Nieuw erfrecht nadelig voor huiseigenaren

Een huis erven, wat betekent een erfenis voor u op basis van het nieuwe erfrecht? Het erfrecht is sinds 2010 sterk veranderd en niet alles is in uw voordeel. Bij vererving kunnen de spelbrekers in 2021 en 2022 een te hoge WOZ-waarde of woning met vruchtgebruik zijn. Een krappe woningmarkt betekent hoge prijzen voor huiseigenaren, een erfenis waar onroerend goed in zit kan je in 2021 en 2022 veel erfbelasting en erfbelasting kosten. Vraag indien mogelijk een nieuwe WOZ-beschikking aan. Vakantiewoning is echt een verbruik, dus zie ook hoe de gebruiksbeoordeling 2020, 2021 en 2022 wordt bepaald.

Vruchtgebruik aanslag door Belastingdienst

Sinds het nieuwe erfrecht en schenkingsrechten bepaalt ook de WOZ-waarde de erfbelasting

De tarieven voor erfrecht en schenking zijn gewijzigd sinds 2010. Het systeem is vereenvoudigd, het aantal aandrijvingen en categorieën is teruggebracht. Er is nog een belangrijke wetswijziging. Voortaan bepaalt bij een erfenis de WOZ-waarde van de woning de te betalen erfbelasting en niet meer de economische waarde. De uitzondering is een service appartement, dat kan worden verrekend met de economische waarde, omdat zo’n appartement allerlei aanvullende verplichtingen heeft (eten kopen en dergelijke).

Wat is de waarde van WOZ

De WOZ-waarde is de waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar, die wordt vastgesteld door de gemeente waar de woning is gelegen. Zodra hij eigenaar van de woning is geworden, kan iedere belanghebbende een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente. Als u van mening bent dat de waarde van de WOZ te hoog is en u heeft daar goede redenen voor, dan kunt u na uw overlijden snel bezwaar maken tegen de waarde van de WOZ bij de gemeente. Als de nieuwe aanslag lager is, kunt u veel geld besparen aan erfbelasting en erfbelasting.

Profiteer van dalende huizenprijzen door te erven

Maar welke WOZ-waarde kiest u? U kunt de WOZ-waarde nemen uit jaar van overlijden of volgend jaar plaatsing. Als de huizenprijzen dalen of u vindt de WOZ-waarde te hoog, dan doet u er goed aan om de gemeente om een ​​nieuwe WOZ-waarde te vragen. Zo kunt u voorkomen dat u de volle prijs betaalt voor een woning met een te hoge WOZ-waarde. Dit kan variëren naarmate de huizenprijzen stijgen, dus controleer altijd welke WOZ-waarde het beste bij u past.

Woningbezetting en WOZ-waarde

Dan is het nog steeds goed mogelijk dat u een verhuurde woning erft. Een huurhuis levert bij verkoop minder winst op dan een huis dat leeg wordt verkocht. De nieuwe erfbelasting werkt echter alsof u een vrij beschikbare woning erft. Dus ook hier betaal je te veel. Een uitzondering is een woning met vruchtgebruik. Ook tussentijdse verbeteringen door de eigenaren van het leegstaande pand zijn uitgesloten.

Vruchtgebruik en het nieuwe erfrecht, overgangsregime vruchtgebruik

Als ouders in een huis met vruchtgebruik wonen en overlijden, is volgens de nieuwe wet ook erfbelasting verschuldigd over het vruchtgebruik op het moment van overlijden. Hiervoor bestaat geen overgangswetgeving. Hoe bepaal je deze waarde?

Waarderingsregels voor gebruik bij vererving 2020, 2021 en 2022

De langstlevende kan de woning erven met vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan voor het leven zijn of voor meerdere jaren. In beide gevallen heeft dit vruchtgebruik een vaste waarde gerelateerd aan de leeftijd van de kostwinner. Als de nabestaande bijvoorbeeld 81 jaar is, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de huur fictief is op 6% en moet de nabestaande 4 jaar hebben gewoond. De vruchtgebruikwaarde is in dit geval 24% van de WOZ-waarde. De leegstand van de woning is gelijk aan 76% van de WOZ-waarde. De waarde 4 is in dit geval een vermenigvuldiger die afhangt van uw leeftijd. In onderstaande tabel is deze factor ook weergegeven voor andere leeftijden waar er geen vaste looptijd is voor het gebruik, maar hangt af van de levensverwachting van de bewoner:

Vruchtgebruik aanslag Belastingdienst, leeftijdsvermenigvuldiger, aanslag vruchtgebruik 2020, 2021 en 2022, erfbelasting:

Jouw leeftijd Factor
jonger dan 20 jaar 16
Van 20 tot 30 jaar 15
Van 30 tot 40 jaar 14
Van 40 tot 50 jaar 13
Van 50 tot 55 jaar 12
Van 55 tot 60 jaar 11
Van 60 tot 65 jaar 10
Van 65 tot 70 jaar 8
Van 70 tot 75 jaar 7
Van 75 tot 80 jaar 5
Van 80 tot 85 jaar 4
Van 85 tot 90 jaar 3
Ouder dan 90 jaar 2

Ook is er een tabel voor het berekenen van de waarde van het gebruik van box 3 voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zolang de vruchtgebruiker nog niet is overleden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de gebruiker het huis verlaat en in een verpleeghuis gaat wonen. Deze percentages zijn in veel gevallen hoger:

Het gebruik van woningen is niet meer altijd rendabel

Tot 2010 was het qua erfbelasting en erfbelasting fiscaal verstandig voor ouders om het ouderlijk huis op naam van het kind te laten registreren, ook voor persoonlijk gebruik. Zodra de ouders stierven, kwam de blote eigendom in eigendom, zodat het gebruik niet onderworpen was aan successierechten. Daarnaast kon de woning vaak voor minder dan de bedrijfswaarde worden overgedragen. Het is voorbij nu. De waardestijging van de woning, inclusief de eigen grond, moet nu worden afgehandeld door de Belastingdienst in verhouding tot de vooruitbetaalde koopprijs.

Rekenvoorbeeld vrijgave erfrecht vruchtgebruik

De beoordeling verschilt als het gebruik wordt vrijgegeven omdat de betrokkene overlijdt. In dat geval kan rekening worden gehouden met een renteverlies van 6% op de koopsom ten opzichte van de werkelijke waarde nu. Voorheen was dit de waarde die werd betaald bij de overdracht van de vacante titel. Een enorm verschil en er is geen overgangswet.

Een voorbeeldberekening specificeert de kosten:

Stel dat de woning destijds zonder vruchtgebruik werd overgedragen voor 100.000 euro.

Laten we zeggen dat de overledene daar 10 jaar heeft gewoond.

Stel dat WOZ nu € 500.000 waard is.

Dan is de waarde van het vruchtgebruik gelijk aan 500.000 minus 100.000 minus in totaal 6 procent maal 100.000 keer 10. Dit is gelijk aan 400.000 euro minus 60.000 euro, ofwel 340.000 euro.

Woning met huurwoning en aangifte erfbelasting

Als de woning erfpacht heeft, vult u niet de volledige WOZ-waarde in. Voor de waarde neemt u de waarde van de WOZ minus 17 maal de jaarhuur van de grond. Als de canon van jaar tot jaar varieert, neem dan de WOZ-waarde minus 17 keer de laatste canon.

Huis erfenis en verkoop

Als er naast de woning geen andere gratis financiële middelen zijn, zal de erfbelasting toch moeten komen van de verkoop van de woning of het afsluiten van een aanvullende hypotheek op naam van de erfgenamen. Uiteindelijk zal de belastingdienst moeten betalen. Maar u kunt een uitstel van enkele maanden vragen. Starten voor drie maanden, later verlengd tot 1 jaar. Vraag tijdig uitstel aan en wacht niet tot de aanslag erfbelasting in de brievenbus zit.

Een woning erven en tijdelijk een extra hypotheek of woning verhuren.

Een aanvullende hypotheek is ook mogelijk als er sprake is van overwaarde. Tot slot wordt soms gekozen voor tijdelijke verhuur van de woning, maar dit zal vaak niet voldoende zijn om de belasting te betalen. Ook wilt u geen problemen hebben om de huurder later uit huis te krijgen. De verkoop van het gehuurde levert immers minder winst op.

Slot

Dit alles kan een goede reden zijn om nog kritischer naar de gemeentelijke WOZ-toetsing te kijken en zo mogelijk tegen de eerdere vastgoed-WOZ- en OZB-toetsing in te gaan. Vraag een nieuwe WOZ-beschikking aan. Want een te hoge WOZ-waarde betekent te veel belasting betalen. Ook als u een huis of cadeaupapier erft. Een groot voordeel van de nieuwe wetgeving is dat er sinds 2011 grote sommen geld belastingvrij kunnen worden geschonken als dit geld bedoeld is en ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een woning. Hiervoor hoeft u niet eens naar een notaris, alleen de belastinggegevens. In 2020, 2021 en 2022 is een schenkingsvrijstelling van meer dan 100.000 euro mogelijk, oplopend tot ruim 106.600 euro in 2022. Deze overeenkomst loopt naar verwachting af in 2024.

Lees verder