lang heeft geduurd. Op 6 december 2018 stemde de meerderheid van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat de duur van de partneralimentatie verkort. Deze wet is in 2020 in werking getreden. Partneralimentatie ja, kinderalimentatie nog niet.

Berekening conclusies kinderalimentatie voor 2020 en 2021

De berekening van de kinderalimentatie blijft een behoorlijke rekensom, maar er is geprobeerd om het een beetje te vereenvoudigen om geschillen en misverstanden te voorkomen. De nieuwe afkoopsom moet daarbij helpen. Daarnaast wordt aan beide ouders een financiële bijdrage gevraagd. De minimale bijdrage voor één ouder is 50 euro per maand en kan stijgen afhankelijk van het inkomen. Ondanks de vereenvoudigingen kan het nog steeds geen kwaad om een ​​financieel expert in te huren.

Lees verder