Is het mogelijk om een ​​kind weg te halen zonder testament, een notaris?

Als u een kind weghaalt of uw kinderen weghaalt, doet u dat dan met een testament of kan het zonder notaris? Met een herroepingsbeding kunt u iedereen onterven. U kunt ook de erfenis van het kind onder bewind stellen. Het kind behoudt echter bepaalde rechten, zoals zijn wettelijk aandeel, als er een claim wordt ingediend. Het kind (al dan niet zwart schaap) krijgt dan minder. De situatie is echter anders als het testament niet is opgemaakt. Dan komt de juridische afdeling om de hoek kijken. Wat betekent dit voor erfenis en erfenis tussen broers en zussen, kinder- en nabestaandenrechten? Als u wilt dat uw partner na uw overlijden ook zonder samenlevingsovereenkomst van u erft, dan heeft u ook een testament nodig.

Onterving van een kind, wat is de juridische kant bij een kind of kindererfgoed?

Kinderen of ouders van de overledene hebben, wanneer zij hun rechtmatige deel opeisen, altijd recht op hun deel van de nalatenschap. Het wettelijke aandeel is het recht op geld, niet op goederen. Bovendien is het de helft van het aandeel waarop zij ook zonder onterving recht zouden hebben. Volledige scheiding van de erfenis is niet mogelijk. Een kind kan echter afstand doen van zijn rechtmatige deel zonder het te gebruiken.

Ontneming van de echtgenoot, heeft de echtgenoot recht op het wettelijk aandeel?

Bij verlies van erfenis kan de echtgenoot geen aanspraak maken op het rechtmatige deel. Ook bloedverwanten boven de 1e graad kunnen geen aanspraak maken op een wettelijk aandeel, tenzij de erfgenaam vóór de erflater overlijdt. In dat geval kan er sprake zijn van vervanging. Denk aan een situatie waarin een zoon voor zijn ouders sterft en vervolgens zijn plaats inneemt volgens het erfrecht.

Onterving van een kind, heeft het kind recht op een wettelijk deel of een kinderdeel?

Ja, het kind heeft recht op zijn rechtmatige deel als hij wordt onterfd, maar hij moet in beroep gaan en zijn legitimiteit bepleiten. Als er geen sprake is van onterving, heeft het kind recht op het volledige deel van het kind.

Hoe kinderen onterven? Door een testament op te stellen bij een notaris

Om te onterven moet de erflater naar een notaris gaan om een ​​testament op te stellen. Maar met een testament kun je meer doen dan iemand onterven. Met een testament kan de erflater ook personen en instellingen laten delen in de erfenis, die anders niet in aanmerking zouden komen. Denk aan niet-bloedverwanten, zoals mogelijke stiefkinderen, schoondochters, zwagers en anderen. Of een instelling zoals een kerk, sportclub, liefdadigheidsinstelling. Noem maar op. Kortom: u kunt niet alleen naar believen onterven, maar u kunt ook naar believen meer mensen bevoordelen.

Centraal testamentenregister

Als iemand een testament heeft gemaakt, wordt dit ingeschreven in het Centraal testamentenregister in Den Haag. Zodra iemand is overleden, kunt u controleren of iemand een testament heeft en bij welke notaris. De wil kan dus niet verloren gaan. Een uittreksel of kopie van de overlijdensakte kunt u opvragen bij de gemeente en een kopie van het testament bij de notaris die het testament bewaart.

Ontbering van broers en zussen

U kunt bijvoorbeeld ook uw broers en zussen verloochenen in uw testament. Zij zijn uw erfgenamen als uw ouders overleden zijn en u zelf geen kinderen of partner heeft. Als ze worden onterfd, zijn ze volledig uitgesloten, omdat ook zij geen aanspraak kunnen maken op een wettelijk aandeel. Aan de andere kant kunt u ook anderen als uw erfgenamen benoemen. Wederom via de wil. Deze weg wordt vaak bewandeld wanneer er geschillen of meningsverschillen ontstaan, of wanneer u denkt dat uw erfenis in betere handen is.

Wat is de wettelijke verdeling van de erfenis?

Als er geen testament is, treedt de juridische verdeling in werking. Als er een langstlevende echtgenoot is, gaat de nalatenschap, inclusief alle schulden, volledig over op de langstlevende ouder. Dit alles is in de wet opgenomen om de langstlevende ouder zo goed mogelijk achter te laten. Kinderen hebben wel een vordering op de langstlevende ouder, maar geen recht op de eigendom. Het is ook de ouder die de erfenis aangeeft minus de erfbelastingschuld. De vordering van de kinderen op de langstlevende wordt verminderd met de betaalde successierechten, als de langstlevende deze successierechten zelf betaalt van de kinderen. De vordering geeft recht op rente voor de kinderen, tenzij anders is overeengekomen. Deze rente kan bij de vordering worden opgeteld. Overigens kunnen de regels van de juridische afdeling ook via een notaris worden ingetrokken. De langstlevende kan ongestoord blijven leven en het vermogen gebruiken, maar moet rekening houden met de vordering van de kinderen op de langstlevende. Bij verspilling kan de rechtbank een deel van het onroerend goed onder beheer van de bewindvoerder plaatsen en daarmee zorgdragen voor de kinderen.

Wat is een uitsluitingsclausule in een testament?

U kunt ook heersen over uw graf in die zin dat u kunt uitsluiten dat de erfenis in handen van schoonfamilie komt. Dit kan gebeuren als uw zoon of dochter gehuwd is in een gemeenschappelijk vermogen en het gaat om een ​​echtscheiding. Als er volgens het testament niets geregeld is, dan wordt bij echtscheiding, na de opening van de erfenis, de erfenis verdeeld. Als u dit niet wilt, kunt u dit in uw testament regelen met een uitsluitingsclausule, ook wel anti-echtgenootclausule of onderhandse clausule genoemd. Als de erflater geen uitsluitingsclausule heeft opgenomen, heeft de echtgenoot of echtgenote van de overledene, die in gemeenschap van goederen is gehuwd, volgens het huwelijksvermogensrecht recht op de helft van de erfenis, indien men vóór 2018 getrouwd was. De nieuwe goederenwet 2018, 2019, 2020 en 2021 verhindert dit alleen voor nieuwe huwelijken.

Waarom maakt een notaris een testament op?

Er kunnen dus veel redenen zijn om een ​​testament op te stellen bij een notaris.

Slot

Denk goed na over de toekomstige verdeling van uw erfenis en waar u denkt dat uw geld en goederen later heen moeten. Laat je hier goed over informeren door een goede notaris. Erfgoed en erfenis zijn te belangrijk om het te laten werken. Houd er ook rekening mee dat u zelf invloed kunt uitoefenen op hoeveel en wanneer erfbelasting wordt betaald. Wilt u een nalatenschap of bijvoorbeeld een testament in twee stappen en een testament in twee stappen om de erfbelasting te beperken? Allemaal vragen die u zelf kunt beantwoorden door een notaris te raadplegen.

Lees verder