Hypotheek: boeterente bij aflossen of oversluiten

U sluit in principe een hypotheek af voor de aankoop van uw woning voor een langere periode. U gaat een langdurige relatie aan met een andere bank. Het kan echter voorkomen dat u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere bank (door een slechte relatie met uw huidige bank of een beter bod van een andere bank) of dat u door een onvoorziene financiële situatie een extra hypotheek wilt betalen. hypotheekschuld te verminderen. Welke mogelijkheden zijn er bij de bank en wat zijn de bijbehorende kosten?

Inhoud

Boeterente bij vervroegde aflossing of overboeking

Consumenten denken vaak dat de bank blij is met de extra hypotheeklasten. Dit vermindert de financiering en vergroot de veiligheidspositie van de bank. Dit verbetert de waarde van de woning ten opzichte van de uitstaande schuld. Wel probeert de bank het geleende geld zoveel mogelijk te matchen met het geleende geld. Vooral de duur is hier belangrijk. Wanneer een bank een klant een lening voor tien jaar geeft, zal hij dit geld ook tien jaar proberen te kopen, bijvoorbeeld bij een andere bank of bij De Nederlandsche Bank. Het bankrenterisico wordt verminderd door de voorwaarden van geleend geld en geleend geld op elkaar af te stemmen. Immers, als een bank een woonlening voor tien jaar aan een consument verstrekt en hij koopt geld met een looptijd van drie jaar, bestaat het risico dat na drie jaar de rente stijgt, waardoor de lening toeneemt. rente.moet worden betaald voor het kopen van geld. Deze verhoging kan niet worden doorberekend aan de consument (er wordt immers een vaste rente afgesproken voor een vaste looptijd), waardoor er minder speelruimte is voor financiering. De bank probeert er in principe voor te zorgen dat zij weet welke marge zij gedurende de gehele looptijd van de lening aanhoudt. Dit is de basis voor de berekening van de boeterente. Als een consument besluit na tien jaar een hypotheek van dertig jaar af te lossen, verliest de bank twintig jaar rente-inkomsten, terwijl het geld voor deze lening twintig jaar is gekocht. Om dit te voorkomen, past de bank een boete toe bij vervroegde aflossing van de lening of bij volledige overboeking van de lening naar een andere bank.

Bankvoorwaarden

De voorwaarden van de vijf grootste hypotheekbanken (vanaf 2014) worden vergeleken om de boeteberekeningsmethode voor de primaire woninghypotheek van de eigenaar te vergelijken. De vijf grootste hypotheekbanken zijn Rabobank, ING Bank, Aegon, ABN Amro en Florius. De voorwaarden van de banken komen op veel punten overeen en laten zulke boetevrije aflossingen zien.

Terugbetaling zonder boete!

Gedeeltelijke of volledige aflossing van de hypotheek is meestal boetevrij in de volgende gevallen:

Eigendomsoverdracht

De juridische eigendom van het onroerend goed wordt overgedragen aan een andere persoon of het onroerend goed wordt verkocht. De overdracht moet binnen een bepaalde termijn, meestal binnen een jaar, plaatsvinden. Boeteloze aflossing is niet van toepassing als de woning wordt overgedragen aan een persoon met wie de kredietnemer is gehuwd, een geregistreerd partnerschap heeft of een boerderij deelt.

De rentevaste periode is afgelopen

Aan het einde van de rentevaste periode kan de lening bij alle banken geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost. Bij gedeeltelijke aflossing kan de resterende schuld voor een nieuwe periode worden vastgelegd.

Een lening met een variabele rente

De rente staat niet vast en de kredietnemer heeft altijd de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Alle banken bieden deze mogelijkheid aan.

Overlijden van de lener of zijn partner

Een hypotheek is vaak gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bepaald bedrag uitkeert bij overlijden. Met dit bedrag kan de hypotheek geheel of gedeeltelijk worden afgelost, zodat de achterblijvende kredietnemer in de woning kan blijven wonen. Terugbetaling bij overlijden vindt plaats binnen een bepaalde termijn, variërend van drie maanden tot een jaar.

Scheiding van leners

Als de woning wordt gesplitst na een echtscheiding, of als gezamenlijke kwijting nodig is (de bank ontslaat de uitgaande lener van de verplichtingen jegens de bank met betrekking tot de hypotheek), zal de bank ofwel extra financiering moeten verstrekken of de lener moet afstand doen van de verplichtingen aan de bank. Als de bank dit verzoek afwijst en de klant daardoor genoodzaakt is een beroep te doen op een andere bank, kan de financiering boetevrij worden terugbetaald. Niet alle banken bieden deze optie aan.

Aanverwant spaarbeleid

Veel bestaande hypotheken zijn hypotheken waarbij een bedrag wordt opgebouwd op een spaarrekening die aan de hypotheek is gekoppeld en door de bank wordt gedekt. Zodra dit bedrag het afgesproken niveau bereikt, wordt het boetevrij afgelost op de hypotheek. Aangezien deze spaarrekening aan de bank is verpand, heeft de bank er zeggenschap over.

In andere gevallen, als de kredietnemer een extra aflossing wil doen, wordt een boete in rekening gebracht. Het is onderworpen aan de volgende regels:

Elk jaar kan een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel boetevrij worden afgelost. Dit percentage varieert van 10% (ING, Aegon, ABN Amro en Florius) tot 20% (alleen Rabobank) per jaar (exclusief verplichte aflossing). In het beste geval kan een huiseigenaar zijn hypotheek boetevrij aflossen binnen 5 jaar. Als er een optie is om 10% per jaar boetevrij af te lossen en daar geen gebruik van wordt gemaakt, komt de optie te vervallen. Het is niet zo dat 20% boetevrij kan worden afgelost het volgende jaar.

Als er meer dan de afgesproken boetevrije rente wordt afgelost, geldt bij alle banken de volgende regel:

De resterende rentevaste periode wordt gecontroleerd. Als de kredietnemer de lening voor tien jaar heeft vastgezet en hij wil deze na 6 jaar terugbetalen, dan is de resterende rentevastperiode 4 jaar. Vervolgens wordt het verschil berekend tussen de door de kredietnemer betaalde rente en de aanbevolen rente. De adviesrente is de rente die de bank in rekening brengt over een vergelijkbare lening met een looptijd gelijk aan de resterende rentevastperiode. Het verschil tussen de werkelijke rente en de adviesrente wordt berekend bovenop het gewenste aflossingsbedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegestane jaarlijkse aflossingsvrije periode. De rente over het verschil wordt per dag berekend en contant gedaan. Alle contante waarden worden bij elkaar opgeteld en hun som is de verplichte boete.

Lees verder