Heeft u geld uit een erfenis of faillissement?

Dode mensen laten vaak eigendommen achter. Deze eigendommen worden nagelaten aan familieleden of personen die in het testament worden genoemd in een testament of in overeenstemming met de wet. Als er geen erfgenamen zijn of niet kunnen worden getraceerd, verdwijnen de bezittingen in de consignatiekas van het ministerie van Financiën.

In de meeste gevallen van overlijden is het duidelijk wie de erfgenamen zijn omdat ze in het testament worden genoemd. Als er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet ook de volgorde van de erfgenamen. Er zijn vier groepen erfgenamen die erfrecht hebben. Na deze vier groepen kunnen andere gezinsleden recht hebben op een deel van de erfenis. Zodra de erfgenamen niet kunnen worden gevonden, wordt de erfenis bijgeschreven op de consignatierekening. Dit geldt ook voor niet-opgeëiste bedragen uit afgewikkelde faillissementen.

Kassa

In juli 2009 kreeg het Scheepvaartbureau van het Ministerie van Financiën veel media-aandacht. Nederlanders hebben in kranten en op internet gelezen dat er nog zo’n 30 miljoen euro wacht op de juridische eigenaren van de onverdeelde boedel en het afgewikkelde faillissement. Het ministerie heeft een zoekmachine gelanceerd waar mensen op naam kunnen zoeken naar openstaande bedragen die voor hen klaar staan. Dit kan gelden voor grote bedragen, maar ook voor kleine vorderingen. Bedragen van € 45,38 of meer worden 20 jaar op het scheepvaartkantoor bewaard, waarna ze worden overgedragen aan de Nederlandse overheid. Kleinere hoeveelheden worden bewaard tot 60 jaar. U krijgt ook een rente van 1,06 procent als u nog openstaande bedragen claimt. De zoekmachine van het ministerie is te vinden op de website: www.minfin.nl

Bedragen uit onroerend goed

In bijna alle gevallen kunnen na overlijden erfgenamen worden aangewezen die recht hebben op (een deel van) de erfenis. Eerst wordt gecontroleerd of de overledene een testament heeft gemaakt. Indien dit niet het geval is, geldt de wettelijke regeling. Er zijn dan vier groepen erfgenamen. Volgens de wet behoort het onroerend goed volledig toe aan de hogere groep. De volgende groepen komen alleen in aanmerking voor vererving als er geen hogere groep is. De juridische procedure is als volgt:

Als er in deze vier groepen geen erfgenamen of andere familieleden te vinden zijn, gaat de erfenis naar het consignatiefonds. Er zijn ook bedragen in contanten waarvan de erfgenamen niet zeker weten of ze ze wil accepteren.

Hoe een claim indienen?

Als blijkt dat u een bedrag in contanten heeft, heeft u de mogelijkheid om een ​​verzoek tot inning in te dienen. U moet dit schriftelijk aanvragen bij het ministerie van Financiën. U moet aantonen waar u recht op heeft en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die de rechten heeft. Particulieren dienen een kopie van hun identiteitsbewijs bij te voegen. Bedrijven kunnen ook openstaande vorderingen hebben. Ze kunnen ook schriftelijk een verzoek indienen en moeten bewijzen dat ze het recht hebben. Tevens dienen zij vergezeld te gaan van een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel.€