Huwelijk 2020/21 in: beperkt mede-eigendom

Als u van plan bent om in 2020 of 2021 te trouwen, krijgt u te maken met nieuwe huwelijksregels en nieuw huwelijksvermogensrecht. Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het voorstel van het initiatief van Swinkels, Recourt en Van Oosten “beperking van de juridische gemeenschap van goederen” aangenomen. Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek treden in werking op 1 januari 2018, niet met terugwerkende kracht tot voorgaande jaren. Wat betekent deze gemeenschapsbeperking voor onroerende goederen en kunt u nog huwelijkse voorwaarden aangaan of kiezen voor algemene gemeenschap van goederen? Wat zijn de gevolgen voor schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk en wat is een incorporatiebeding?

Nieuwe huwelijksregels in 2020 en 2021

Initiatiefvoorstel Swinkels, Recourt en Van Oosten: beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

Na vele jaren van voorbereiding heeft het parlement eindelijk ingestemd met de wijzigingen in de wet op de huwelijksvermogensbetrekkingen. In de Staatscourant is gemeld dat deze wijzigingen op 1 januari 2018 in werking treden. Tot die tijd trouwt u volgens de bestaande huwelijksvermogenswetten. Dit betekent dat u zonder huwelijkse voorwaarden trouwt in gemeenschap van goederen. Alles wordt gezamenlijk, alle schulden en bezittingen van voor en tijdens het huwelijk worden van jou als je gaat trouwen. Als u gaat scheiden, wordt ieder voor de helft eigenaar van het totale vermogen in de verdeling. Het wordt niet langer als erg modern beschouwd en het komt niet overeen met huwelijksvermogensrechten, zoals het in veel andere landen is geregeld. In andere landen is algemeen eigendom eerder uitzondering dan regel. Geregistreerde partnerschappen worden in dit opzicht als gelijkwaardige huwelijken beschouwd.

Huwelijk en beperkte gemeenschap van goederen

Je kon al kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen, maar daarvoor moest je naar een notaris. In de nieuwe wet (Wijzigingsboek 1 BW) staat dat een beperkte gemeenschap van goederen de wet is en dat je naar een notaris moet als je je daaruit wilt terugtrekken. Je kunt dus op twee manieren afwijken. U kunt opnieuw toetreden tot de algemene productgemeenschap, maar u kunt ook kiezen voor een substantiële uitsluiting en zelfs een totale uitsluiting. De beperking van de nieuwe wet betekent dat al uw bezittingen en schulden vóór het huwelijk geen gemeenschap zijn, evenals erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk. Alleen het inkomen en vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd en de vruchten van rijkdom en alles wat al gebruikelijk was vóór het huwelijk, worden voor hen gemeengoed. Er kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke schulden zijn ontstaan ​​voor het huwelijk of gezamenlijk gekochte zaken, deze zaken blijven ook na het huwelijk gezamenlijk. Aan de andere kant blijven privéschulden voor het huwelijk privéschulden. Schuldeisers kunnen niet meer dan de helft van het totale vermogen beslag leggen.

Gevolgen schenkingen en erfenissen bij huwelijk in 2020 en 2021

Het effect van schenkingen en erfenissen is dat de partner er geen aanspraak op kan maken als u als ontvanger of erfgenaam dit niet toestaat. Uw schenkingen en erfenissen zijn dus beschermd bij een echtscheiding, ze tellen niet mee bij de boedelverdeling. Maar je kunt je er ook voor afmelden. Als de schenker of erflater wil voorkomen dat u zich afmeldt, kunt u dat doen door gebruik te maken van een uitsluitingsclausule. Als de schenker of erflater wil dat wat hij of zij geeft of nalaat in de huwelijksgemeenschap wordt opgenomen, kan hij of zij kiezen voor een opnameclausule. Op die manier wordt iemand weer aangezet en niet uitgeschakeld.

Gevolgen voor successierechten

In een gemeenschap van goederen bezit de partner de helft en hij erft de rest als kostwinner. In het geval van beperkte gemeenschap van goederen kan minder dan de helft van de andere partner eigendom zijn, tenzij anders is overeengekomen. Dit kan betekenen dat er na uw overlijden meer erfbelasting moet worden betaald.

Huwelijk en vermogen in 2020 en 2021

Als er in 2020 of 2021 een vermogensverschuiving plaatsvindt als gevolg van het huwelijk, kan de Belastingdienst een deel dat groter is dan 50% van het vermogen als schenking aan de partner beschouwen en een aanvullend verzoek om schenkingsrechten sturen. . De Belastingdienst is van mening dat er nogal wat gebeurt als er sprake is van een behoorlijke vermogensoverdracht bij het huwelijk wat een schenking is en die schenkingen willen belasten. Vanaf 2018 is het ook mogelijk voor huwelijken die na 2017 zijn gesloten.

De beperkte gevolgen van gezamenlijk vermogen voor ondernemer en DGA

Ook onder de nieuwe wet is het redelijk voor een ondernemer en een DGA-directeur en grootaandeelhouder om een ​​huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Bedrijfswinsten die tijdens het huwelijk worden verdiend, worden redelijkerwijs opgenomen in de gezamenlijke nalatenschap. De wet spreekt van een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot heeft gebruikt ten behoeve van deze onderneming. In geval van echtscheiding zal deze verdeeld moeten worden. Als het bedrijf bestond vóór het huwelijk, hoeft het bedrijf zelf niet te worden verdeeld, maar de vruchten ervan. Door het aangaan van huwelijkse voorwaarden kunnen schuldeisers van de vennootschap (gedeeltelijk) worden uitgesloten.

Afsluiting van de nieuwe wet op de beperkte gemeenschap van goederen en de wet op de vermogensrechtelijke betrekkingen van nieuwe echtgenoten

Voor degenen die in 2020 of 2021 aan de slag gaan, verandert er veel. Voor degenen die al voor 2018 getrouwd waren, verandert er niets met de nieuwe wet. Maar dit betekent niet dat echtscheiding altijd heel gemakkelijk zal zijn als er later een scheiding plaatsvindt. Privé is alleen privé als dat zo wordt geacht, huwelijkse voorwaarden van allerlei aard zijn nog steeds mogelijk en soms zelfs wenselijk, bijvoorbeeld wanneer de partner ondernemer of aandeelhouder is. In het bijzonder sluit de nieuwe wet beter aan bij de eigendomsrechten van in het buitenland geadopeerde echtgenoten. Wat voor u de beste optie is en of u beter naar de notaris kunt gaan, hangt helemaal af van de individuele situatie van u en uw partner. Als er veel rijkdom in het huwelijk is, of als u veel rijkdom kunt verwachten door schenkingen of erfenissen, kan een wetswijziging in de eerste plaats een gunstige aanpassing voor u zijn. Als uw partner later een erfenis van u krijgt, kunnen de wetswijzigingen juist negatieve gevolgen hebben door hogere successierechten. Zorg altijd voor een eigendomsbewijs, anders zijn de fondsen nog steeds gezamenlijk eigendom.

Lees verder