Lijfrente: Hoeveel bedraagt ​​de aflossing van de hypotheekrenteaftrek?

Sinds de hervorming van de renteaftrek is de annuïteitenhypotheek een populaire financieringsvorm geworden. U kunt namelijk nog profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Bij een lijfrente betaal je altijd hetzelfde bedrag, terwijl het rente- en aflossingsdeel elke maand verandert. Wat is een lijfrente en hoe bereken je hoeveel je in een bepaald jaar terugbetaalt?

Lijfrente tegen aflossing

Het doel van deze aflossingsmethode

Er is een lijfrente in het leven geroepen om de kosten van leningen of hypotheken terug te betalen, zodat het maandbedrag gelijk blijft. Bij een vast bedrag betaal je maandelijks rente en aflossing. Naarmate u aflost, wordt de schuld verminderd en de rentelast verminderd. Hierdoor is er relatief meer ruimte om binnen het normbedrag toe te werken naar aflossing. Het maandelijkse en jaarlijkse aflossingsdeel neemt dus toe, terwijl het rentedeel afneemt. Hoe bereken je het normbedrag per maand en hoeveel het na zoveel jaar terugbetaalt?

Gedwongen behoefte aan hypotheken

Sinds begin 2013 heeft de overheid de aftrek van hypotheekrente hervormd, waarbij de huizenkoper verplicht is af te lossen tijdens de looptijd van de lening. Wie lineair of annuïtair aflost, wordt fiscaal beloond met renteaftrek. Dit heeft als gunstig effect dat de eigenwoningschuld structureel wordt teruggedrongen en dat er relatief minder overheidsinvesteringen in de woningmarkt zijn.

Waarom maandelijks berekenen?

Vaak sluiten we een lening of hypotheek af met een vaste rente op jaarbasis. We moeten echter maandelijks betalen. De maandelijkse rente is echter niet dat je deze deelt door 12, maar het heeft een macht-tot-macht relatie. Als we het bedrag voor een jaar berekenen met de jaarrente, dan is het vastgestelde bedrag hoger dan als we rekenen met de maandrente. Daarom is het noodzakelijk om jaarlijkse rente om te zetten in maandelijkse rente met behulp van:

Formule annuïteitenhypotheek

De standaard lijfrente wordt bepaald door de volgende formule. Dit geldt voor alle soorten leningen en aflossingsconstructies, waarbij de aflossing gedurende de looptijd plaatsvindt en u elke maand hetzelfde bedrag aan kosten heeft:

Heb je een lening van 100.000 euro tegen 5% per jaar, dan zijn de kosten per maand = 100.000 * 0,004074/[1-1,004074^(-12*30)] = 530,05 euro per maand. De eerste aflossing is 530,05-407,40 = 122,65 euro = a; baseren. De eerste maand wordt 530,05-122,65 = 407,40 euro rente betaald.

De werking van incrementele groei

De annuïtaire afschrijvingsmethode werkt door gebruik te maken van cumulatieve afschrijvingsgroei tegen de geldende rente. Naarmate de rentebetalingen afnemen, nemen de aflossingen toe. Omdat de rentebetaling elke maand daalt, neemt de aflossing elke maand evenredig toe. Er is met andere woorden sprake van continue groei. Deze relatie kan als volgt worden beschouwd:

Na een jaar is het aflossingsdeel gegroeid naar 122,65*1.004074^12 = 128,78 euro per maand. Het aflossingsdeel van de betalingen in de afgelopen maand is 122,65*1.004074^(12*29+11) = 527,91 euro, of 530,05-527,91 = 2,14 euro als percentage.

Hoeveel bedraagt ​​de terugbetaling voor het jaar?

Omdat de verhouding tussen aflossingen en betaalde rente verandert, is het de vraag hoeveel u in een bepaalde maand terugbetaalt. Om dit te doen, kunt u de volgende relatie gebruiken:

Het beschrijft het bedrag van alle aflossingen tot die bepaalde maand. Als u de aflossing in het 10e jaar wilt berekenen, dan zijn er voor dit jaar al 12 * 9 = 108 maanden gedaan. Met andere woorden, het verschil tussen 108 en 120 maanden moet worden bepaald:

Om na te gaan hoeveel u al betaald heeft na 30 jaar:

Als je de aankoop van een woning wilt financieren, maak dan altijd een duidelijke hypotheekberekening zodat je weet wat je maandlasten zijn.

Lees verder