Echtscheiding: pensioenverdeling en echtscheiding

Echtscheiding in 2021 of 2022 of wordt het een betwiste echtscheiding, wat zijn de gevolgen voor pensionering in 2021 en 2022? Wat is de verdeling van het opgebouwde pensioen en hoe werkt deze verdeling van pensioenen vanaf 1 juli 2022? U kunt er ook voor kiezen om het opgebouwde pensioen opnieuw te berekenen, zodat iedereen zijn eigen pensioenfonds krijgt. Let ook op de effecten van echtscheiding op uw AOW en hoe deze wordt verdeeld. Daarom wordt speciale aandacht besteed aan het nabestaandenpensioen dat u en uw ex in de tussentijd hebben opgebouwd, omdat er vaak veel geld mee gemoeid is. Ook in 2022. Bij een scheiding kunt u dit opgebouwde pensioen op verschillende manieren tussen u beiden verdelen. De helft van het pensioen kan van u zijn, maar u kunt zich ook afmelden voor de bepalingen van de Wet verevening pensioenen. Onderlinge afspraken over de verdeling van het pensioen dienen in het echtscheidingsconvenant te worden geregeld. Vanaf 1 juli 2022 wordt het volgens de wet rechtstreeks verspreid.

Inhoud:

Verdeling van pensioenen: egalisatie van pensioenrechten bij echtscheiding en verdeling van pensioenen

Bij de verzoening van pensioenrechten bij echtscheiding is bepaald dat het recht op ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of de relatie is opgebouwd in beginsel gelijkelijk moet worden verdeeld. Zo zou na 18 jaar huwelijk 9 jaar pensioenopbouw worden toegekend aan de ex-partner. Daarnaast gaat het tot het moment van scheiding opgebouwde nabestaandenpensioen naar de ex-partner. De wet is hier echter niet dwingend in. U kunt hiervan in onderling overleg afzien.

Echtscheiding en verdeling van opgebouwd pensioen, afspraken maken en de echtscheiding niet bestrijden

Als je door een echtscheiding gaat, moet je dingen goed regelen. Of het nu gaat om echtscheiding, scheiding van tafel en bed of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Hoe ga je bijvoorbeeld in de toekomst om met kinderen, huis, huishoudelijke zaken en pensioen. En dit artikel gaat over pensioen. Het lijkt ver, maar dat is het niet. U doet er goed aan om uw pensioen recht te laten splitsen in een echtscheidingsconvenant, een schriftelijke echtscheidingsovereenkomst tussen de ex-partners.

Welk pensioen kan worden verdeeld bij echtscheiding?

Niet bedoeld voor:

De AOW wordt dus op individuele basis vastgesteld en deze aanspraak wordt niet gedeeld. Maar of u niet meer samenwoont, kan invloed hebben op de hoogte van uw AOW.

Uitgelegd in de Wet verevening pensioenrechten

De Wet verevening pensioenrechten regelt een aantal zaken met betrekking tot de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding. Volgens de wet hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen. Dan hebben we het over het pensioen dat is opgebouwd in de jaren tussen het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het uit elkaar gaan of scheiden. Mensen die zonder geregistreerd partnerschap samenwonen, kunnen zich niet beroepen op deze wet. Deze wet is ook niet van toepassing op VUT, lijfrenten en bijvoorbeeld bepaalde tijdelijke pensioenen. Ook wordt het nabestaandenpensioen niet uitgekeerd volgens de Wet verevening pensioenrechten. Er is een minimum aan het bedrag dat de pensioenuitvoerder aan de ex-partner zou moeten betalen, en deze bodem is vooral hoog als de ex in het buitenland woont.

Wat houdt de Wet verevening pensioenrechten in?

De gevolgen van een echtscheiding voor uw pensioen zijn sinds 1995 wettelijk vastgelegd. De Wet verevening pensioenrechten regelt het en is van toepassing op de volgende personen:

Samenwonend, maar niet getrouwd en niet geregistreerd partnerschap

Woont u samen, bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan wordt er niets voor u geregeld in de Wet verzoening pensioenen. U kunt met uw ex afspreken hoe u het pensioen verdeelt. Contracten opmaken bij een notaris. Dan keert het pensioenfonds het pensioen niet uit aan de ex-partner.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap staat gelijk aan een huwelijk. Bij echtscheiding, ook bij scheiding van tafel en bed, kunt u het pensioen onderling verdelen. Als u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit geen gevolgen voor de verdeling van het pensioen. Een huwelijkse voorwaarden of partnerschap sluit dit bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk uit.

Hoe pensioen verdelen, pensioen omzetten?

Er zijn vier mogelijkheden om het opgebouwde pensioen bij echtscheiding te verdelen:

1. Pensioen standaardverdeling

Bij een standaardsplitsing krijgt uw ex-partner 50 procent van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Overigens is het mogelijk dat beide partners een pensioen hebben opgebouwd dat deelbaar is. Als u beiden heeft gespaard voor uw pensioen, kunt u er ook voor kiezen om niet te splitsen, maar de zaken te laten zoals ze zijn.

2. Andere verdeling bij echtscheiding

Met de Wet verevening pensioenrechten kunt u kiezen voor een andere pensioenverdeling. Denk aan een verdeling van 30% en 70% of zoiets, en je kunt ook een andere periode kiezen om te bepalen of je in aanmerking komt voor pensioen. Schrijf dit allemaal in het echtscheidingsconvenant.

3. Conversie in pensioenrechten, pensioenconversie

U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om recht op ouderdomspensioen te krijgen of het aanvullend pensioen van uw partner om te zetten in een pensioenrecht door een omrekening te doen, zodat uw partner zijn eigen pensioen krijgt als hij 65 wordt. Het voordeel van deze verdeling is dat de band tussen de voormalige partners definitief wordt verbroken. Daarnaast krijgt u bij overdracht ook pensioen als uw partner overlijdt voordat deze met pensioen gaat. Overlijdt u daarentegen voor uw pensionering, dan krijgt de ex geen 50% van het pensioenrecht.

4. Verdeel de huidige waarde

Tot slot kunt u ervoor kiezen om de contante waarde van uw opgebouwde pensioen direct uit te keren, zodat het bij een scheiding in de boedel terechtkomt en niet wordt afgeschreven van uw pensioen. Met andere woorden: u koopt de pensioenkorting effectief terug door een bepaald bedrag rechtstreeks aan uw ex te betalen.

Overlijden en pensionering van ex-partner

Als iemand overlijdt, wordt de AOW stopgezet. Als de overledene samenwoonde, is de leeftijd van de partner bepalend voor het effect op de uitkering. Als betrokkene jonger is dan 65 jaar kan er sprake zijn van een Anw-uitkering, heeft betrokkene recht op AOW, dan wordt de AOW gewijzigd in een hogere AOW-uitkering voor één persoon. Als uw ex-partner die pensioen heeft opgebouwd na de scheiding overlijdt, ontvangt u als langstlevende ex-partner geen deel van het pensioen. Overlijdt daarentegen de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft geïncasseerd, dan krijgt u het volledige ouderdomspensioen terug als er op het moment van de scheiding geen omzetting heeft plaatsgevonden. De conversie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wat doet de pensioenuitvoerder bij echtscheiding?

De pensioenuitvoerder keert niet altijd uit, bijvoorbeeld niet:

Overigens mag de pensioenuitvoerder uitvoeringskosten in rekening brengen. De winst is netto, niet bruto.

Alimentatie, partneralimentatie en kinderalimentatie

Er zijn veel regels over het betalen en ontvangen van alimentatie, evenals de fiscale gevolgen. Er zijn ook fiscale regels voor de aftrek van partneralimentatie. De kinderalimentatie is niet meer aftrekbaar als aftrekpost voor de kinderalimentatie.

Pensioenverdeling vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 heeft u recht op uw eigen pensioen, waardoor u niet meer gebonden bent aan een partner die pensioengelden voor het leven aan u overdraagt. De aanspraak is gelijk aan de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Een pensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, telt niet mee. Uw aanspraak wordt vanaf 1 juli 2022 automatisch uitgekeerd als pensioenuitvoerders een echtscheidingsbeschikking uit de Basisregistratie Personen (PRD) ontvangen.

Tot slot: maak bij een scheiding afspraken over uw pensioen, de verdeling van uw pensioen en voorkom zo een echtscheiding.

Vraag bij echtscheiding en pensioenverdeling altijd na bij het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder hoeveel pensioen er is opgebouwd en of er maatregelen moeten worden genomen. Weet waar je aan toe bent en wat je moet doen.

Lees verder