Geld lenen aan vrienden

Goede vrienden helpen we graag met een lening. Maar als het tijd is om terug te betalen, worden veel vriendschappen op de proef gesteld. Vaak eindigt vriendschap met geld! Daarom is het goed om een ​​aantal regels te volgen bij het uitlenen van geld aan vrienden. Om de latere bewijslast te waarborgen, is het altijd verstandig om de lening schriftelijk vast te leggen. Er moet minimaal één ontvangstbewijs worden ondertekend.

Is een schriftelijke kredietovereenkomst vereist?

Stel dat u uw vriend of partner een lening van € 30.000 wilt geven voor een nieuwe auto. Je weet zeker dat hij je in ieder geval zal terugbetalen. Moet je nog iets op papier zetten?

Een ontvangstbewijs is beter dan een mondelinge overeenkomst

Niemand kan u dwingen een kredietovereenkomst of kwitantie te ondertekenen. Een mondelinge overeenkomst is even geldig als een schriftelijke. Maar zonder bewijsstukken heeft u moeite om uw claim juridisch af te dwingen als uw partner onverwachts in gebreke blijft. Daarom: hoeveel vertrouwen je ook hebt, leg de leenovereenkomst altijd op schrift. Vertrouwen is goed, een schriftelijk contract is beter!

Wat moet er in de kredietovereenkomst staan?

Noteer alle belangrijke punten in de leenovereenkomst. Waaronder:

In het geval dat aflossingen niet of niet tijdig plaatsvinden, kunt u het beste een clausule opnemen die voorziet in vervroegde beëindiging van de gehele lening.

U kunt een specifieke voorwaarde opnemen in de kredietovereenkomst of de termijn weglaten. Vraag bij het overhandigen van geld uw partner om het ontvangstbewijs te ondertekenen.

Als u geld overmaakt via een bank:

Komt de aflossingstermijn van de lening conform het contract of na eerdere opzegging en betaalt de debiteur niet, dan kunt u een aflossingstermijn instellen. Het is echter ook mogelijk om de procedure direct te starten en vertragingsrente te vragen. Maar zonder een contract en een kwitantie zal het moeilijk zijn om aan de claim te voldoen.

Rente en aflossing

De praktijk leert elke dag hoe belangrijk het is om een ​​zo nauwkeurig mogelijke leenovereenkomst op te stellen. Door dit te doen, verbindt de kredietgever zich er contractueel toe om een ​​geldbedrag over te maken aan de kredietnemer. Op zijn beurt stemt hij ermee in om het geld terug te betalen. De volgende punten moeten vooraf worden overwogen en in het contract worden vastgelegd.

interesse
: rente is alleen verschuldigd indien uitdrukkelijk overeengekomen. Zonder contractuele overeenkomst is de onderhandse lening renteloos.

De rente wordt meestal jaarlijks berekend. We hebben het over een eerlijke rente als deze ergens tussen de rente op spaarrekeningen en de rente op variabele hypotheken ligt (dus ongeveer 1 tot 1,5% boven de rente op spaarrekeningen).

Het moet duidelijk zijn wanneer rente verschuldigd is. Samengestelde rente is niet toegestaan, waarbij de overeengekomen rente wordt opgeteld bij het geleende bedrag en dus ook met rente wordt belast.

Terugbetaling

Het is het beste om duidelijk te maken wanneer de lening verschuldigd is. Indien partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt, heeft de kredietgever het recht het gehele bedrag van de lening, inclusief alle verschuldigde rente, te allen tijde terug te betalen binnen zes weken vanaf het moment van de eerste aanmaning.

Terugbetalingsvoorwaarden
: aflossing in termijnen dient eveneens deugdelijk te geschieden, bij voorkeur schriftelijk. Als er niet regelmatig wordt betaald, merkt u zo het snelst wanneer de debiteur geld tekort komt en kunt u daarop reageren. In ieder geval moet het bedrag van de bijdragen en de duur ervan worden vermeld. Bijvoorbeeld: “De lening wordt vanaf 1 oktober 2019 in 120 maandelijkse termijnen van 300 euro afgelost.

Optie om te annuleren
: in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft met zijn betalingen, moet een voorwaarde worden opgenomen dat de volledige lening dan opeisbaar is. Anders kan hij niet om de betreffende betalingen worden gevraagd. Het zou bijvoorbeeld als volgt kunnen worden geformuleerd: “Als de lener meer dan 30 dagen te laat is met betalen, kan de hele lening in één keer worden verwerkt en terugbetaald”.

Kredietwaardigheid controleren

Controleer voordat u aan iemand leent, de kredietwaardigheid van de lener. Het is natuurlijk een voordeel als men de persoon en zijn financiële situatie goed kent en weet dat hij/zij te vertrouwen is. Maar zelfs dan is voorzichtigheid geboden.

Geen kredietovereenkomst?

Als u uw geld al heeft uitgeleend zonder schriftelijke overeenkomst en de debiteur is niet bereid om terug te betalen, probeer dan een schriftelijke bevestiging van hem te krijgen. Zo heeft u meer kans als het geschil voor de rechter komt. Men zou hem een ​​aflossingsvoorstel kunnen voorleggen en bijvoorbeeld boeterente kwijtschelden bij te late betalingen. Als hij een kopie daarvan ter goedkeuring terugstuurt, wordt het voorstel als aanvaard beschouwd.€