Moederschaps- en vaderschapsuitkering aanvragen (2020)

Als u in 2020 als werknemer werkt, een WW-, ziekte- of loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt of zelfstandige bent, heeft u recht op een zwangerschaps- en zwangerschapsuitkering als u zwanger wordt. Als je betaald werk hebt, zal je werkgever aanspraak maken op deze uitkering ter compensatie van je afwezigheid en blijf je je salaris ontvangen. Vrouwen die een WW-, WW- of loongerelateerde WGA-uitkering hebben of een eigen bedrijf hebben, moeten de uitkering zelf aanvragen.

Inhoud

Wat is een zwangerschaps- en moederschapsuitkering?

Als je gaat bevallen, heb je recht op zwangerschapsverlof voor de periode die bij de bevalling hoort. Dit gebeurt vier tot zes weken voor de uitgerekende datum. Bij meerlingen is dit acht tot tien weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling heb je recht op minimaal tien weken zwangerschapsverlof. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op een
zwangerschaps- en moederschapsuitkeringen
, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als u in dienst bent van een werkgever, dan vraagt ​​deze de uitkering aan. Uw werkgever krijgt dan een vergoeding voor de tijd dat u niet werkt. Dit kan dan worden gebruikt om te betalen voor een vervanging. Bent u in loondienst, dan heeft u zelf niets te maken met zwangerschaps- en kraamgeld. U krijgt gewoon uw salaris van uw werkgever. Als u WAO, Wajong, IVA, Salaristoeslag (LAU) of Toeslag (VVU) ontvangt, loopt de uitkering gewoon door, dus u merkt er ook niets van. In veel andere situaties moet u zelf handelen.

Zwangerschaps- en moederschapsuitkering met (gedeeltelijke) WW, Ziektewetuitkering of WGA-uitkering

Krijg je volledig of gedeeltelijk?
WW, Ziektewetuitkering of WGA-uitkering
en als u op het punt staat te bevallen, kunt u via het UWV een zwangerschaps- en kraamgeld aanvragen. Dan is de hoogte van de uitkering 100% van uw dagloon, maximaal 219,28 euro per dag (2020). Dit maximum wordt jaarlijks aangepast. Uw dagloon is gebaseerd op de hoogte van de uitkering die u ontving voordat u met zwangerschapsverlof begon.

Als u een WW-uitkering heeft, kunt u een zwangerschaps- en moederschapsuitkering aanvragen via Mijn UWV. Voor een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering vraagt ​​u telefonisch een aanvraagformulier aan bij UWV. Dit kan vier weken voor aanvang van de vakantie. U kunt dan vragen naar ”
Aanvraagformulier WAZO toeslag
‘. De zwangerschapsverklaring hoeft niet meegestuurd te worden met de aanvraag, maar moet wel in uw administratie worden bewaard, aangezien de zwangerschapsverklaring door het UWV kan worden opgevraagd. U ontvangt binnen vier weken na het indienen van uw aanvraag een beschikkingsbrief. Daarin staat onder meer het bedrag van de betaling en de datum van de eerste betaling, evenals de verplichtingen die aan de betaling verbonden zijn.

Zwangerschaps- en moederschapsuitkering voor zelfstandigen (inclusief zelfstandigen)

Bent u zelfstandige met of zonder werknemer, dan kunt u in de periode rond uw geboorte ook een zwangerschaps- en kraamgeld aanvragen. De
regeling Zelfstandigen en zwangeren (ZEZ)
, onderdeel van WAZO. Dan moet een van de volgende situaties op u van toepassing zijn.

Deze situatie moet al gelden in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de uitkering ingaat. De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. Het kan langer zijn als u na uw uitgerekende datum bevalt of als u zwanger bent van een meerling. De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van uw inkomen in het voorgaande kalenderjaar. Als u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet, is de hoogte van de uitkering 100% van het verzekerde dagloon.

U kunt de ZEZ-uitkering aanvragen via de website van UWV. Hiervoor moet u uw BSN, aangifte inkomstenbelasting, eventuele bezorgdatum en alle gegevens over de Wet op de vrijwillige ziektekostenverzekering bewaren. De aanvraag kan ten vroegste 24 weken zwangerschap en uiterlijk twee weken voor aanvang van de vakantie worden ingediend. De aanvraag kan ook later worden ingediend, maar dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.€