Heeft samenwonen gevolgen voor de AOW?

De hoogte van de AOW is van belang, of het nu sociale zekerheid is of niet. Een alleenstaande krijgt een hoger AOW dan een samenwonende.

De AOW is gebaseerd op het minimumloon. De rente die een gepensioneerde ontvangt over het minimumloon hangt af van het al dan niet samenwonen. Een alleenstaande heeft recht op AOW op basis van 70 procent van het minimumloon. Gehuwde en samenwonende partners hebben elk recht op 50 procent van de volledige uitkering. Er is dus een financieel belang om niet als huisgenoot te worden beschouwd.

Wanneer vindt samenwonen plaats?

Er is onduidelijkheid over wanneer er sprake is van samenwonen in het kader van de AOW. Het ene filiaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft strengere normen dan andere SVB-vestigingen. In sommige situaties is het duidelijk dat mensen die zeven dagen per week in hetzelfde huis slapen, samenwonen. Twee partners die alleen op vakantie in hetzelfde huis wonen, kunnen niet als samenwonend worden aangemerkt, maar de SVB beslist nog wel of er sprake is van samenwonen. In dergelijke situaties moet dit worden gemeld aan de SVB.

Heeft het hebben van een relatie invloed op de AOW?

Nee, het gaat over samenwonen in hetzelfde huis. Het is niet nodig om op hetzelfde adres ingeschreven te staan ​​om als gezelschapsdier te worden beschouwd. Of u al dan niet een samenlevingscontract heeft, is niet van belang.

Maakt het uit of de partner nog niet met pensioen is?

Voor samenwonende gepensioneerden wordt de AOW verlaagd. Het maakt niet uit of de partner recht heeft op AOW. Een gepensioneerde heeft recht op AOW op basis van 50 procent van het minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden kan men recht hebben op een toeslag als de partner nog geen recht heeft op pensioen. De hoogte van deze zogenaamde partnertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de niet-pensioengerechtigde partner. Inkomsten uit arbeid en bedrijf zijn gedeeltelijk vrijgesteld. De toeslagen worden volledig in mindering gebracht op de partnertoeslag. Dit partnervoordeel loopt af in 2015.

Heeft echtscheiding invloed op de hoogte van de AOW?

Ja, als mensen niet meer als partner worden aangemerkt, hebben ze recht op het Alleenstaand Ouderdomspensioen. Door echtscheiding stijgt de AOW van 50 naar 70 procent van het minimumloon.

Ondanks lagere AOW toch gaan samenwonen

Veel partners in de AOW hebben redenen om niet in hetzelfde huis te gaan wonen. Het moet echter duidelijk zijn dat in veel gevallen de besparingen opwegen tegen het lagere inkomen. Bij samenwonen in hetzelfde huis daalt de AOW van 2 x 70 procent naar 2 x 50 procent, maar daar staat een belastingverlaging tegenover. Er is immers maar één huis om voor te betalen en maar één huishouden om te onderhouden. Aan de andere kant moet een van de twee het huis verkopen of de huurovereenkomst beëindigen. Als de relatie niet standhoudt, moet later alles omgedraaid worden.

In de praktijk zullen de meeste gepensioneerden ervoor kiezen om niet als gezelschapsdier te worden aangemerkt omdat het financiële belang te groot is.€