Investeringen in uranium

Investeren in uranium was een populaire vorm van beleggen. Je zou er goed geld mee kunnen verdienen. Dit kwam doordat de vraag naar schone energie toenam. Evenzo wilden veel westerse landen niet langer afhankelijk zijn van landen in het Midden-Oosten voor hun olie. De ramp in Japan, waarbij meerdere kerncentrales dreigden te ontploffen, bracht daar verandering in. Verschillende landen besloten te stoppen met het gebruik van kernenergie.

Uraniuminvesteringen staan ​​onder druk. Lange tijd leek het een zeer aantrekkelijke vorm van beleggen. Hiervoor waren verschillende redenen. Ten eerste nam de vraag naar milieuvriendelijke energiebronnen toe. Dit komt doordat meerdere landen zich hebben gecommitteerd aan de Kyoto-afspraken. Daarin beloofden ze de CO2-uitstoot te verminderen. Hun uitstoot veroorzaakt opwarming van de aarde. Omdat landen gebonden zijn aan verdragen, moeten ze manieren vinden om deze uitstoot tegen te gaan. Een manier om dit te doen is door op een schonere manier energie op te wekken. Een manier om dit te doen is door middel van kernenergie. Uranium wordt gebruikt om kernenergie te produceren.

Investeringen in uranium

Een tweede reden voor de groeiende vraag naar kernenergie, en dus uranium, was dat veel westerse landen niet langer afhankelijk wilden zijn van landen in het Midden-Oosten. Deze landen hebben de grootste oliereserves, maar kunnen ook als politiek wapen worden ingezet. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de jaren zeventig, toen Arabische landen een olieboycot oplegden tegen het Westen omdat ze Israël steunden. Daarnaast stroomt er veel kapitaal naar het Midden-Oosten, wat vooral de VS liever niet zien. Kernenergie is daarom een ​​goed alternatief om van de afhankelijkheid van olie af te komen.

Gevolgen van de Japanse ramp voor uraniuminvesteringen

Daarom leken uraniuminvesteringen goede papieren te hebben. Tegenstanders beweerden altijd dat het gevaarlijk kon zijn, maar dat deerde investeerders niet. Dat was totdat een aardbeving de kust van Japan trof. De daaropvolgende tsunami trof verschillende kerncentrales aan de kust. Daardoor kwam er veel nucleaire straling vrij en werd zelfs een stad als Tokio bedreigd. Alleen met grote inspanning kon een nog grotere ramp worden voorkomen. Tegelijkertijd zullen sommige gebieden rond de centrales jarenlang onbewoonbaar zijn. De ramp had verstrekkende gevolgen. Zo besloot een land als Duitsland om in de toekomst alle kerncentrales te sluiten.

Investeringen in uraniummijnbouwbedrijven

De ramp had grote gevolgen voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernenergie. Beleggers die aandelen van deze bedrijven bezaten, verloren veel geld toen de waarde van deze bedrijven kelderde. Het is niet duidelijk hoe de toekomst eruit zal zien. Er zijn verschillende bedrijven die ETF’s aanbieden in nucleaire bedrijven. ETF staat voor Exchange Traded Fund. Het is met andere woorden een apart beleggingsfonds. In 2008 lanceerde ETF-aanbieder Global X Funds bijvoorbeeld Global X Uranium (URA). Dit fonds omvat voornamelijk Australische en Amerikaanse uraniummijnbouwbedrijven. Het grootste deel van het uranium wordt gewonnen in Niger. Daarnaast komt er veel uranium vrij uit kernwapens, vooral uit Rusland, die worden ontmanteld.€