Een businessplan schrijven: Solvabiliteit

Een goed onderbouwd businessplan is voor de bank van groot belang bij de beoordeling van een financieringsaanvraag voor een nieuw opgerichte onderneming. In dit businessplan hecht de bank veel belang aan de pijler ‘Solvency’. Wat is solvabiliteit en hoe beoordeelt de bank de solvabiliteit?

Bij het evalueren van het businessplan van een startup kijkt een bank doorgaans naar vijf pijlers: ondernemer, bedrijf, winstgevendheid, solvabiliteit en veiligheid. Solvabiliteit geeft de bank inzicht in de financiële reserve van de onderneming.

Solvabiliteit

Solvabiliteit verwijst naar de activa van het bedrijf. Een bedrijf is solvabel als het voldoende kapitaal heeft om eventuele financiële tegenvallers op te vangen (een debiteur die niet kan betalen, een machine die kapot gaat en moet worden vervangen, vraaguitval, enz.). Terwijl liquiditeit aangeeft of een onderneming in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen (inkoopvoorraad, crediteuren betalen, etc.), verwijst solvabiliteit naar het vermogen om op lange termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Een beter eigen vermogen betekent een hogere solvabiliteit. Het eigen vermogen wordt voornamelijk gevormd door het reserveren van winst en is daarom gerelateerd aan de winstgevendheid van de onderneming. Als een bedrijf in staat is meer winst te genereren dan het nodig heeft aan privé-inkomsten, kan het bedrijf reserves opbouwen. De opbouw van deze reserves komt het eigen vermogen ten goede.

De beoordeling van de solvabiliteit is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Bedrijven met een klein vermogen (zoals adviesbureaus) zullen sneller een hoge solvabiliteit kunnen realiseren dan kapitaalintensieve bedrijven (een maakbedrijf met veel faciliteiten en bedrijfsruimten). Deze bedrijven hebben veel schulden (geleend geld) en moeten daarom veel meer eigen vermogen aantrekken om een ​​acceptabele solvabiliteit te bereiken.

De hoogte van het eigen vermogen hoeft niet alles te zeggen over de kwaliteit van het eigen vermogen. Voorbeeld:

Actief Verplichtingen
Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 300.000
auto’s 40.000 lening bank 20.000
debiteuren 30.000 Kredietbank 30.000
schuldeisers 20.000
In totaal 370.000 In totaal 370.000

De solvabiliteit van deze vennootschap bedraagt ​​maar liefst 81% (300.000/370.000). Als een belangrijke debiteur, bijvoorbeeld 15.000 euro van de totale debiteurenpositie van 30.000 euro, niet kan betalen, heeft het bedrijf direct problemen. Schuldeisers hebben immers 20.000 euro te betalen en geen geld achter de hand. Het bedrijf moet extra krediet aanvragen bij de bank of het bedrijfspand verkopen om extra geld voor schuldeisers te krijgen. De verkoop van bedrijfsruimte duurt echter meestal langer dan enkele maanden en ook deze situatie is niet wenselijk, omdat bij verkoop van bedrijfsruimte ook de economische bedrijvigheid stopt (er is geen plek meer waar gewerkt kan worden). Ondanks de op papier zeer sterke solvabiliteit blijft de onderneming zeer kwetsbaar voor financiële tegenvallers.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de balans een momentopname is en de solvabiliteit op dat moment wordt bepaald. Onderstaand voorbeeld laat zien wat het effect kan zijn.

Bedrijf A:

januari 2015 Actief januari 2015 Verplichtingen
auto’s 40.000 Eigen vermogen 60.000
debiteuren 30.000 Kredietbank 10.000
Acties 20.000 schuldeisers 20.000
In totaal 90.000 In totaal 90.000

De onderneming heeft een uitstekende solvabiliteitsratio van 67% (60.000/90.000), die waarschijnlijk bestaat uit ingehouden winsten. Het bedrijf heeft een lening van 75.000 euro en besluit in februari 2015 met deze lening een machine te kopen van 50.000 euro om zo verder te kunnen groeien en meer producten te kunnen produceren. De balans ziet er nu als volgt uit:

januari 2015 Actief januari 2015 Verplichtingen
auto’s 90.000 Eigen vermogen 60.000
debiteuren 30.000 Kredietbank 60.000
Acties 20.000 schuldeisers 20.000
In totaal 140.000 In totaal 140.000

Solvabiliteit daalt plotseling van 67% naar 43% (60.000/140.000). Dankzij de investeringen neemt het balanstotaal toe, dus het eigen vermogen neemt evenredig af, hoewel het bedrijf geen lage performance heeft. Ook kan het zijn dat er vlak voor het einde van het balansjaar een grote debiteurenpost openstaat. Wanneer een debiteur betaalt, kan de solvabiliteit ineens toenemen. Stel dat de vorderingen van vennootschap A in februari worden betaald, de post debiteuren daalt met 30.000. Door het binnenkomende geld daalt ook het bankkrediet van 60.000 euro naar 30.000 euro. Hierdoor daalt het saldo naar 110.000 euro, waardoor de solvabiliteit weer stijgt van 43% naar 55%.

Solvabiliteit in het businessplan

De solvabiliteit van de startup wordt in eerste instantie aangegeven in de openingsbalans, die wordt aangegeven in het financieel plan van het businessplan. Over het algemeen heeft de bank 20% tot 25% eigen investeringen nodig. Daarnaast wordt de kwaliteit van het eigen vermogen nauwlettend gevolgd. Het eigen vermogen is over het algemeen superieur aan het eigen vermogen dat is ontstaan ​​door het geven of ontvangen van een achtergestelde lening van derden. Aanvaardbaar aandelenkapitaal voor een bank is wenselijk om de volgende redenen:

Risico nemen

Als de ondernemer geen eigen vermogen investeert, moet de bank de volledige investering financieren en draagt ​​zij dus het volledige risico. Bij het beleggen van eigen vermogen wordt het risico gedeeld tussen de bank en de ondernemer.

Betere solvabiliteit

Aandeleninvesteringen creëren een buffer om faillissementen op te vangen. Een nieuw opgerichte onderneming die het aandelenkapitaal niet uitbetaalt, moet bij de eerste storing direct bij de bank terecht voor aanvullende financiering.

Vertrouw de ondernemer

Aandeleninvesteringen leiden tot een groter bankvertrouwen in de ondernemer. Ten eerste omdat de ondernemer spaargeld heeft kunnen opbouwen, ten tweede omdat de ondernemer zelf ook risico’s neemt (het bedrijf heeft immers zijn eigen geld), zodat hij er alles aan zal doen om het bedrijf succesvol te maken. .

Lees verder