Kind-/gezinsgerelateerde belastingen en huishoudelijke uitgaven

Elk jaar in januari zijn er wijzigingen in de belastingregels die van invloed zijn op het gezinsgeld. Dit is vaak positief, maar meerdere ruimtes veranderen en daardoor treft het vaak een paar of meer huishoudens. Soms is er een alternatief of keuzevrijheid, maar vaak moeten huishoudens de verandering accepteren. De hoogte van het persoonsgebonden budget speelt vaak een rol bij het accepteren van veranderingen waar men geen invloed op heeft.

Kinderopvang

Kinderopvang is ooit bedacht om alleenstaande ouders, maar ook tweeverdieners te stimuleren om deel te nemen aan het werkproces. Na een moeizame start is de kinderopvang nu niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Naarmate kinderopvang steeds gebruikelijker wordt, is het een volwaardige industrie geworden. De industrie wordt nu bedreigd, met afnemende werkgelegenheid en stijgende kosten waardoor het voor velen minder aantrekkelijk is. Deze moderne kinderopvang vereist dat er steeds meer geld in de portemonnee wordt gegraven op tijden die de ouders het beste uitkomen. De kosten van dit gevestigde type gespecialiseerde service stijgen en stijgen.

Kosten kinderopvang

De kosten van kinderopvang worden elk jaar duurder en de maximale uurprijs waarvoor een ouder een uitkering ontvangt wordt niet meer geïndexeerd en als het tarief van de kinderopvang stijgt, gaat dat ten koste van het beschikbare huishoudgeld. Als ook de rijksbijdrage daalt, wordt het gebruik van het kinderdagverblijf niet meer gestimuleerd.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die een of meer kinderen op de kleuterschool hebben of een of meer kinderen die worden opgevangen door een geregistreerde oppas, hebben ook recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van het aantal uren dat de ouder heeft gewerkt (met het laagste aantal uren). Als ouders een of meer kinderen hebben die de leeftijd van 4 jaar nog niet hebben bereikt, hebben zij recht op een toeslag van 140 procent van de werktijd van de betreffende ouder. Reisuren worden ook meegerekend in deze premieberekening.

Ook kinderen die ouder zijn dan vier maar nog geen twaalf jaar hebben recht op kinderopvangtoeslag. Het percentage kinderopvangtoeslag voor kinderen van vier tot twaalf jaar is lager dan voor kinderopvang door een kinderdagverblijf. Het idee is dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar overdag naar school gaan en dus geen gebruik maken van kinderopvang tijdens de schooluren. Ouders van kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang hebben recht op een toeslag van 70% van de werktijd van de ouder.

Kinderbijslag

De bekendste vorm van kinderbijslag is de kinderbijslag. U heeft recht op kinderbijslag vanaf de geboorte van uw kind. Kinderbijslag wordt ontvangen vanaf de geboorte van het kind tot het 18 jaar wordt. Ouders met kinderen tussen de 12 en 18 jaar krijgen steeds minder kinderbijslag.

Kinderbudget

Elk kind heeft recht op een kindgebonden budget, afhankelijk van het inkomensniveau. De overheid bezuinigt echter steeds meer op de kinderbudgetten. De bezuinigingen van de overheid vloeien ook voort uit het feit dat de overheidsuitgaven in een periode van vijf jaar bijna zijn verdubbeld. Het gevolg is dat het recht op het kindgebonden budget beperkt wordt tot twee kinderen en dat vanaf het derde kind het kindgebonden budget kleiner wordt. De exacte hoogte van het kindgebonden budget wordt berekend op basis van het inkomen. De hoogte van het toe te kennen budget van het kind is dus volledig afhankelijk van de hoogte van het huidige inkomen. Als het inkomen/vermogen groter is dan 80.000 euro, bestaat er geen recht meer om een ​​aanvraag voor kinderbijslag in te dienen. Ouders (van kinderen) die in het buitenland wonen, hebben beperktere rechten op het budget van het kind.

Studentenbeurzen

Als kinderen gaan studeren aan een hbo, universiteit of mbo, hebben ze recht op een tegemoetkoming in de kosten. Deze uitkering heet studiefinanciering. Het bedrag aan studiebeurzen neemt niet altijd elk jaar toe. Als de studietoelage niet stijgt, vindt er geen inflatiecorrectie plaats.

Bijkomende kosten voor een kind

Als een ouder geen recht heeft op de hierboven beschreven kinderbijslag of studiebijslag en extra kosten maakt voor het levensonderhoud van het kind, dan kan deze ouder aanspraak maken op heffingskorting. Tot 2012 was deze mogelijkheid beschikbaar voor kinderen tot 30 jaar. Vanaf 1 januari 2012 kan een ouder nog gemaakte kosten voor kinderalimentatie voor kinderen tot 21 jaar aftrekken.

Geld geven aan een kind

Een ouder kan een eenmalige donatie doen voor een kind tussen 18 en 35 jaar. Dit bedrag is 24.144 euro en kan eenmalig verhoogd worden tot 50.300 euro door aankoop of renovatie van een privéwoning of een zeer dure studio. Deze giften kunnen belastingvrij worden gedaan. Wel moet er een notariële akte zijn waarin de schenking wordt opgemaakt. 2012 euro kan worden gegeven aan kleinkinderen.

Nalatenschap

Ook erfgenamen hebben te maken met de belastingdienst. Het bedrag van 603.600 euro is vrijgesteld van erfbelasting voor gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Kinderen en kleinkinderen zijn tot 19.114 euro vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Ouders die erven van een kind hoeven tot 45.270 euro geen belasting te betalen. De overige erfgenamen zijn tot 2012 euro vrijgesteld van erfbelasting. Ontduiking van successierechten op zwart geld in het buitenland kan altijd worden geïnd door de Belastingdienst.

Wanneer gehuwden of samenwonenden en/of geregistreerde partners van elkaar erven, hebben zij ook recht op een royale vrijstelling van erfbelasting en betaalt betrokkene een relatief laag percentage belasting over het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt. Voor gezelschapsdieren geldt nog steeds de voorwaarde dat ze al vijf jaar of langer samenleven. Als er een samenlevingsovereenkomst is, geldt de termijn van vijf jaar niet. Voor samenwonenden met een samenlevingscontract geldt een termijn van zes maanden.

Samenwonenden die in aanmerking willen komen voor de gunstige fiscale voordelen, kunnen dus beter een samenlevingscontract aangaan.

Lees verder