Erfenis is geen schuld: erfenis

Pas op voor erfschulden in 2021 en 2022 en handel daarnaar. Erfenis van schulden van een overledene: Schulden komen in de nalatenschap. Stel dat u erfgenaam bent, maar niet genoeg of helemaal niet weet over de financiële situatie van de erflater. Bij een erfenis zijn de schulden vaak groter dan de bezittingen. Een erfenis van een ouder kan voornamelijk uit schulden bestaan, een negatieve erfenis. Wat kun je als erfgenaam het beste doen? U kunt de erfenis weigeren en er afstand van doen of gunstig aanvaarden. Erf dus geen schulden waarvoor u verantwoordelijk wordt omdat dat niet nodig is. U kunt de erfenis afwijzen of accepteren om het risico op schulden en vorderingen te voorkomen. Een kantonrechter kan u kwijtschelden van schulden uit nalatigheid en onvoorziene omstandigheden.

een schuld erven

Erf geen schulden van ouders, ouders of een andere erflater

Het accepteren van een erfenis zonder beperkingen accepteert zowel eigendom als schulden. Ook als de schulden groter zijn dan de bezittingen en er feitelijk sprake is van een negatieve balans. Als het saldo negatief is, bent u mede-eigenaar van de schuld en dus direct verantwoordelijk voor de openstaande schuld. Als u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd bent of in gemeenschap van goederen samenwoont, worden de erfschulden van de partner ook meegeteld in de gemeenschap en bent u dus beiden verantwoordelijk voor de schulden. Overigens wordt de studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO IB Groep kwijtgescholden bij overlijden.

Wie is de erfgenaam?

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat uw partner geërfd heeft van een relatieve vreemde, iemand die ver weg is, of iemand met wie weinig contact was. Er zijn gevallen bekend van vererving van een biologische vader waar nog nooit van is vernomen. Stel dat uw partner, die de situatie niet goed kent, gewoon instemt met een erfenis vol schulden. Zelfs dan zijn die schulden gemeenschapsbreed en zijn jullie beiden direct aansprakelijk. Wil je dat niet, dan zijn er twee mogelijkheden: afwijzen of accepteren onder voorwaarden, ook wel gunstige acceptatie genoemd. Raadpleeg bij twijfel een notaris. Is er een overzicht van de erfgenamen als er geen testament is? Dus wie zijn erfgenamen en legatarissen volgens de wet.

Begrafenis- of begrafenisarrangementen

In de wet staat dat degene die de uitvaartondernemer inschakelt ook verantwoordelijk is voor de totale kosten van de uitvaart. Dus als er niet genoeg geld is en er wordt geen uitvaartverzekering afgesloten, dan moet hier rekening mee worden gehouden. De rekening van de uitvaart staat op uw rekening, tenzij u met de nabestaanden anders afspreekt.

Afstand doen van en afwijzing van een erfenis om te voorkomen dat er een schuld wordt geërfd

Stel dat de erflater meer schulden dan bezittingen achterlaat, of u wilt om andere redenen, zoals allerlei geschillen, niet erven, dan kunt u de erfenis weigeren. Weigering en afwijzing van de erfenis vindt plaats met een kennisgeving aan de rechtbank. Het is het beste om ze zo snel mogelijk te krijgen om schijn te voorkomen
kennisgeving van afwijzing
naar de rechtbank in het arrondissement van de overledene. U kunt het formulier opvragen bij de betreffende rechtbank.

Gedraag je niet als een erfgenaam

Treed op geen enkele manier op als erfgenaam en onderneem geen handelingen die later als zodanig kunnen worden opgevat, want dan kunt u alsnog in de problemen komen. Als u bijvoorbeeld de woning van de overledene ontruimt, bent u mogelijk al aangemerkt als vermoedelijke wettige erfgenaam. Ook als u in de auto van de overledene gaat rijden of als u wat spullen van de overledene meeneemt. Na afwijzing komen eventuele nabestaanden als erfgenaam in aanmerking. Hij kan natuurlijk ook erfenis afwijzen enzovoort.

Wat is een voordelige erfenis?

Een andere mogelijkheid is dat
gunstig accepteren
van erfenis, ook wel acceptatie door privilege van inventaris genoemd. De verklaring moet ook worden ingediend bij de griffie. Als één erfgenaam begunstigden aanvaardt, moet de hele nalatenschap gunstig worden afgewikkeld. Ook hier geldt, net als bij het afwijzen van een erfenis, dat men zich niet als een gewone erfgenaam moet gedragen. Er zijn strikte regels voor hoe het moet. Vraag ernaar bij uw notaris. Overerving komt vaker voor dan u denkt. Dit omvat jonge kinderen en personen ten laste. Ze kunnen hoogstens begunstigden aanvaarden om deze personen tegen zichzelf te beschermen. Aan de acceptatie door de ontvanger zijn extra kosten verbonden, die al snel oplopen tot 700 euro.

Voordeel van voorwaardelijke acceptatie

Het voordeel van deze voorwaardelijke acceptatiemethode is dat als het inkomen later hoger blijkt te zijn dan de schulden, het saldo alsnog naar de erfgenaam gaat. U blijft immers voorwaardelijk erfgenaam, maar u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor successierechten. Aan de andere kant koopt u geen van de activa totdat u zeker weet dat alle schulden zijn betaald. Het is daarom vooral een goede oplossing bij een erfenis, waarbij de omvang en samenstelling van de erfenis op het moment van overlijden niet voldoende duidelijk is.

Wet: een voorwaardelijke schuld verwijderen uit een nalatenschap bij een districtsrechtbank

U heeft de erfenis aanvaard en heeft nog schulden, wat nu? Ook in het geval van een onverwachte schuld, waarbij het resterende vermogen van de boedel niet voldoende is om de schuld te dekken, kunt u de kantonrechter vragen te beslissen dat u toch niet aansprakelijk bent voor de schuld. U moet dan binnen drie maanden een ontheffing aanvragen. Dit kan ook als de erfenis niet netjes wordt aanvaard. Het sleutelwoord hier is onschuld. U had niets van de schuld kunnen weten. Maar wees voorzichtig, want het risico bestaat nog steeds dat een kantonrechter oordeelt dat u beter had moeten weten en dat het dus fout is. Zo vallen schulden met betrekking tot een onverkoopbare woning niet onder de nieuwe regeling omdat de hypotheek bekend wordt geacht en kan worden opgeëist. Dus je moet voorzichtig zijn. Daarnaast betekent een kleinigheidje nemen niet meteen dat je ook erfgenaam bent geworden. Dit zou alleen van toepassing moeten zijn op dure artikelen en wanneer u ze verkoopt of weggeeft. Nogmaals, wat is triviaal en wat is duur? De wet op de bescherming van erfgenamen tegen schulden is op 1 september 2016 in werking getreden.

Grote veranderingen en veranderingen

De belangrijkste wijzigingen zijn per 1 september 2016 (geldig tot 2020, 2021 en 2022):

Let op: de nieuwe regels gelden voor onroerend goed dat vrijkomt vanaf 1 september 2016 en heeft geen terugwerkende kracht op eerdere erfenissen.

Erf geen schulden

Accepteer niet zomaar een erfenis, zeker niet voordat de nieuwe wet van kracht wordt. Als u twijfelt of het saldo van de erfenis positief is, neem dan contact op met een notaris. Wellicht is er meer bekend over de schulden van de overledene bij Bureau Krediet Registratie BKR in Tiel. Ten slotte moet in het geval van minderjarigen de erfenis altijd gunstig worden aanvaard. Regel erfenis en eigendom altijd goed, met of zonder testament. De wet beschermt de erfgenaam beter in 2021 en 2022, maar voor wie geen discussie wil en geen erfgenaam wil zijn (over alles zekerheid), kan zich beter niet als erfgenaam gedragen en ervoor kiezen de erfenis te weigeren.

Lees verder