Duurzaam vastgoed, achtergrond

Halverwege de jaren tachtig werden de begrippen milieu en duurzaamheid geïntroduceerd op basis van de slogan. Deze slogan was destijds vaak op radio en televisie te zien en luidde: “Een beter milieu begint bij jezelf.” Sindsdien consumeren wij mensen steeds bewuster. Deze concepten zijn nu echter ook terug te vinden in de vastgoedsector.

De wereld van onroerend goed is een sector met meerdere belanghebbenden. Innovaties kunnen daardoor sneller worden ingevoerd dan bij roerende zaken als kleding en mobiele telefoons. Bovendien is het de bedoeling dat het eindresultaat lang meegaat, niet decennia, maar zelfs eeuwen. Daarom is het belangrijk om na te denken over duurzaamheid. Er is veel werk aan de winkel in deze branche.

Het plannen en bouwen van huizen, wijken en zelfs hele steden is een langdurig proces. Daarom is er een plaats en een tijd om na te denken over het gebruik van duurzame materialen, gebouwaanpassingen en energiebesparende maatregelen. Dit is niet alleen om bouwmateriaal, maar ook om politieke, sociale of esthetische redenen. Zo gaat een architectonisch meesterwerk beduidend langer mee dan een grijze betonnen bak.

Definitie

De term duurzaamheid wordt tegenwoordig in alle mogelijke situaties gebruikt. Om aan te geven wat de term betekent in de vastgoedwereld, wordt duurzaamheid gedefinieerd. Praktisch gezien wordt duurzaamheid omschreven als: “De vorm van gebouwen en woningen die kansen en mogelijkheden in alle stadia van het planproces benut om een ​​hoge ruimtelijke kwaliteit te realiseren in combinatie met een lage milieubelasting op mondiaal niveau. , zodat toekomstige gebruikers ervan kunnen profiteren.

Naast het begrip duurzaamheid is sinds de jaren negentig de term globalisering opgekomen. Daarbij gaat het enerzijds om economische voordelen en anderzijds om ecologische verliezen, die vervolgens tegen elkaar worden afgewogen. Een belangrijke figuur op dit gebied is Al Gore met zijn film “An Inconvenient Truth”. Deze film overtuigde de bevolking dat verandering nodig was. Acties worden nu op mondiaal niveau genomen en worden weerspiegeld in bouwvoorschriften.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Dit concept heeft ook te maken met duurzaamheid. Het ministerie van VROM definieert dit begrip als volgt: “Ondernemen waarin een balans is tussen economische, sociale en ecologische belangen.” Het is een toekomstgerichte visie die een balans garandeert tussen economische doelen, ecologische impact en de sociale impact van investeringsbeslissingen. MVO mag de continuïteit van de organisatie nooit in gevaar brengen, maar moet leiden tot een gezonde financiële situatie.

Investeringsbeslissingen moeten zorgvuldig worden genomen en terugverdientijd en levensduur zijn belangrijk. Vanuit ecologisch oogpunt is het van belang dat de milieu-impact van bedrijven en vastgoed in kaart wordt gebracht. De hele keten is betrokken, van het gebruik van grondstoffen tot de verwijdering, die de bodem en de lucht vervuilen. In relatie tot de sociale dimensie staat de gezondheid en het welzijn van mensen centraal.

Het ministerie van VROM is van mening dat Nederland op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling achterloopt op de wereld. Duurzaamheidsinitiatieven in Nederland beperken zich tot ecologische aspecten en richten zich vaak op gebouw- of wijkniveau, zonder het regionale niveau. Het verbinden van ecologische, economische en sociaal-culturele belangen op regionale schaal kan elkaar versterken in plaats van belemmeren.€