Hoe neem je geld op?

Een automatische incasso met terugverdientijd kunt u meestal terugbetalen via internetbankieren. Meestal is dit een periode van 8 weken (56 kalenderdagen). Eenmalige incasso’s en incasso’s voor kansspelen kunnen niet worden opgenomen.

Wat is annuleren?

Een terugboeking, ook wel opzegging of opzegging genoemd, is een voorziening waarbij een bankrekeninghouder een incasso-boeking moet annuleren. Of de incasso terecht was of niet, doet er niet toe.

Wie kan geld overmaken?

Meestal gebeurt de teruggave op uitdrukkelijk verzoek van de klant, maar de bank kan deze ook automatisch doen, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo of een selectieve incassoblokkade. In het laatste geval sluit de rekeninghouder automatische incasso door een bij naam genoemde begunstigde uit. Ook kunt u bij de meeste banken een algemene incassoblokkade aanvragen, zodat u geen incasso-boekingen meer kunt doen.

Wanneer is annuleren niet mogelijk?

Bij automatische incasso van kansspelen, bijvoorbeeld bij automatische incasso van de Staatsloterij, is teruggave niet mogelijk en bij een eenmalige incasso kan de rekeninghouder ook geen restitutie aanvragen.

Terugbetalings termijn

Als u als rekeninghouder een incasso-boeking wilt annuleren, dient u zich aan de betreffende opzegtermijn te houden. Dit is de periode die in de incassoovereenkomst met de begunstigde is afgesproken waarbinnen de bankrekeninghouder zonder opgaaf van redenen restitutie kan aanvragen. Meestal is dit 8 weken. De termijn wordt vrij ruim genomen, zodat betalers niet het gevoel hebben dat ze geen controle meer hebben over hun geld.

Wat te doen bij foutieve incasso?

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, heeft u mogelijk recht op restitutie. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bank.

Ook als de aflossingstermijn al is verstreken, kunt u tot 13 maanden na de aflossingsdatum nog een klacht indienen bij uw bank. Deze bank neemt vervolgens contact op met de bank van de schuldeiser via de procedure “Melding onterechte kosten”. Deze bank controleert of er een geldige machtiging is afgegeven. Als dit niet het geval is, is het een ongeautoriseerde afschrijving en wordt het bedrag teruggestort op uw rekening. Bij een melding van onterechte incasso’s geven banken doorgaans binnen 3 weken een definitieve reactie.

Als een bepaalde begunstigde veel selectieve incassoblokkades en/of veel annuleringsverzoeken genereert, kan Equens (voorheen Interpay) die begunstigde uitsluiten van automatische incasso.

SEPA-incasso

De introductie van enkele Europese richtlijnen voor betaaldiensten in november 2009 had al geleid tot enkele aanpassingen aan ons binnenlandse incassoproduct.

Maar naast de implementatie van de genoemde Europese richtlijnen werden vanaf dat moment ook voorbereidingen getroffen om stapsgewijs een Europese incassovariant, SEPA-incasso genaamd, in te voeren. Deze incassomogelijkheid, die in februari 2014 wordt afgerond, maakt deel uit van SEPA (Single Euro Payments Area), een project in het kader van Europese betalingsstandaardisatie.

Deze Europese incassomogelijkheid kenmerkt zich door het feit dat een via de telefoon of internet verkregen incassomachtiging niet meer geldig is. Zoals ze het mooi zeggen, er zal altijd een “natte handtekening” zijn.

Lees verder