Lenen en lenen goedkoop aan uw kind

Een kind lenen voor een huis? Dankzij een slimme belastingstructuur is het ook in 2021 en 2022 mogelijk om goedkoop te lenen van ouders. Veel ouders willen hun kind of kinderen helpen met een ouderlijke lening door ze geld te lenen. De goedkoopste leningen bij banken blijken vaak duur te zijn en zijn onderhevig aan verschillende voorwaarden. Particulier lenen biedt veel meer mogelijkheden voor het gezin. Let bij een instantlening goed op de afgesproken rente, anders kan de Belastingdienst het beschouwen als een schenking. Ja, het is zeker mogelijk om goedkoop te lenen voor uw kind.

Goedkoop een kind lenen

Er zijn veel kredietverstrekkers die bereid zijn een lening aan te gaan onder bepaalde voorwaarden. Er zijn veel mensen die iets willen lenen. Op zich is er niets mis, zolang alles maar transparant en goed doordacht is. Om de zaken goed te laten verlopen heeft de Vereniging van Financieringsondernemingen VFN een nieuwe gedragscode kredietverlening ontwikkeld. Niet iedereen kan echter makkelijk naar de bank en sluit daarom liever particulier een lening af.

Lenen aan uw kind via een ouderlening

Ook voor extra geld kan uw zoon of dochter terecht bij de kredietverstrekker. Maar als je wat geld hebt, rijst de vraag of je beter als een bank kunt handelen. We noemen het
onderhandse lening
. Maar hoe je dat het beste kunt doen. Er zijn immers meerdere mogelijkheden voor een onderhandse lening: met rente, renteloos of direct beschikbaar. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Rentevrije of laagrentende lening 6% rente per direct vereist

Tot 2010 kon u uw kind een onmiddellijke lening geven zonder rente en boete. Dat kan sinds 2010, maar het verschil tussen de wettelijke normrente van 6% en de gevraagde rente wordt als schenking beschouwd. Er is op dit punt geen overgangsrecht. Ook bij een langlopende lening is 6% rente de norm.

Donatie met kredietgoedkeuring

Bij een schenking met erkenning van schuld zijn de belangrijkste eisen dat de schenking via een notaris geschiedt en dat de standaard rente van 6% wordt gehanteerd.

Zet de lening op papier

Zet de lening met voorwaarden op papier. Een mondelinge overeenkomst is ook een juridische overeenkomst. Maar als alles netjes op papier staat, het liefst via een notaris, kun je achteraf allerlei verrassingen voorkomen.

Renteloze lening

Een renteloze lening klinkt heel mooi, maar de rente kan dus door de belastingdienst geïnterpreteerd worden als een schenking als je om minder dan 6% vraagt. Voor schenkingen gelden momenteel allerlei vrijstellingen, die ook qua grootte afhankelijk zijn van de leeftijd van uw kind. Maar toch is de Belastingdienst aan het kijken en kan de rekening voorleggen. Als het niet nodig is, is het pure zonde. Waarschijnlijk is het veel slimmer en goedkoper om geen lening te geven, maar rente te doneren, die eerst netjes wordt geïnd en dan weer teruggegeven.

Directe lening

Een onmiddellijke en opeisbare lening moet op elk moment naar believen kunnen worden opgenomen en uitbetaald, zodat de kredietnemer de lening binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. De onmiddellijke aflossingstermijn kent ook een aantal beperkingen. Zo moet de lening niet puur voor consumptiedoeleinden worden gebruikt, maar om te investeren. De bestedingsvrijheid neemt ook toe als het kind over ander vermogen beschikt, zodat de lening alsnog binnen een redelijke termijn kan worden afgelost.

Wat zegt het erfrecht erover?

In de nieuwe Erfwet, die sinds 2010 van kracht is, wordt onder een onmiddellijk opvraagbare lening verstaan ​​elke wettelijk of de facto, direct of indirect opeisbare lening met een looptijd van minder dan één jaar. Dat betekent dat er ook in 2021 en 2022 het een en ander is veranderd: het verschil tussen de 6% rente en uw werkelijke rente over de directe lening wordt door de Belastingdienst als schenking beschouwd en wordt dus als zodanig belast. Het is verstandig om een ​​renteloze lening vast te stellen door nu een marktconforme rente van minimaal 6% te vragen. Anders stelt de Belastingdienst voor de looptijd van de lening jaarlijks een schenking van 6 procent van de lening vast. Anderzijds kan bij een lening waarvan de aflossingstermijn niet onmiddellijk is en waarvan de aflossing één jaar of langer is, volstaan ​​worden met een commerciële rente, die ook lager kan zijn dan 6%. In dat geval zal de rente niet hoger zijn dan de marktrente vermeerderd met 25% hiervan en ten minste de marktrente voor een dergelijke lening.

Lening met rente

De eenvoudigste is een lening met rente. Als u uw kind of kinderen wilt helpen, kunt u afzien van de rente of een jaarlijkse donatie doen. Zo wordt privé geld lenen aan een kind een eenvoudige en slimme manier van geld lenen. Vraag een rente van minimaal 6 procent, zodat de Belastingdienst de lagere rente niet als een gift ziet.

Erf-, onroerendgoed- en erfbelasting

Waar ook rekening mee moet worden gehouden bij het aangaan van een lening voor uw kind zijn de mogelijke gevolgen voor de woning. Nog een reden om dingen op papier te zetten. Natuurlijk, als er meerdere kinderen zijn, komt het in de praktijk vaak voor dat de giften die tijdens het leven worden gedaan, later worden uitgedaagd door andere erfgenamen. Zeker als het ene kind een lening kreeg en het andere niet, of bijvoorbeeld de voorwaarden voor het ene kind gunstiger waren dan voor de andere kinderen. Laat u tot slot vooraf door een notaris adviseren hoe u dergelijke problemen het beste kunt aanpakken en voorkomen. Bespreek ook hoe u de erfbelasting zo laag mogelijk kunt houden.

Belastingvrij schenken in 2021 en 2022

In 2021 en 2022 is het mogelijk om een ​​belastingvrije schenking van meer dan 100.000 euro aan een ander, inclusief uw kind, te doen voor de aankoop van uw eigen woning of voor de aflossing van de hypotheek of lening van uw woning. Als de eenmalige donatie van maximaal € 100.000 in 2019 gedeeltelijk is gebruikt, kan de donatie in 2021 en 2022 worden voortgezet tot de volledige € 100.000 is bereikt, als de ontvanger nog jonger is dan 40 jaar. U kunt ook in 2022 starten met de op dat moment geldende vrijstelling.

Slot

Lenen bij de familiebank is aantrekkelijk voor uw kind, in dit geval de ouders. Let vooral op de voorwaarden van de lening, anders komt de Belastingdienst met een extra claim. Bij renteloos geld lenen van een kind, dat het kind op een spaarrekening stort, kunt u dus niet meer ongestraft blijven met een lening die direct wordt afgelost.

Lees verder