Investering in een garagebox

Er zijn veel soorten beleggingen, waaronder beleggen in onroerend goed. Een garagebox voor verhuur is een laagdrempelige, langetermijnbeleggingsvastgoed bestaande uit belegging, exploitatie en onderhoud. Net als alle andere soorten beleggingen heeft ook dit type belegging voor- en nadelen.

Algemeen

Beleggen is een vorm van beleggen waarin geld voor een kortere of langere tijd wordt belegd met als doel het behalen van financiële voordelen. Investeren in een garage is een manier om een ​​hoger rendement te behalen in vergelijking met bijvoorbeeld een spaarrekening. Hoewel er een aanzienlijk verschil lijkt te zijn tussen sparen en beleggen, wordt in beide gevallen geld belegd met als doel het behalen van beloningen en rendementen. Een investering in een garagebox is een investering in onroerend goed. Vastgoed heeft op basis van waardeontwikkelingen in het verleden laten zien dat het winstgevend kan zijn. Enerzijds door huurinkomsten en anderzijds door waardeontwikkeling. Investeren in een garagebox is bedoeld voor de lange termijn, rendement moet komen uit huurinkomsten en winst uit verkoop. Onderstaande lijst geeft een voorbeeld van de voor- en nadelen van investeren in een garagebox. Deze lijst is geenszins bedoeld als advies, maar eerder als informatieve beschrijving van situaties en/of voorwaarden die in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn. Het bevat ook een voorbeeldberekening om u een idee te geven van het mogelijke rendement.

Voordelen van investeren in een garagebox

Het genereert inkomsten

Huurinkomsten genereren (maandelijkse) inkomsten, dit wordt direct rendement genoemd.

Huren is relatief eenvoudig

Het is relatief eenvoudig om een ​​garagebox te huren. Om een ​​huurder te vinden is het plaatsen van een advertentie en/of tussenhandel via een makelaar vaak voldoende. Locatie, huur en economische omstandigheden spelen natuurlijk een rol.

Lage investering

Binnen vastgoed is de prijs van garageboxen relatief laag. Met een minimale investering kunt u beginnen met beleggen in onroerend goed.

De waarde van het onroerend goed is relatief stabiel

De waarde van onroerend goed, inclusief garageboxen, is door de jaren heen relatief stabiel gebleken en is minder onderhevig aan schommelingen zoals aandelen.

Een echte kans om waarde te verhogen

Vastgoed heeft bewezen waardegroei op lange termijn. Deze waardestijging zal zich waarschijnlijk op lange termijn voortzetten, hoewel dit nooit gegarandeerd is. De mogelijkheid om de potentiële winst uit de verkoop te realiseren is reëel, uitgaande van de aanname dat de verkoop van lange duur is. Deze waardestijging wordt indirect rendement genoemd.

Een echte risicomanagementlease

Huren is eenvoudiger te beheren in vergelijking met ander vastgoed zoals woningen en bedrijfspanden. Minder factoren als huurbescherming zijn van belang en het verbreken van het contract is makkelijker, bijvoorbeeld bij wanbetaling.

Lage kans op wanbetaling

In vergelijking met ander vastgoed zoals woningen en bedrijfspanden is de kans op wanbetaling veel lager.

Beperkte onderhoudskosten

Doordat het een relatief eenvoudige voorziening is, zijn de onderhoudskosten relatief laag. Het gebouw bestaat doorgaans uit niet meer dan meerdere (gemeenschappelijke) gemetselde wanden, een plat dak met bitumineuze bekleding of golfplaten, een stalen hefdeur of een houten toegangsdeur. De onderhoudskosten van het golfplaten dak en de stalen hefdeuren zijn laag. De onderhoudskosten van bitumineuze bekleding en houten deur/kozijn zijn iets hoger. Een garagebox bestaat meestal uit elementen die weinig onderhoud vergen.

(vastgoed)beleggingen met een laag risico

Investeren in een garage heeft een lager risico in vergelijking met vastgoedbeleggingen zoals huizen, appartementen en bedrijfspanden. Het risico op gederfde inkomsten en/of kosten zoals wanbetaling, overlast, schade en huurverlies door leegstand is lager. De impact van eventuele slijtage is ook minder.

Nadelen van investeren in een garagebox

Het vereist actief beheer

Inspanningen zoals het opstellen van een huurovereenkomst, het beheren van huurinkomsten, huuraanpassingen, verzekeringen en onderhoud zijn vereist. In bijzondere situaties, zoals overlast en wanbetaling, kan dit een behoorlijke inspanning vergen.

De aankoop is onderworpen aan overdrachtsbelasting

Bij aanschaf van een garagebox moet een overdrachtsbelasting van 6% worden betaald. Deze kosten worden opgeteld bij de aankoopprijs.

Mogelijkheid tot afschrijving

Er is een risico op slijtage. Hoewel historische vastgoedprijsontwikkelingen een stijgende lijn laten zien, is er geen garantie dat deze trend zich zal voortzetten.

Het is een investering op lange termijn

Zoals elke investering in onroerend goed is dit een langetermijninvestering en kost het tijd om de aankoopprijs en extra kosten terug te betalen.

Onderhoudskosten

De garagebox moet periodiek worden onderhouden. Afhankelijk van de gebruikte materialen kan deze bijvoorbeeld bestaan ​​uit:

Verzekering

Voor een garagebox is een opstalverzekering vereist. Bij het huren van een garagebox kan de verzekeraar bijzondere eisen en/of beperkingen stellen. De verzekeraar kan hier meer over vertellen.

Onroerend goed belasting

Voor de garagebox moet onroerendezaakbelasting (OZB) worden betaald. Het bedrag kan per gemeente verschillen.

De opbrengst is relatief laag

Het rendement op het huren van garageboxen is gemiddeld 4-8% en is afhankelijk van meerdere factoren, zoals:

Er is een reële mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen

Vergeleken met ander vastgoed zoals woningen, kantoren en bedrijfsruimten is de omloopsnelheid hoger: opzeggingen komen vaker voor en doorlooptijden kunnen (aanzienlijk) korter zijn.

De huurprijs is afhankelijk van de economische omstandigheden

Economische omstandigheden spelen een rol bij de verhuurbaarheid: bij slechte economische omstandigheden is de kans om te huren en een huurder te vinden kleiner. Een garage is vaak een luxe die bespaard kan worden in slechtere economische omstandigheden: de huur wordt opgezegd.

De huurprijs kan worden beïnvloed door externe omstandigheden

De huurprijs kan worden beïnvloed door externe omstandigheden, zoals een wijziging in het parkeerbeleid of een wijziging in de aanwezigheid van betaald parkeren in de omgeving. Het feit dat deze externe factor onzeker is en van invloed kan zijn, wordt als een nadeel beschouwd. (Het tegenovergestelde kan bijvoorbeeld ook gebeuren als besloten wordt om betaald parkeren in de directe omgeving in te voeren)

Er is geen garantie op waardestijging

Hoewel vastgoed op lange termijn winstgevend is gebleken, is het geen garantie voor de toekomst. De eventuele winst uit de verkoop, de zogenaamde indirecte winst, is een onzekere factor. Het uitgangspunt is vaak de winst uit de verkoop na een meerjarige huursituatie, zoals 10 jaar. Deze waardestijging is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen.

belastingbetaler over de toegevoegde waarde

De verhuur van onroerend goed is over het algemeen vrijgesteld van btw, maar de garagebox is een uitzondering. Over de huurinkomsten is btw verschuldigd. In bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling van btw te krijgen. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de Belastingdienst.

Aandachtspunten bij het kopen

De prijs

Wat is de werkelijke waarde van een garagebox? Waarde is de prijs die een koper ervoor wil betalen, en hangt in een bepaald geval ook af van het verwachte rendement. Bij een iets hogere koopprijs kan het toch interessant zijn omdat daar bijvoorbeeld te verwachten huurinkomsten tegenover staan.

Plaats

Een belangrijk aandachtspunt is de ligging van de garagebox. Het gemeentelijk parkeerbeleid in de directe omgeving en de ontwikkeling daarvan op lange termijn kan de huuropbrengsten zowel positief als negatief beïnvloeden. Het kan zelfs een strategische keuze zijn om een ​​garage te kopen in een gebied waar op termijn betaald parkeren zal zijn, waardoor de vraag naar garages kan toenemen en/of mensen gedwongen worden meer huur te betalen. Hoe is de ligging ten opzichte van woningen, winkels en kantoren? Is er een tekort aan parkeerplaatsen in de directe omgeving of is er bijvoorbeeld een overschot aan (onbetaalde) parkeerplaatsen? Is er veel vraag naar garageboxen of zijn er veel (huur)garageboxen leeg?

Voorwaarde

Er dient een beeld te worden gecreëerd van eventueel nodig of achterstallig onderhoud en meerjarig onderhoud, zodat een kostenraming kan worden gemaakt. Deze kosten dienen meegenomen te worden in de opbrengstberekening.

rekenvoorbeeld

Dit voorbeeld is gebaseerd op een aankoop zonder financiering, een huurovereenkomst van 10 jaar en een daaropvolgende verkoop. Normale indexering is niet inbegrepen.

Aannames

Berekening

Huurinkomsten over 10 jaar: € 6.705

Kosten over 10 jaar: € 3400

Direct rendement: 1,64%

Het impliciete rendement is 2,1%

Totaal rendement: 3,74%

Huren

Ten behoeve van verhuur dient een huurovereenkomst te worden opgesteld. In deze schriftelijke overeenkomst is een aantal zaken vastgelegd, zoals:

Huur, betaling en indexatie

De te betalen huur en de tijd waarover deze moet worden betaald, inclusief de jaarlijkse aanpassing (indexatie) van de huur.

Borg

Het is een bedrag dat aan het begin betaald moet worden en dient als zekerheid voor het geval de huurder bijvoorbeeld niet aan de huurverplichtingen kan voldoen.

Regelgeving

Wat is de duur van het huurcontract: is het een bepaalde of onbepaalde tijd? Eindigt het huurcontract automatisch aan het einde van de vooraf afgesproken termijn of gaat het in stilte verder? Wat is de deadline voor het beëindigen van de huurovereenkomst?

Bestemming/Gebruik

Wat is het doel van een garagebox? Wat is wel en niet toegestaan ​​en wat is bijvoorbeeld duidelijk niet toegestaan?€