Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor echtscheiding in 2020, 2021 en 2022. Daarnaast is echtscheiding mogelijk zonder tussenkomst van een rechter. Voor echtscheidingsverzoeken in 2013 en daarna gelden de nieuwe echtscheidingsregels die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden. Deze nieuwe regels bij echtscheiding treffen vooral degenen die in gemeenschap van goederen en in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, maar ook degenen die een schenking met uitsluitingsclausule hebben ontvangen. De nieuwe verdelingsregels kunnen de verdeling van de erfenis en de waarde van de erfenis aanzienlijk veranderen. Maak echtscheiding niet onbetaalbaar. Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet in werking getreden, volgens welke het vermogen voor het huwelijk niet langer automatisch gezamenlijk, maar beperkt gezamenlijk vermogen wordt. Dus eerlijkere verdeling bij echtscheiding, nieuwe huwelijksregels. Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie verkort, meestal naar vijf jaar.

Inhoud

Samen getrouwd en daarna gescheiden voor en na 2018

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, betekent dit dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten in gemeenschap van goederen worden opgenomen. Alles, inclusief schulden en bezittingen die u had vóór het huwelijk, maar ook geld uit een erfenis of schenking. De enige uitzondering is een geschenk verkregen met een uitsluitingsclausule. Maar dit verandert vanaf 1 januari 2018 voor degenen die in 2018 en later trouwen (zie hieronder).

Echtscheiding, uitsluitingsclausule in cadeau en cadeau met voorwaarden

Iedereen die een schenking doet aan een ander kan de schenking onder voorwaarden toeschrijven. De schenker kan bepalen wat er wel en niet met het geld kan. Een bijzondere vorm van voorwaardelijke schenking is een uitsluitingsclausule. Met een uitsluitingsclausule kunt u aangeven dat uw donatie niet meetelt voor de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat bij een scheiding de schenking niet tussen beiden hoeft te worden verdeeld. Wat betekent dit voor de nieuwe echtscheidingsregels vanaf 2012?

Nieuwe echtscheidingsregels 2012 en 2013

De nieuwe echtscheidingsregels zullen in 2017 en 2018 ook gevolgen hebben voor de waardering van de erfenis en de verdeling van de erfenis als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Er komt een nieuwe rapportagedatum en de nieuwe verdeling is in het voordeel van degenen die hun geld beleggen.

Peildatum wijziging echtscheiding na 1 januari 2012

Echtscheidingen kunnen vaak lang duren en in de tussentijd kan er van alles gebeuren. Er kunnen nieuwe schulden ontstaan, er kan geld van uw spaarrekening verdwijnen, uw aandelenportefeuille kan in waarde dalen of uw woning kan in waarde dalen. Voor de verdeling geldt nog steeds de waarde vanaf het moment dat de echtscheiding wordt uitgesproken. Vanaf 1 januari 2012 wordt de waarde van de erfenis toegepast vanaf het moment van echtscheiding.

Einde huwelijkse relatie, startdatum

Sinds 1 januari 2012 gaat de beëindiging van het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten in op het moment van indiening van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en wordt niet gewacht tot de beslissing van de rechtbank over echtscheiding is ingeschreven in de registers van geboorte, huwelijk en overlijden. Deze terugwerkende kracht kan een grote rol spelen bij grote schulden of een dreigend faillissement.

Nalatenschapsverdeling bij echtscheidingswijzigingen door nieuwe echtscheidingsregels

Degenen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, hebben recht op de helft van de waarde van de erfenis, dus de helft van het verschil tussen het vermogen en de schulden. Een uitzondering is een schenking verkregen met een uitsluitingsclausule. Vanaf 1 januari 2012 is dit zo geregeld dat u op grond van de uitsluitingsclausule niet alleen uw schenking terugkrijgt, maar ook de teruggave die uw geld tijdens het huwelijk heeft verdiend. In veel gevallen zal dit recht op schadevergoeding een rol spelen als de woning samen wordt gekocht. Nu krijg je alleen je geld terug, maar vanaf 2012 krijg je ook een waardestijging van je huis of voorraadpakket naar rato van je investering. Als je huis met driehonderdduizend stijgt en je steekt er een kwart van je geld in, dan is bij een scheiding al zeker een kwart van de overwaarde van het huis van jou. Houd er rekening mee dat dit nadelig kan zijn als de woning niet overgewaardeerd maar ondergewaardeerd is. De verdeling van de erfenis bij echtscheiding is niet zo eenvoudig.

Echtscheiding in 2014, 2015 en 2016 zonder rechter als er geen minderjarige kinderen zijn

In het regeerakkoord Rutte 2 staat dat echtscheiding zonder tussenkomst van een rechter mogelijk moet zijn als er geen kinderen zijn en beide partners akkoord gaan met de echtscheiding. In september 2014 stuurde het kabinet Rutte de Raad van State een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om te scheiden zonder tussenkomst van een rechter, als er geen minderjarige kinderen zijn en beide partijen het eens zijn over de echtscheiding. U dient een verzoek tot echtscheiding in bij de burgerlijke stand. Hierbij wordt gecontroleerd of ook de echtgenoten aan de voorwaarden voldoen: zij worden persoonlijk uitgenodigd op het gemeentehuis, hun identiteit wordt vastgesteld en u wordt beiden gevraagd te bevestigen dat u wilt scheiden. Dan doet de ambtenaar aangifte van de echtscheiding en maakt hij uiterlijk veertien dagen later de daarbij behorende echtscheidingsakte op. Deze echtscheidingsakte wordt ingeschreven in het register.

Nieuwe wet met eerlijkere verdeling voor de Raad van State en de Tweede Kamer op 11 juli 2014

De meerderheid van het Huis steunt ook een nieuwe wet die ervoor zorgt dat alles wat je vóór het huwelijk bezat niet langer automatisch wordt gedeeld. Deze
beperkte gemeenschap van goederen
geldt voor bezittingen en schulden die eraan voorafgaan, maar ook voor erfenis of schenking tijdens het huwelijk. Deze wet is voorgelegd aan de Raad van State en wordt al gesteund door VVD, PvdA en D’66 (meerderheid). Het is eerlijker, maar het betekent ook dat je binnenkort moet kunnen bewijzen wat je bezit, en het betekent meer bureaucratie. Nederland is, samen met Suriname en Zuid-Afrika, een land waar mensen automatisch in gemeenschap van goederen trouwen als er geen huwelijkse voorwaarden zijn. De beperkte gemeenschap van goederen heeft ook gevolgen voor de verdeling van de hypotheekrenteaftrek bij een scheiding.

Beperkte mede-eigendom 20201 en 2022

Op 28 maart 2017 werd een wet aangenomen die de beperkte gemeenschap van goederen regelt. Deze wet is op 1 januari 2018 in werking getreden. De wet zegt dat als je trouwt nadat de wet van kracht is geworden, je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Zo behoren uw vermogen voor het huwelijk, maar ook schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk niet meer automatisch tot de voorhuwelijkse vermogensgemeenschap. Het heeft ook directe gevolgen bij een echtscheiding.

Kortere partneralimentatie, wet vanaf 1 januari 2020

Medio juni 2015 bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer een kortere partneralimentatie wilde. Niet twaalf jaar, maar de helft van het aantal huwelijksjaren van de partners en niet meer dan vijf jaar. Als het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, is er geen verplichting meer om partneralimentatie te betalen. Op 21 mei 2019 is ook dit wetsvoorstel met succes aangenomen in de Eerste Kamer. De wet is op 1 januari 2020 in werking getreden en geldt alleen voor nieuwe gevallen.

De nieuwe definitieve regels voor echtscheiding in 2021 en 2022

Echtscheiding is in veel gevallen een reden om een ​​goede advocaat in de arm te nemen, en als er kinderen zijn, dan staat de snelste en goedkoopste weg via de griffie niet open. Vanaf 2018 verandert de eigendomsverhouding in het huwelijk in die zin dat u in 2021 en 2022 trouwt met een beperkte gemeenschap van goederen, als u niet anders overeenkomt met de huwelijkse voorwaarden. Vanaf 1 januari 2020 verandert ook de duur van de partneralimentatie. Laat u altijd goed adviseren en informeren over uw rechten.

Lees verder