Inflatie: de effecten van valutadepreciatie zijn niet altijd verkeerd

Er zijn net zoveel gevolgen van inflatie als er oorzaken zijn. Zo dalen reële lonen en inkomen (omgerekend naar de hoeveelheid goederen en diensten die je ermee kunt kopen). Het algemene prijspeil stijgt immers sneller dan het inkomen. Werknemers lijden dus een reëel inkomensverlies. Hetzelfde geldt voor begunstigden van uitkeringen en pensioenen. Maar het gaat te ver om te zeggen dat inflatie per definitie negatief is. Mensen met schulden hebben er bijvoorbeeld baat bij. Uiteindelijk betalen mensen euro’s terug die minder waard zijn dan de euro die ze destijds leenden. Schuldeisers lijden daarentegen verliezen omdat hun uitstaande vorderingen steeds minder waard worden. Een tekortkoming die niet altijd met rente kan worden gecompenseerd. Bovendien wordt 2% inflatie nauwelijks opgemerkt door particuliere huishoudens en is het dus nog niet gevaarlijk voor de economie. Als de inflatie 2% is, is de euro na 35 jaar nog maar de helft waard.

Inhoud

Inflatie: het belang van onze koopkracht

Inflatie is direct
middelen
koopkracht van de consument. Inflatie treedt op wanneer het algemene prijspeil stijgt. Met andere woorden: het boodschappenkarretje wordt duurder. Er wordt meer gewicht toegekend aan producten die de gemiddelde consument regelmatig of vaker gebruikt, zoals voeding of elektriciteit. Andere zaken die voor de nationale economie van minder belang zijn, zoals postzegels of bijzondere luxegoederen, zijn in zo’n prijsindex minder belangrijk. Inflatie manifesteert zich als een stijging van het algemene prijspeil. Een stijging van de prijs van een specifiek product of handelsartikel, hoe aanzienlijk ook (bijvoorbeeld de olieprijs), is geen reden om over inflatie te praten. Dit vereist dat alle prijzen, of in ieder geval de meeste, stijgen. De stijging van de consumentenprijsindex is een goede indicator voor de mate van inflatie. Een direct gevolg hiervan is een afname van de koopkracht van ons geld.

Een waarschuwing: prijsstijgingen kunnen niet alleen door inflatie worden verklaard

In feite vergelijken economen eenvoudig de prijs van een winkelmandje in jaar 1 met de kosten van dezelfde artikelen in jaar 2. Het verschil weerspiegelt de inflatie. Maar de exacte berekening is niet zo eenvoudig als hier wordt gesuggereerd. Prijsstijgingen kunnen immers niet alleen door inflatie worden verklaard. Zo kan een verhoging van de kwaliteit producten ook duurder maken. Vooral in de IT-sector worden gedurende het jaar aanzienlijke kwaliteitssprongen geregistreerd.

Het algemene prijspeil stijgt sneller dan de lonen

Zoals hierboven vermeld: het algemene prijspeil stijgt doorgaans sneller dan het inkomen. De prijzen van goederen en diensten kunnen immers veel flexibeler worden gereguleerd dan de lonen van arbeiders. Vaak hebben ze een contract voor bepaalde tijd.

Matige inflatie heeft meer voordelen dan nadelen

Een gematigde inflatie van enkele procenten per jaar heeft over het algemeen meer positieve dan negatieve effecten. Door een lage inflatie wordt de vraag naar goederen en diensten gestaag maar matig gestimuleerd. En een hogere productie als gevolg van een grotere vraag betekent meer werkgelegenheid.

Gevolgen van stijgende prijzen voor onze export

Bij het beoordelen van de nadelige effecten van inflatie is de mate van prijsstijgingen in andere landen cruciaal. En dan vooral de landen waarmee ons land intensieve handelsbetrekkingen heeft. Als de inflatie in de landen waarnaar we exporteren even hoog of zelfs hoger blijkt te zijn, wordt het negatieve effect van inflatie op onze export in principe grotendeels gecompenseerd.

Inflatie en schulden

Debiteuren hebben de neiging om het goed te doen in inflatoire omstandigheden omdat valutadepreciatie de reële waarde van hun uitstaande schulden vermindert. Iedereen die destijds een lening aanging, die na 10 jaar moest worden afgelost, doet deze aflossing met euro’s, waarvan de waarde nu 20 of 30% lager is dan de oorspronkelijk geleende euro’s.

Inflatie voor spaarders en schuldeisers

Elke inflatie, hoe klein ook, schaadt spaarders en schuldeisers:

Goud als afdekking tegen inflatie

Maar eerlijk is eerlijk, aangezien gematigde inflatie bijna altijd gepaard gaat met meer economische activiteit, zullen beide partijen nog steeds delen in de toename van de welvaart door hogere inkomens. En voor spaarders en beleggers is het kopen van goud de beste manier om zichzelf te beschermen tegen de gevaren van inflatie.

Het land profiteert van depreciatie van de valuta

devaluatie van valuta
vermindert effectief de staatsschuld. Terwijl de nominale waarde van de schuld gelijk blijft, neemt de reële waarde af. Daarnaast ontvangt het land meer omzetbelasting (zoals btw). Naarmate geld tijdens een inflatieperiode aan waarde verliest, neemt de snelheid dienovereenkomstig toe. Alles dreigt snel duurder te worden. Daarom wil niemand zijn geld lang vasthouden. Het zal zo snel mogelijk worden ingewisseld voor goederen en diensten.

Wat is financiële repressie?

Financiële repressie is een bewust beleid van regeringen en centrale banken dat erop is gericht de rente gedurende lange tijd onder de inflatie te houden. Het doel van een dergelijke strategie is om hun hoge schuldenlast te verlichten ten koste van ons, de spaarders. Het is een strategie die de Europese Centrale Bank (ECB) ook al jaren gebruikt: financiële repressie om de Zuid-Europese lidstaten in de eurozone te ontlasten om de euro overeind te houden. Dit is precies de filosofie achter het nulrentebeleid sinds het begin van de eurocrisis. Overigens een strategie die in 2020 is ontaard in een beleid van negatieve rentes. Maar wat goed is voor debiteuren, is misschien niet goed voor spaarders. Doordat ze geen rente meer verdienen op hun spaarrekeningen, tast de inflatie geleidelijk de koopkracht van dit spaargeld aan.

Krijgt het fenomeen inflatie door de corona een andere invulling?

Tijdens de coronacrisis hadden overheden over de hele wereld in 2020 enorme schulden om bedrijven te redden en de economie overeind te houden. Je kunt je afvragen of het fenomeen inflatie daardoor misschien een heel andere invulling krijgt. Economen over de hele wereld debatteerden actief over dit onderwerp op internet.

Toename van geldhoeveelheid, afname van omzet

Enerzijds is er een groep economen die een forse stijging van de inflatie voorspelt. Het wordt als volgt beargumenteerd: Tijdens de Corona-crisis hebben centrale banken over de hele wereld enorme hoeveelheden nieuw geld gedrukt. Gezien deze sterk toegenomen geldhoeveelheid neemt de productie niet toe. Dit zal onvermijdelijk leiden tot prijsstijgingen.

Terwijl een andere groep erkent dat de geldhoeveelheid enorm toeneemt, zal de snelheid ervan afnemen. In eenvoudig Nederlands: uit angst voor de economische gevolgen van de Corona-crisis gaan mensen meer sparen en veel minder geld uitgeven. Zoals zo vaak hebben beide partijen goede argumenten.

Het is echter niet helemaal denkbaar dat de inflatie terugkeert. Een groot aantal debiteurenlanden zullen hun schulden niet meer kunnen terugbetalen en willen dat misschien ook niet meer.

Centrale banken kunnen de rente niet lang meer verhogen

Als centrale bank zit ze eigenlijk opgesloten in haar eigen strategie. U kunt de rente niet lang verhogen. Zouden ze dat doen? Dan stort het economische systeem volledig in door de enorme schuldenlast. Overheden zullen dit nooit toestaan. En de Corona-crisis heeft laten zien wie de echte macht heeft. Denk aan de noodtoestanden en lockdowns die over de hele wereld zijn afgekondigd. De coronacrisis heeft centrale banken het wapen van rentetarieven ontnomen als middel om de inflatie te beheersen.

Inflatie versus deflatie

Inflatie wordt in de meeste economische leerboeken beschreven als een uitgesproken cyclisch fenomeen, waarbij inflatie wordt opgevat als een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met een welvarende staat. De fase van economische hoogconjunctuur (oververhitting van de economie) wordt onvermijdelijk gevolgd door de fase van economische neergang, economische recessie. Meestal gaat een dergelijke fase van economische neergang gepaard met een daling van het algemene prijspeil, ofwel deflatie.

Inflatie is beter dan deflatie

Veel economen zijn van mening dat gematigde inflatie de economische groei stimuleert en de werkloosheid vermindert. Ondanks de niet te onderschatten nadelen van inflatie, verdient het in ieder geval de voorkeur boven deflatie. Want deflatie betekent een algemene prijsdaling. En het gaat bijna altijd gepaard met: