Eerste ouderdomspensioen

Ondanks alle veranderingen in de AOW-leeftijd is het dan eindelijk zover: je krijgt je eerste AOW. Dit gaat overigens niet helemaal vanzelf. Hoewel Vadertje Staat vrijwel alles van u weet, moet u toch officieel uw eerste AOW-uitkering aanvragen. Als alles in orde is, herinnert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u daar tijdig aan. Ongeveer 5 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt u een brief van de SVB. Hierin staat hoe u de AOW aanvraagt. Overigens kan iedereen met een DigiD ook online AOW aanvragen. Dit heeft als voordeel dat de aanvrager direct op zijn scherm kan zien welke informatie al over hem bekend is. Het kan voor hem voldoende zijn om de verkeerde informatie aan te passen. Zo simpel.

Wanneer krijgt u uw AOW?

Sinds 2013 is er een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd:

De mate waarin de AOW-leeftijd na 2022 stijgt, hangt samen met de levensverwachting in Nederland. Naarmate de levensverwachting toeneemt, moeten burgers langer werken. Dan is het nodig om de AOW-leeftijd verder te verhogen om onze pensioenvoorziening betaalbaar te maken.

AOW aanvragen

Minder dan zes maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt de betrokkene een schriftelijke uitnodiging van de SVB om een ​​AOW-aanvraag in te dienen. In deze brief wordt duidelijk verwezen naar de AOW-leeftijd, die niet meer samenvalt met de 65e verjaardag. De snelste manier om een ​​AOW-aanvraag af te handelen is via internet: u logt in op de SVB-website met uw DigiD. Mensen die om wat voor reden dan ook niet online kunnen of willen solliciteren, kunnen telefonisch contact opnemen met de SVB.

Aanvraagformulier

Naast basisinformatie bevat het aanvraagformulier ook vragen als:

Wie krijgt AOW?

Iedereen die de AOW-leeftijd bereikt en in Nederland woont, krijgt een AOW-uitkering, ongeacht de nationaliteit. En aangezien de AOW een volksverzekering is, heeft het arbeidsverleden ook geen directe invloed op het recht op een AOW-pensioen. Het simpele feit dat men in Nederland woont, geeft u recht op AOW. Dit betekent niet dat iemand die zich enige tijd voor de kritieke datum in Nederland vestigt, aanspraak kan maken op de volledige AOW-uitkering. Alleen degenen die 50 jaar verzekerd zijn, kunnen een volledig AOW-uitkering krijgen. En mensen waren verzekerd als ze in Nederland woonden of werkten. Voor elk jaar dat aan deze voorwaarde is voldaan, wordt 2% AOW opgebouwd.

Woonlandbeginsel geldt niet voor AOW

Zoals hierboven vermeld, is het recht op een AOW-uitkering gekoppeld aan het verblijf in Nederland. Het is echter niet uitgesloten dat iemand onder bepaalde voorwaarden zijn AOW meeneemt naar het buitenland, zoals bij andere uitkeringen zoals de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Om de export van uitkeringen naar landen buiten de EU te stoppen, heeft de regering het principe van het woonland ingevoerd. Het basisidee is om de hoogte van de uitkering aan te passen aan het kostenniveau van het land waarheen de persoon verhuist. Het woonlandbeginsel is echter niet van toepassing op de AOW. Met andere woorden, de AOW-uitkering wordt nooit verlaagd vanwege het woonlandbeginsel.

AOW – Betaalsysteem

AOW-recht wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als recht in absolute zin: “ik betaal er tenslotte al jaren voor”. Dit is echter een misvatting, aangezien de AOW een beloningsregeling is. Simpel gezegd betalen premieplichtigen samen een uitkering aan AOW-gerechtigden. Dit is kenmerkend anders dan bij andere pensioenen (bedrijfspensioenen en aanvullende pensioenen via verzekeringsmaatschappijen), waarbij de betaalde premies direct op naam van de verzekerde worden belegd. En als het pensioenfonds of de verzekeraar het goed doet, is er een minimaal recht op teruggave van betaalde premies, of zelfs meer als je ouder wordt dan gemiddeld.

Uitkering AOW gegarandeerd tot 2040

Daarom heeft de overheid geen apart fonds waaruit de AOW wordt betaald. Er is echter berekend dat betalingen, zonder rekening te houden met grote maatschappelijke veranderingen, tot ongeveer 2040 kunnen plaatsvinden. Voortaan komt de AOW niet meer beschikbaar door vergrijzing, lagere arbeidsparticipatie en andere zaken. Veel mensen vrezen dan ook dat de AOW ruim voor 2040 nog verder wordt verlaagd. De eerste stap in die richting was het verhogen van de AOW-leeftijd. Bovendien is het ondenkbaar dat de AOW ooit inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Maar het “onttrekken van de AOW” kan ook minder indrukwekkend gebeuren, door de inflatiecorrectie achterwege te laten.

Is inkomensafhankelijke AOW een optie?

Ook zijn er stemmen voor afbouw van de AOW. In de laatste jaren van Dries was er bijna geen sprake van een gestructureerde pensioenvoorziening. De opbouw van aanvullende (bedrijfs)pensioenen begon pas in de jaren 60 van de vorige eeuw. Tegenwoordig zijn de omstandigheden heel anders. Iedereen die zijn financiën op orde heeft, heeft ook wel eens nagedacht over sparen voor zijn pensioen. Sommigen pleiten daarom voor het helemaal afschaffen van de loongerelateerde AOW of AOW.€