Laat je niet afschrikken door een woeker pensioen

Je hebt er vast wel eens van gehoord: ‘De Woekerpolis’. Een polis die (te) veel bij de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij neerlegt. Dit fenomeen geldt ook voor collectieve werknemerspensioenregelingen, waardoor: Werknemers (veel) minder pensioen krijgen dan gedacht, terwijl de werkgever tegelijkertijd te veel premie betaalt.

Woekerbeleid

Bij een rentedragende polis is de totale kostprijs groter dan 2,5% van het belegd vermogen. Dit is de norm die de Ombudsman Financiële Diensten in maart 2008 heeft aanbevolen. Later bleek dat bedrijven met collectieve pensioenregelingen vaak (te) veel aan kosten betalen aan hun verzekeraar of intermediair. Dit geldt meestal voor zogenaamde beschikbare premieregelingen. Dit zijn regelingen waarbij een vaste premie op de polis wordt gestort en de pensioenuitkomst niet vaststaat. In feite is een woekerpensioen een pensioenbeleggingsbeleid.

Kosten pensioenregeling

De pensioenregeling keert snel 15% tot 20% van het salaris uit aan werknemers. Werknemers werken daarom bijna een dag per week voor pensionering. Het naloonpensioen is daarmee de duurste arbeidsvoorwaarde. In de jaren negentig, toen de aandelenmarkten bleven stijgen, leidden indrukwekkende beleggingsrendementen tot lage premies en stijgende pensioenen. Mede hierdoor is er weinig aandacht voor de kosten die tussenpersonen en verzekeraars in rekening brengen.

Sinds de recente beurscrash is pijnlijk duidelijk geworden wie er echt aan de boog blijft hangen.

Herken woekerpensioen

Of er sprake is van woekerpensioen, weet u door de totale maandpremie (uw aandeel en het werkgeversdeel) te vermenigvuldigen met de totale duur van het lidmaatschap. Dit bedrag dient u te vergelijken met het bedrag dat op uw afschrift staat onder ‘Opgebouwde waarde’. Is er een verschil van 20 procent of meer in uw nadeel, dan is dat een goede indicatie dat u een woekerpolis heeft. U moet nog wel rekening houden met schommelingen in beleggingsprijzen.

wat kan je doen

U kunt zich natuurlijk niet zomaar afmelden voor een pensioenregeling.
Wat kan er nog meer worden gedaan?
?

Vul jezelf aan

Kijk dan of het mogelijk is om vrijwillig aan te vullen. Soms kunt u bijvoorbeeld uw bonus, bestuurdersvergoedingen en dergelijke gebruiken om uw pensioen aan te vullen tot het fiscale maximum, al dan niet in de regeling. Houd ook rekening met de kosten als u uw (bank)lijfrente opwaardeert bij een andere verzekeraar of bank. In veel gevallen is het beter om uw pensioensparen in kolom 3 op te bouwen (met spaargeld of in een goed gespreid wereldwijd beleggingsfonds).

Blijf nu zitten, verander later

Een woekerpensioen haalt niet de maximaal toegestane belastingaangifte van het ideaalbeeld. Als uw investeringen zijn gedaald, moet u voorlopig blijven waar u bent. Overweeg om een ​​deel (na terugvordering) over te hevelen naar een garantiefonds (als zo’n fonds niet automatisch in de regeling wordt opgenomen). Dan heb je meer vertrouwen in het kapitaal, ook als je tussentijds van werkgever verandert.

Mix pensioensoorten

Probeer de kosten beheersbaar te houden en risico’s te spreiden. Ook bij verandering van werkgever wordt een evenredig ouderdomspensioen opgebouwd.

Raadpleeg uw werkgever

De Pensioenwet geeft duidelijke bepalingen over het niveau van de informatievoorziening en de zorgplicht die de werkgever en de pensioenuitvoerder hebben jegens de deelnemers. Als de pensioenuitvoerder zijn verplichtingen ernstig is nagekomen, kan de werkgever zich terugtrekken uit de contracten. Maar ook als dat niet kan: contracten met pensioenverzekeraars zijn niet onbeperkt geldig. Als de kosten echt uit de hand lopen, kunt u uw werkgever stimuleren om op zoek te gaan naar een andere pensioenuitvoerder. Ook kan de pensioenregeling tussentijds worden aangepast (op diverse vlakken!).

Blijven werken met dezelfde baas

Een pensioen op basis van een beschikbare premieregeling kan een normaal pensioen opleveren als de werknemer pas na pensionering van werkgever verandert (andere pensioenregeling, weer kosten).€