Legacy is groter dan legacy, wat nu?

Met een testament kunt u ervoor zorgen dat een bepaalde persoon, persoon of organisatie een (extra) deel van de erfenis krijgt. Een testament kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bepaald bedrag naar de kleinkinderen gaat in plaats van naar kinderen. Of een mooi meubelstuk of schilderij zal zeker zijn weg naar een vriend vinden. U kunt ook een facultatief legaat opnemen in uw testament. De ontvanger van de erfenis, de legataris, wordt geen erfgenaam, maar schuldeiser. Wat als de erfenis groter is dan de nalatenschap?

Doe of ontvang een wens

Legaat, legator en legatari

U wilt een testament maken en iets extra’s geven aan een persoon of organisatie. Dit kan met een legaat. Een legaat is niets meer dan een bepaling in uw testament (een akte) waarin staat dat u recht heeft op een bepaald bedrag aan geld, diensten of goederen uit een nalatenschap aan een persoon of organisatie. De rechthebbende wordt
legataris
wordt genoemd, is de legataris de ontvanger van het legaat. Hij die een erfenis nalaat wordt
erflater
genaamd.

Een legataris en ook een erfgenaam

Het recht op nalatenschap of het ontvangen van een legaat maakt u geen erfgenaam. Door een legaat te accepteren, wordt u ook niet verantwoordelijk voor schulden in de erfenis. Met een testament krijgt u aanspraak op de erfenis en de erfgenamen. De erfgenamen moeten ervoor zorgen dat het legaat uit de nalatenschap wordt betaald. Maar de erfgenaam kan ook een extra legaat krijgen, dan is deze persoon erfgenaam en legataris. Een legaat is een recht en degene die er recht op heeft, kan ook afstand doen van het legaat. In dat geval verliest de erfenis haar geldigheid. Bent u erfgenaam en legataris en aanvaardt u het legaat niet, dan betekent dit niet dat u de erfenis als erfgenaam aanvaardt.

Kan de erfenis worden uitbetaald?

Een erflater kan meerdere legaten in een testament opnemen. Zeker, als het testament enige tijd geleden is opgemaakt, kan het voorkomen dat de erfenis lager is dan het legaat. Stel dat de overledene veel zorgkosten had of behoorlijk wat schulden, dan is het de vraag wat er van het legaat overblijft. De regel is dat eerst alle kosten (begrafenis) en schulden uit de boedel moeten worden voldaan voordat het legaat kan worden betaald. Meestal is het bedrag als legaat pas na zes maanden verschuldigd, maar het testament kan hiervoor een andere termijn bepalen. Wat overblijft na aftrek van kosten, schulden en legaten is de erfenis die kan worden verdeeld onder de erfgenamen. Erfbelasting is verschuldigd over een legaat als deze hoger is dan de vrijstelling en als in het legaat niet staat dat er successierechten verschuldigd zijn uit de erfenis.

De erfenis is te groot

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het betalen van het legaat, maar de erfenis kan niet hoger zijn dan de erfenis. Stel dat de erfenis nu groter is dan de resterende erfenis, dan wordt deze proportioneel verminderd. Maar ook hier is het mogelijk om in het testament nader vast te stellen. Stel dat twee kleinkinderen elk een legaat krijgen van 20.000 euro en dat er nog 30.000 euro over is in de erfenis (na schulden en kosten). Dan is er een legaat van 30.000 euro, wat betekent dat elk kleinkind 15.000 euro krijgt. Het testament kan echter ook specificeren dat in deze gevallen niet voor evenredigheid, maar voor een andere verdeelsleutel wordt gekozen.

Legaten moeten worden betaald aan de erfgenamen

Daarom zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de betaling van het legaat voor zover het de erfenis niet overschrijdt. Het kan enige tijd duren voor erfgenamen. Als de legataris naar de rechter stapt omdat alles te lang duurt, kunnen de erfgenamen aangeven waarom het langer duurt dan verwacht. Ze kunnen bijvoorbeeld uitstel vragen als de woning eerst moet worden verkocht om het benodigde geld vrij te maken. In dergelijke gevallen kan de begunstigde bijvoorbeeld een pandrecht of hypotheek aanvragen. In de praktijk werkt een beetje geduld echter vaak beter.

Verwerving van optionele erfenis

Een facultatief legaat is ook een legaat, maar geeft het legaat de keuze uit meerdere zaken. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld meerdere items beschikbaar zijn en u de legataris de vrije keuze wilt laten. Het is mogelijk om er een bepaalde termijn en bedrag aan te verbinden. Als de waarde van de goederen waaruit de keuze kan worden gemaakt anders is, is het denkbaar dat in het testament wordt bepaald dat als de keuze een bepaalde waarde overschrijdt, de begunstigde aan de boedel een bedrag teruggeeft dat ten goede komt aan de erfgenamen.

Laatste wil en testament

Een testament is een manier om een ​​andere vorm van erfverdeling dan wettelijke verdeling uit te voeren. Dat kan door bepaalde clausules en voorwaarden op te nemen, en door een legaat te doen aan iemand of een organisatie (denk aan een goed doel). Vraag uw notaris naar de mogelijkheden.

Lees verder