Netto bijstand 2021 en eigen vermogen

Wie in 2021 of 2022 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en wiens inkomen lager is dan de geldende bijstandsnorm, kan de algemene bijstandsuitkering aanvragen. Overwaarde, erfenis, spaargeld of een huis kunnen vaak een probleem zijn. Er is een powercheck. Per gemeente kunnen er verschillen zijn in het soort uitkeringen en normbedragen. Houd daarom rekening met de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering in 2021 en 2022, de vermogenstoets en de in 2021 en 2022 vrij te stellen vermogen. Een spaarrekening voor een minderjarig kind kan door de gemeente bij uw vermogen worden bijgeschreven. .

Bijstand en fondsen in 2021 en 2022

Heeft u recht op een bijstandsuitkering?

De Participatiewet bepaalt of u recht hebt op algemene bijstand. Het wordt uitgevoerd door de gemeente, dus per gemeente kunnen er kleine verschillen zijn. U bent in ieder geval verplicht informatie te verstrekken aan de gemeente. De gemeente wil op basis van uw inkomen en uw eigen vermogen kunnen bepalen of u recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel deze moet bedragen. Tijdens het ontvangen van de uitkering controleert de gemeente uw inkomen en vermogen om te zien of u nog in aanmerking komt. U heeft in ieder geval geen recht op hulp als u vastzit of lang in het buitenland verblijft.

Voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering

Om de uitkering te ontvangen, moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hoogte bijstandsuitkering in 2021 en 2022

De hoogte van uw bijstandsuitkering, op basis van de Participatiewet, is primair gerelateerd aan de bijstandsnormen in ons land, die per 1 januari en 1 juli kunnen worden aangepast. De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan de bijstandsnormen. Deze normen zijn verschillend voor verschillende huishoudensgroepen.

De bedragen voor 2021 vindt u in onderstaande tabel:

WHO: Hoogte bijstandsuitkering: 2021:
Getrouwd of samenwonend, vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd 100 procent van het minimumloon. netto 1536 euro
Eén persoon van 21 tot AOW met kind 70 procent van het minimumloon. netto 1052 euro
Een alleenstaande tussen de 21 en de AOW-leeftijd 70 procent van het minimumloon. netto 1052 euro
AOW-leeftijd of ouder Het recht daarop kan bestaan ​​door een onvoldoende opgebouwde AOW. opgebouwde AOW.
18, 19 of 20 jaar, single De uitkering is lager omdat je ouders je financieel moeten onderhouden tot je 21 jaar 265 euro
16, 17 jaar Er is geen bijstandsuitkering, maar een leer-werkaanbod.

Speciale assistentie voor WBB

De Wet bijzondere bijstand is bedoeld voor iedereen die noodzakelijke kosten moet dekken die hij zelf niet kan betalen of die niet onder de algemene bijstand vallen. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en wiens draagkracht te laag is. Zowel een persoon als een gezin. U kunt bijzondere bijstand aanvragen in uw gemeente.

Bijstandsuitkering voor ouderen langdurig werklozen van 50 jaar of ouder

IOAZ en IOAW vullen het inkomen van ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen aan tot het niveau van de bijstand. Op deze bedragen wordt het bruto-inkomen in mindering gebracht. IOAW houdt geen rekening met kapitaal, terwijl IOAZ rekening houdt met andere inkomsten en ook met kapitaal. Activa worden niet in aanmerking genomen tot een bedrag van respectievelijk 138.381 euro (2021) en 142.920 euro (2022).

Sociale bijstand en vermogen, sparen

De gemeente controleert niet alleen uw inkomen, maar ook uw vermogen. Met geweld betekent:

Vermogen 2021 en 2022

Het totale bedrag aan bezittingen minus schulden in 2021 mag niet meer bedragen dan:

De maximaal toegestane capaciteit van de bijstand in 2021

WHO: maximaal toegestane capaciteit in 2021
alleen en er zijn geen kinderen onder de 18 jaar waarvoor kinderbijslag kan worden ontvangen 6295 euro
zonder partner, maar met één of meer kinderen onder de 18 jaar die kinderbijslag kunnen krijgen 12.590 euro
partner, samenwonend of getrouwd 12.590 euro

De gemeente houdt rekening met het vermogen van uw kinderen onder de 18 waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen, maar niet met het vermogen van kinderen ouder dan 18 jaar. Ook houdt de gemeente geen rekening met bezittingen die algemeen gebruikelijk zijn. Denk aan een bank of een koelkast. Studiefinanciering is een schuld als deze niet kan worden kwijtgescholden.

In 2022 worden de volgende bedragen als vrijgekomen (gemachtigde) gelden in de bijstandsverlening toegepast:

De maximaal toegestane bijstandscapaciteit in 2022

WHO: Maximaal toelaatbare capaciteit in 2022
alleen en er zijn geen kinderen onder de 18 jaar waarvoor kinderbijslag kan worden ontvangen 6505 euro
geen partner, maar wel met één of meer kinderen onder de 18 jaar voor wie kinderbijslag kan worden ontvangen 13.010 euro
partner, samenwonend of getrouwd 13.010 euro

Je huis opeten in 2021 of 2022, hypothecaire lening

Iedereen die een huis bezit, kan snel met te veel overwaarde terechtkomen. Er wordt gezegd dat een huiseigenaar eerst zijn huis moet opeten. In werkelijkheid ligt het genuanceerder. Als u voldoende overwaarde in uw woning heeft, kan de gemeente u een lening verstrekken die vergelijkbaar is met een krediethypotheek. Zodra de bijstandsperiode voorbij is en het inkomen weer voldoende is, moet de lening worden terugbetaald. De eerste 10 jaar wordt geen rente in rekening gebracht. Het maximale leenbedrag in 2021 is gelijk aan het eigen vermogen minus 53.100 euro, in 2022 is dat 54.900 euro. Dat wil zeggen van de waarde van de woning minus de hypotheek respectievelijk 53.100 euro (2021) en 54.900 euro (2022). Voorwaarde is dat je in de woning woont.

Rekenvoorbeeld leenhypotheek voor een gemeente:

Stel dat uw huis € 200.000 getaxeerd heeft en u nog een hypotheek van € 140.000 heeft. Dan is er een eigen vermogen van 60.000 euro. Het maximale tegoed dat u in 2021 kunt krijgen is € 60.000 minus € 53.100 of € 6.900. Zodra deze leenbijstand voorbij is, wordt de situatie opnieuw bekeken door de gemeente.

Erfenis en hulp

Als uitkeringsgerechtigde heeft u de plicht om wijzigingen in uw situatie aan de uitkeringsinstantie door te geven. Dit geldt ook als u in de tussentijd een erfenis krijgt. Als u een erfenis krijgt, kan uw uitkering worden verlaagd of zelfs stopgezet. Maar ook voor het niet afstaan ​​van de erfenis kunnen sancties worden opgelegd als de uitkeringsinstantie erachter komt. Tot slot is het afwijzen van een erfenis niet altijd een optie, omdat dit tot de conclusie zou kunnen leiden dat u in feite onnodig een beroep doet op een bijstandsuitkering. Daarom zul je de afwijzing moeten motiveren als er sprake is van een geërfd bedrag.

Fondsen die vrijkomen in 2021 en 2022

Daarom kunt u in 2021 en 2022 zonder problemen beschikken over de volgende kapitaalbedragen, ook wel vrijgesteld vermogen genoemd:

Slot

De bijstand is vooral bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en dus onder de bijstandsnorm zitten. Naast inkomenstoetsing doet de gemeente ook vermogenstoetsing. Uw woning hoeft geen drempel te zijn, alleen een deel van de hulp wordt omgezet in een lening.

Lees verder