Familiebank, een groot voordeel voor u en uw kinderen!

Gaat uw kind voor het eerst een huis kopen? U kunt uw kind helpen door zelf op de bank te spelen, en u profiteert er allebei van!

Uw kind is van plan een huis te kopen en u heeft geld op een spaarrekening dat u zeker nog niet nodig heeft? In dit geval is het beter om het aan een kind uit te lenen. Het rendement op uw spaargeld is doorgaans beduidend lager dan de rente bij de hypotheekverstrekker. Door een rente te vragen die iets onder de huidige marktrente ligt, verbetert het rendement op uw vermogen aanzienlijk en vergroot u de mogelijkheden van uw kind. De Belastingdienst helpt u daarbij: de ontvangen rente wordt niet belast, terwijl uw kind de rente en kosten van deze lening mag aftrekken. Daarnaast moet u nog 1,2 procent meerwaardebelasting betalen over uw vermogen, maar dat was in het verleden wel het geval.

Checklist hypotheekovereenkomst familiebank:

1.
De financiële ruimte van uw kind

Er moet rekening worden gehouden met financiële tegenslagen. De meeste hypotheekverstrekkers hanteren de volgende regel: Leen niet meer dan viereneenhalf keer het bruto jaarsalaris van de kostwinner. Het inkomen van een partner kan worden gehalveerd als het nog tien jaar meegaat.

2.
Leen alleen geld dat u al minstens 10 jaar niet nodig heeft

Als je het je niet kunt veroorloven om het geld te missen, of als je denkt dat het niet redelijk is om geld aan een kind te lenen, is het gewoon verstandig om dat niet te doen.

3.
Uw kind moet echt rente betalen

De rente is voor uw kind alleen aftrekbaar als de rente ook daadwerkelijk wordt betaald. Als u overweegt de rente te schrappen, is de rente niet aftrekbaar!

U kunt uw kind beter helpen door bijvoorbeeld het bedrag over te maken in de vorm van een gift, in 2008 is het vrijgestelde bedrag € 4479,-, maar voor kinderen van 18 t/m 34 jaar zelfs eenmalig € 22379!

4.
afsluitkosten

Aangezien de afsluitprovisie voor uw kind aftrekbaar is en niet aan u wordt belast (u bent immers geen ondernemer op dit gebied), mag maximaal 1,5% van de te verstrekken lening in rekening worden gebracht tot een maximum bedrag van 3.630 euro . .

5.
Rentebepaling

Het zou fijn zijn als u de rente immers zo hoog mogelijk kunt stellen: de rente is aftrekbaar voor uw kind en onbelast en u kunt uw kind elk jaar tot € 4479,- (in 2008) geld geven om te ontlasten uw kind, dan zou u met een hypotheek van € 100.000,- rente kunnen verdienen van bijvoorbeeld 15% over € 15.000, waarvan uw kind dat bedrag volledig kan aftrekken tegen een belastingtarief van 42%, misschien zelfs 52%. Dan hoeft u geen belasting te betalen terwijl uw kind tussen 6.300 en 7.800 euro belasting terugkrijgt.

Het is opgeschort door de Belastingdienst:

De wet vereist dat rente op commerciële basis wordt berekend. U kunt bijvoorbeeld een kwart van de geldende marktrente aftrekken: Als de rente op een 10-jarige hypotheek vast staat, zeg 4,5%, kunt u aanspraak maken op een rente van (4,5 x 1,25) = 5,625%.

6.
Overeenkomst

U hoeft hiervoor niet naar een notaris, u kunt de lening “onderhands” afsluiten. Hieronder staat een voorbeeld.

7.
Registratie van het contract bij de belastingdienst

Nadat u de overeenkomst volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het originele exemplaar opsturen naar de Belastingdienst waarmee u akkoord gaat. Vermeld in deze overeenkomst duidelijk “voor inschrijving”.

Een voorbeeld van een geldlening

Hypotheekovereenkomst

Ondergetekende:

…………………………………………. .. ………………….. BSN-nummer……………….. en … … ………… …………………………….. … …………. …….. Bevolkingsservicenummer …………………, leeft ………. …. ………… …………………………….. … …………. …………………………………………. , hierna te noemen “uitlener”

en

…………………………………………. .. ……………………. Bevolkingsservicenummer …………………. . ………. ….. …, Wonen ……………………… . …………….. …………………………… . ……………………. ….. ………………. , hierna te noemen “de lener”

overwegende dat ondergetekende een leningsovereenkomst wil sluiten op strikt zakelijke principes

overeengekomen verklaren:

1. De lener heeft het bedrag van € geleend …………………….. ……. van de geldschieter. …….,

zeg …………………………………………. . …………………………………………. . .. …………………………….. euro (hoofdbedrag).

2. De kredietgever is de kredietgever jaarlijks rente verschuldigd over de hoofdsom
6 (zes)
procent. De maandelijkse rente is een twaalfde van de jaarlijkse rente en wordt na de vertraging uitbetaald.

3. De geldgever is aan de geldgever een afsluitprovisie verschuldigd ter grootte van 1,5 (anderhalf) procent boven de hoofdsom.

4. De kredietnemer zal de lening tien jaar na ondertekening van deze overeenkomst terugbetalen. Partijen kunnen een verlenging van de leentermijn overeenkomen.

5. De bruikleengever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen wanneer het faillissement van de bruikleennemer wordt uitgesproken, surseance van betaling aan de lener wordt opgelegd of beslag wordt gelegd op zaken die aan de lener toebehoren.

6. De lener heeft altijd het recht om de schuld zonder boeterente of andere kosten terug te betalen.

Aldus overeengekomen en getekend bij

…………………………………………. .. …………. tot …………………………… .. …..20……

[handtekening geldlener] [handtekening geldgever]