Hypotheekrente minus eigenwoningforfait = belastingvoordeel

De betaalde hypotheekrente kan van het inkomen worden afgetrokken. Het eigenwoningforfait moet bij het inkomen worden opgeteld. Het eigenwoningforfait vermindert dus het fiscale voordeel van het bezitten van een woning.

In Nederland wonen meer mensen in een eigen woning dan in een huurhuis. Dat was ook het doel van de hypotheekrenteaftrekregeling. Een huis kopen moest aantrekkelijk zijn. Dit soort stimulansen is al decennia niet meer nodig, maar deregulering zou grote gevolgen hebben. Huizen gekocht in de veronderstelling dat HMRC zal helpen de schuld af te betalen. Sinds 1 januari 2013 zijn er maatregelen genomen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Het is ook vreemd om het fiscaal aan te moedigen om schulden aan te gaan en in stand te houden.

De hypotheekschuld vermenigvuldigd met de hypotheekrente is geen aftrekbaar bedrag

Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat de belastingaftrek bestaat uit het bedrag aan hypotheekrente. Dit is echter onjuist omdat het eigenwoningforfait juist het fiscale voordeel vermindert.

Aftrek hypotheekrente op eigenwoningforfait

De betaalde hypotheekrente kan van het inkomen worden afgetrokken. Tot 2013 waren de soorten hypotheken erop gericht om de schuld zo groot mogelijk te maken. Er was geen wens om schulden af ​​te lossen, omdat het ook de belastingvoordelen vermindert. Het eigenwoningforfait is het fictieve inkomen dat samenhangt met het gebruik van een koopwoning. De som van het eigenwoningforfait wordt verkregen uit de WOZ-waarde van de woning.

Hoe wordt het eigenwoningforfait berekend?

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van de eigen woning vast. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. Van dit bedrag wordt naast enkele gemeentelijke heffingen ook het eigenwoningforfait berekend. Het wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor woningen met een waarde tussen 75.000 en 1.040.000 euro is de premie 0,7% van de WOZ-waarde. Uitgaande van een WOZ-waarde van € 180.000 is de bijtelling: € 1.260.

Hoe hoog is de hypotheekrenteaftrek?

De betaalde hypotheekrente kan worden afgetrokken van het inkomen uit de hypotheekschuld die is aangegaan voor de aankoop of verbetering van de woning. Tot 2014 kon de hypotheekrente onbeperkt van het inkomen worden afgetrokken. De belastingvermindering was afhankelijk van de belastingcategorie waarvan deze kon worden afgetrokken. Hoogverdieners met 52% van hun inkomen mochten 52% van hun hypotheekrente aftrekken. Sinds 2014 wordt het maximale percentage waartegen aftrek kan worden gedaan jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. De maximale aftrek voor 2014 is 51,5%, voor 2015: 51% en voor 2016: 50,5%. De verlaging gaat door totdat het minimum van 38% is bereikt.

Wet Hillen – Begeleiders mogen niet gestraft worden

Tot 2005 hadden huiseigenaren met een (grotendeels) afbetaalde woning geen heffingskorting, maar een belastingopslag. Het werd als ongewenst beschouwd. Huiseigenaren moeten gecompenseerd worden voor het niet meer profiteren van de hypotheekrenteaftrekregeling. Met dit in het achterhoofd is Wet Hillen geïntroduceerd. Deze regeling houdt in dat het eigenwoningforfait wordt verdisconteerd voor zover deze hoger is dan de fiscaal aftrekbare hypotheekrente. Huiseigenaren met weinig of geen hypotheekschuld krijgen juist korting op de belasting die ze betalen.€